º²¤-JÀÛP-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-lݾ-ym-Gô-¤±ôm-ÅôGÅ-dôGÅ-ŸÛz-GmP-¤Dm-hPôÅ-ÅÞ-¾Û-„ËÛ-»ºÛ-M¾-Dz-bà-wïzÅ-Mãü


2003-12-27
Share

{}ü ü¾Û-„ËÛ-»ºÛ-»Þ¾-HÛ-hzÞ-ºFÛh-ˆÛÅ-»Þ¾-hïºÛ-mP-Gbô¼-±zÅ-Vï-zºÛ-Gô-¤±ôm-HÛ-¼ÛGÅ-z;G-Çkô¤-‚-MãºÛ-fh-Ÿ¾-zŸïÅ-GmP-zºÛ-XïÅ- h-V-º²¤-JÀÛP-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-lݾ-ym-Gô-¤±ôm-ÅôGÅ-ˆÛ-GmÅ-ÇePÅ-¾-dôGÅ-ŸÛz-GmP-¤Dm-h¤ÛGÅ-zž-ŸÛz-hrôh-q- ¤×ô-È-¤l- Íï¾-„Ë-¼-iï- GÛÅ-Çoï-ºFÛh-qºÛ-±ôGÅ-q-hïÅ-¼ÛP-¤Ûm-hPôÅ-ÅÞ-¾Û-„ËÛ-»ºÛ-mP-Vïh-zBôh-ˆÛÅ-hï-G¼-ŸÛz-hrôh-GmP-Mã-»Ûm-q-¼ïh- GôP-Gž-±ôGÅ-q-hïÅ-GÅÞP-q¼- DôP-±ô-¾Û-„ËÛ-»¼-º‚ô¼-¤-fG-¾¤-ÅïP-Gô-¤±ôm-dôGÅ-ŸÛz-ˆÛ-¾Å-hôm-ºGô-±ßGÅ-‚-Mã-»Ûm-¾ÞGÅ-GÅÞP-»ôh-q-¼ïh- ¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-Gô-¤±ôm-dôGÅ-ŸÛz-GmP-¤Dm-HÛ-±ôGÅ-q-hïºÛ-Çoï-ºFÛh-GmP-¤Dm- Íï¾-„Ë-¼-iï- GÛP-GÅÞP-q¼-uÛ¼-ÇePÅ-ÇoP-±ß¾-z¿eÅ-m-¾Û-„ËÛ-»ºÛ-»Þ¾-hï-lݾ-ym-¤±ôm-VºÛ-Nå-V-¿km-qºÛ-»Þ¾-ŸÛG-»Ûm-q¼-¤fôP-GÛ-¤Ûm-ºhÝG-¾- ¤±ôm-V-hï-¼ÛGÅ-»ôh-¤hôG-D-qô-¼ïh-Çeï- »Ûm-mºÛ-P-±ôºÛ-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-OÛGÅ-GŸÛ-¿e¼-ŸÛz-hrôh-TÛG-‚ïh-q¼-PïÅ-q¼-hÝ-zBôh-hGôÅ-ˆÛ-»ôh-q-¼ïh-TïÅ-GÅÞP-»ôh-q-hP- hï-zŸÛm-ºƒï¾-¤IÛm-±z-q-ŸÛG-GÛÅ-ˆP-GÅÞP-m- GP-¿e¼-h-¼ïÅ-hPôÅ-ÅÞ-¾Û-„ËÛ-»ºÛ-mP-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-Gô-¤±ôm-dôGÅ-ŸÛz-GmP-¤Dm-wïzÅ-mÅ-ŸÛz-hrôh-ljm-ŸÝ-GmP-m-±P-¤-Gž-qô-VGÅ-ˆÛ-¼ïh-TïÅ-GÅÞPÅ-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-zŸG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།