ºƒâG-mÅ-„ËP-¾×-lïÁ-mP-zBôh-¤Dm-Gm¤-Iâ-GmÅ-Ç+zÅ-¤±¤Å-ºWôG-‚ïh-»ôh-ºhÝG


2003-12-27
Share

{}ü ühï-»P-Íï-Íïw-qÛ-Gż-ºHã¼-zMãh-¾¤-mÅ-±ïÅ-27-ZÛm-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-z¼-GŸÛGÅ-m- M-G¼-Á¼-xôGÅ-Í-Ť-¼P-z®m-hGôÅ-qºÛ-ºfz-¯ôh-‚ïh-¤Dm-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-ºƒâG-mP-ÅÛ¤-º²â¾-‚Å-q-n¤Å-ºƒâG-GÛ-h¤G-¤ÛºÛ-¤Z¤-h¤G-ºFâGÅ-Mz-zŸÛm-qºÛ-hÝÅ-±ôh-ºhÛ¼-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-¤Û-n¤Å-EÛ¤-¤±ïÅ-„ËP-¾×-lïÁ-mP-ƒôÅ-ºIô-MãºÛ-Zïm-D-»ôh-®P- P-±ôÅ-ºƒâG-mÅ-„ËP-¾×-lïÁ-mP-ºIâ¾-ŸÝh-‚ïh-ˆÛ-»ôh-qºÛ-ºƒâG-Íï¼-º¤-Gm¤-Iâ-hï-hG-GmÅ-Ç+zÅ-¤±¤Å-ºWôG-‚ïh-q-»Ûm-ŸïÅ-ºƒâG-GŸÝP-GÛ-Gmh-»ôh-hqôm-¼ÛGÅ-ÁÛG-mÅ-ºIï¾-zXôh-GmP-ºhÝG ¯-zºÛ-Í-Ť-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-GÛ-G®ôÅ-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-DG-TÛG-GÛ-¤Û-Ço-ÇeôP-yG-¤P-qô-ºhÅ-qÅ-¾ô-Pô-iâG-®¤-GôP-ºƒâG-GÛ-¿Ëô-xôGÅ-ÁÛP-mG-mP-ÅÛ¤-º²â¾-‚Å-»ôh-q-hP- h-z¼-ºƒâG-GŸÝP-mÅ-ŸÛ-zºÛ-fôG-mÅ-IôÅ-¤ô¾-HÛÅ-DôP-±ô-xÛ¼-ºzÞh-»ôP-fzÅ-‚Å-»ôh-ˆP-hôm-ºƒÅ-Åôm-q-‚ãP-¤ïh-q-¼ïh- hï-ºi-»Ûm-hÝÅ-¹-z-ºhÛºÛ-±ïÅ-15-mÅ-ºGô-z®ßGÅ-ˆÛÅ-ºƒâG-M¾-qô-ºWÛGÅ-¤ïh-ÅïP-Gï-hzP-xãG-¤VôG-GÛ-hzÞ-ºFÛh-qÅ-ºƒâG-GÛ-h¤G-¤Û-ÇeôP-yG-iâP-¿ËG-®¤-mÅ-w¼-Lô¾-‚Å-»ôh-q-hP- ºhÅ-qÅ-zhÝm-yG-ºGº-ÁÅ-¼ÛP-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-GÛ-¤Û-Ço-hP-¿ËG-q¼-hÝ-ºGô-ºFÛh-¤P-qô-ÁÛG-h¤¼-zÅh-hP-º²Ûm-z¸ÞP-fÞz-»ôh-¼ïh

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།