q;ÛÅÛ-bm-HÛ-ÆÛh-º²Ûm-hP-M-G¼-HÛ-ÆÛh-„Àôm-n¤-GZÛÅ-¤W¾-º²ô¤Å-GmP-ÆÛh-qü


2003-12-27
Share

{}ü ü¼ÛP-¤Ûm-q;ÛÅÛ-bm-mP-±ßGÅ-MãºÛ-¿Ëô-Íï-ÁÛ-»ºÛ-¿Ëm-±ôGÅ-Ç+zÅ- q;ÛÅÛ-bm-»Û-ÆÛh-º²Ûm- q×¼-¶ï²-¤Þ-Á-¼w-hP-M-G¼-HÛ-ÆÛh-„Àôm- Í-‡¾-„ËÛ-È-¼Û-¶W-q»Û-n¤-GZÛÅ-¤W¾-º²ô¤Å-GmP-ÆÛh-qºÛ-Ç+ô¼-¾-q;ÛÅÛ-bm-»Û-xÛ-ÆÛh-iâP-VïÅ-hï-¼ÛP-GÅÞPÅ-»ôh-q-¼ïh hï-»P-xÛ-ÆÛh-iâP-Vï- D×ô-D¼- »ÛÅ-Mãm-¿km-Gż-ºGôh-¿Ëm-±ôGÅ-fôG-¤Þ-¤fÞh-GÅÞP-m- z¼-¾¤-»Þ¾-DG-GZÛÅ-hz¼-¯ôh-GŸÛ-Tm-HÛ-;Á-¤Û¼-Å-GmÅ-zhG-hzP-ºfz-¯ôh-ˆÛ-nô-P¼-HÛ-Aïm-qÅ-xôGÅ-GZÛÅ-ˆÛ-ºƒï¾-¾¤-Wï-ÇkÝG-bà-xÛm-q-mÅ-z¸ÞP-hzÞ-ºFÛh-n¤-GZÛÅ-¤W¾-ºyh-‚ãP-¤ïh-q-hP- ºôm-ˆP-¼ÛP-¤Ûm-xÛ-¾ô-2004ºÛ-xÛ-¹-hP-qôºÛ-±ïÅ-4-mÅ-6-z¼-¿Ëô-Íï-ÁÛ-»ºÛ-»Þ¾-DG-±ôºÛ-hzÞ-ºFÛh-ˆÛ-¿Ëm-º²ô¤Å-Ç+zÅ-GôP-Gž-hzÞ-ºFÛh-n¤-GZÛÅ-hPôÅ-ÅÞ-Pô-ºyh-»ôP-MãºÛ-hÝÅ-Ç+zÅ-ŸÛG-»ôP-Mã-»Ûm-qºÛ-Ç+ô¼-GÅÞP-»ôh-q-¼ïh h-hÝP-DôP-GÛÅ-GÅÞPÅ-q¼- ¹-z-ºhÛºÛ-mP-ÆÛh-º²Ûm- q×¼-¶ï²-¤Þ-Á-¼w- ¿+ôG-GÅôh-zbP-MãºÛ-Pm-WâÅ-fïPÅ-GZÛÅ-zÁ¤-qºÛ-GmÅ-ÇePÅ-ˆÛÅ-Aïm-qÅ-fïPÅ-ºhÛºÛ-GôP-Gž-hzÞ-ºFÛh-n¤-qºÛ-¿Ëm-±ôGÅ-ZÛm-GÅÞ¤-hïºÛ-¼ÛP-ÆâP-Bôz-ˆÛ-¾Å-hôm-ÇS¼-zÅ-h¤-iG-Vï-¼Þ-GbôP-Mã-»Ûm-q-hP- hï-¤Ûm-»Þ¾-Iâ-Åô-ÅôºÛ-hzÞ-ºFÛh-n¤Å-q;ÛÅÛ-bm-M¾-ż-hÝÅ-fôG-bà-wïzÅ-º‚ô¼-GmP-Mã-¤±ôm-qºÛ-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛ-ºV¼-GŸÛ-DG-¾-ºHã¼-z-¤ïh-qºÛ-Ç+ô¼-GÅÞP-»ôh-q-¼ïh

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།