M-mG-M¾-»ôPÅ-¤Û-¤P-ºfÞÅ-¤Û-±ôGÅ-Vïm-HÛ-±ôGÅ-¤Û-GZÛÅ-¿+ôG-Qm-vôh-¾ïm-‚Å-qºÛ-mG-ZïÅ-ºôG-GmÅ-h‚ãPÅ-zbP-»ôh-ºhÝG


2003-12-28
Share

{}ü ühï-»P-M-mG-GŸÝP-ºƒï¾-ÁÛP-Èàº-Gż-ºHã¼-¾Å-DP-GÛÅ-Çtï¾-zºÛ-GmÅ-±ß¾-ŸÛG-¾ÞP-ºiïm-HÛÅ-w×-¼m-ÅÛ-Gż-¾Å-DP-GÛÅ-ºIï¾-zXôh-‚Å-q¼-GŸÛGÅ-m- ºhÛ-¾ôºÛ-xÛ-¹-hP-qôºÛ-mP-M-mG-M¾-»ôPÅ-¤Û-¤P-ºfÞÅ-¤Û-±ôGÅ-Vïm-HÛ-ºfÞÅ-¤ÛºÛ-ºôÅ-zÇkÝ-‚ïh-Ç+zÅ- M-mG-hzÞÅ-xôGÅ- Èà-mïm-ŸÛP-Vïm-HÛ-ºfÞÅ-¤Û¼-ºhï¤Å-zbôm-‚ãP-zºÛ- V×ïm-¤a-ÁïP- ŸïÅ-qÅ-Ç+zÅ-hï¼-ºôÅ-¤Û¼-ºhï¤Å-zbôm-»ôP-Mã¼- Å-GmÅ-¤Û-¤P-ºfÞÅ-¤Û-¿S-zTß-®¤-¾-M-¤ÛºÛ-ÁôG-ÇKô¼-ºzÞ¤-GZÛÅ-hP-xïh-;-®¤-GmÅ-qºÛ-¿+ôG-Qm-vh-»ôh-q-hP- »P-M-mG-ŸÛP-Vïm- ¸Û-Fôm-HÛ-ºfÞÅ-¤Û- »×m-¾P-ÁôP- mÅ-hï-ÇS-Dô-q- GôP-ŸÝÅ-ŸÛP-Vïm-hïºÛ-DôPÅ- mï-WÛP-IôP-Eï¼-HÛ-uÛ-Ez-qºÛ-ºGm-ºDÞ¼-‚ïh-Ç+zÅ-¿+ôG-¾ïm-»ôh-q-ÁïÅ-º±ô¼-‚ãP-z¼-zdïm- GôP-ŸÝÅ-M-mG-¤Û-¤P-ºfÞÅ-¤Û-±ôGÅ-Vïm-HÛ-ºfÞÅ-¤Û-GZÛÅ-ºhÛ-±ïÅ- 27 ZÛm-GmÅ-h‚ãPÅ-zbP-zºÛ-Gž-zOGÅ-‚Å-»ôh-ºhÝG- M-mG-M¾-»ôPÅ-¤Û-¤P-ºfÞÅ-¤Û-±ôGÅ-Vïm-HÛ-±ôGÅ-¤Û-n¤Å-Å-GmÅ-¤Û-¤P-ºfÞÅ-¤ÛÅ-ºhï¤Å-hGôÅ-ˆÛ-»ôh-mºP- ºôÅ-zÇkݺÛ-mP-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-z;º-ºyô¾-fôz-qºÛ-ºôÅ-¤Û-¤-GbôGÅ-ŸÝGÅ-VôG-GÛ-¤ïh-qºÛ-ºIï¾-zXôh-‚Å-ºhÝG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།