q;ÛÅÛ-bm-HÛ-M¾-źÛ-mP-Zïm-ÆâP-GÛ-I-OÛG-M-Vï-Çtï¾-zŸÛm-»ôh-qü


2003-12-28
Share

{}ü üzhÝm-yG-XïÅ-¤¼-q;ÛÅÛ-bm-HÛ-M¾-Å- ÍÛÅÛ-¾×-¤-Ç~l- mP-¿Ëô-Íï-ÁÛ-»ºÛ-»Þ¾-IâºÛ-¤Z¤-£ï¾-¤fÞm-±ôGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-Vïm-zBPÅ-Gbm-ºDï¾-»ôh-ÇezÅ- Ç+zÅ-hï¼-ÆâP-Bôz-ˆÛ-Zïm-DºÛ-¼ÛGÅ-¤Û-»ôP-zºÛ-Vïh-IôP-Eï¼-hïºÛ-mP-h-¿e-mÅ-Zïm-ÆâP-GÛ-I-OÛG-M-Vï-Çtï¾-zŸÛm-»ôh-qº-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG hï-»P-GôP-ŸÝÅ-¿Ëm-±ôGÅ-hï-zŸÛm-¹-z-XïÅ-¤ºÛ-±ïÅ-4-mÅ-6-z¼-zBPÅ-Gbm-ºDï¾-»ôh-q-hP- ¿Ëm-±ôGÅ-hïºÛ-fôG-¤fÞm-±ôGÅ-hïºÛ-±ôGÅ-¤Û-M¾-Dz-DG-GÛ-hzÞ-ºFÛh-n¤-q-uÛ-hP- ¿ËG-q¼-hÝ-M-G¼-HÛ-ÆÛh-„Àôm-Í-‡¾-„ËÛ-È-¼Û-¶W-q»Û-¤Z¤-ŸÝGÅ-GmP-Gbm-ºDï¾-»ôh-q¼-zdïm- IôP-Eï¼-mP-hÝ-ÆâP-Bôz-ˆÛ-I-OÛG-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-¤-¸h- G»Å-G»ôm-hÝ-»ôh-qºÛ-¼ÛºÛ-ÇKP-hݺP- h¤G-hqÞP-ºIï¤-ºWôGÅ-‚ïh-zŸÛm-»ôh-ºhÝG »P-GmÅ-±ß¾-mP-Gž-z¼-‚Å-m- fïPÅ-ºhÛºÛ-GôP-ŸÝÅ-¿Ëm-±ôGÅ-hïºÛ-Ç+zÅ- q;ÛÅÛ-bm-HÛ-ÆÛh-º²Ûm-q×¼-¶ï²-¤Þ-Á-¼w-hP- M-G¼-HÛ-ÆÛh-„Àôm- ¶W-q»Û-n¤-GZÛÅ-hz¼-¸Þ¼-¤W¾-»ôP-zºÛ-±ôh-hqG-GmP-GÛ-»ôh-ÇezÅ- Ç+zÅ-hï¼-IôÅ-¤ô¾-¾ïGÅ-ZïÅ-G-ºi-ŸÛG-»ôP-z¸ô-»ôh-¤Ûm-¾-»Þ¾-GZÛÅ-ˆÛ-¤Û-¤P-¬ôÅ-¤ïh-fôG- M¾-uÛºÛ-fôG-mÅ-ˆP-hô-ÇoP-Vïm-qô-GmP-zŸÛm-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-z;ôh-ºhÝG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།