M-mG-GŸÝP-GÛÅ-M-mG-M¾-»ôPÅ-ÅÞ-ź¼-Å-JÀô-±h-GZm-¼Û¤Å-hï-ÇÀ¼-»P-Ez-h¾-ºIô-ÆÛh-qºÛ-Zïm-zl-zbP-»ôh-qü


2003-12-28
Share

{}ü üM-mG-mP-ÇÀ¼-»P- ź¼-Å-ŸïÅ-qºÛ-JÀô-±h-GZm-¼Û¤Å-dGÅ-¤±m-¿km-qºÛ-mh-q-ŸÛG-fôm-qºÛ-XïÅ-ÅÞ-¼ïÅ-G¸º-ZÛ-¤ºÛ-ZÛm-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-M-mG-M¾-»ôPÅ-ÅÞ-ºGôh-mh-hï-ÇÀ¼-»P-Ez-h¾-ºIô-ÆÛh-qºÛ-Zïm-zl-zbP-»ôh-q-¼ïh hï-»P-M-mG-GÛ-¿Ëô-xôGÅ-GÝÍP-iôP-ŸÛP-Vïm-HÛ-z½‰m-ºyÛm-¾Å-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q-¾ô-m-32-qºÛ-BïÅ-q-ŸÛG-¾-¹-z-ºhÛºÛ-xÛ-±ïÅ-16-ZÛm- ź¼-Å-mh-»¤Å-hïºÛ-mh-dGÅ-hqïm-m- ±-z-ºw¼-z-ÅôGÅ-‚ãP-Çeï-Ǩm-DP-zBôh-»ôh-ˆP-Ǩm-DP-mÅ-JÀô-±h-PôÅ-º²Ûm-‚Å-bï-Ǩm-DP-hÝ-ZÛm-¤-zŸÛ-Z¼-»ôh-q-¼ïh- h-V-BïÅ-q-hï-zŸÛm- ź¼-Å- mh-»¤Å-hï-»Ûm-qºÛ-hôGÅ-GŸÛ-»ôh-q-¤-¸h-¼ïÅ-G¸º-Çtïm-qºÛ-ZÛm-qï-TÛP-hÝ-»ôh-qºÛ-M-mG-ºyôh-zÇeïm-¿Ëm-DP-mÅ-mh-»¤Å-hï-»Ûm-¤Ûm-fh-Dô-zôºÛ-¸ÞPÅ-FG-zdG-hrh-‚ïh-ºGô-z®ßGÅ-»ôh-TÛP- G¾-ÆÛh-h-¼ïÅ-¤Û-hï- ź¼-Å- mh-q-»Ûm-q-¼-vôh-fÞz-q-»Ûm-±ï-hï-mÛ-z¼-¾¤-M-mG-mP-ºGôh-mh-hï-²-iG-‚ãP-zºÛ-XïÅ-ÅÞ-m-mÛP-xÛ-¹-zhÝm-qºÛ-mP-ºyôh-zÇeïm-DP-¿Ëm-DP-GÛ-hqôm-¼ÛGÅ-±ôÅ-M-mG-mP-mh-»¤Å-hï-¯-¤ïh-z¸ô-fÞz-»ôh-¾ÞGÅ-ˆÛ-Gž-zOGÅ-GmP-z-mÅ-z¸ÞP-mh-q-Gż-q-fôm-q-fïPÅ-hP-qô-»Ûm-q-¼ïh ¿ËG-hôm-qï-TÛP-hÝ-»ôh-qºÛ-º²¤-JÀÛP-ºyôh-zÇeïm-¿Ëm-DP-GÛ-¤IÛm-±z-qÅ-Gż-ºGôh-q¼-ºIï¾-zXôh-‚Å-hôm-¾-GŸÛGÅ-m- h-¿e-z¼-mh-q-hïºÛ-¸ÞPÅ-FG-zdG-hrh-‚Å-qºÛ-zMãh-¼Û¤-mP-ºGôh-mh-hï-»Ûm-q-hP- »P-m-¤-»Ûm-q-GZÛÅ-;-fôm-»ôP-GÛ-»ôh-q-zdïm-h-hÝP-¤Þ-¤fÞh-zdG-hrh-ŸÛz-±GÅ-‚ïh-hGôÅ-ˆÛ-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-GÅÞP-ÁG ºôm-ˆP-º²¤-JÀÛP-ºyôh-zÇeïm-¿Ëm-DP-mÅ-Gž-zOGÅ-ŸÛG-Çtï¾-zºÛ-mP-GôP-Gž-mh-q-hïºÛ-¸ÞPÅ-FG-zdG-hrh-‚ïh-Mã-M-mG-mP-¤-»Ûm-qºÛ-xÛºÛ-M¾-Dz-ŸÛG-mP-zdG-hrh-‚ïh-hGôÅ-qºÛ-²-iG-GÛ-ºzôh-Ç+ݾ-GmP-»ôh-q-hP-VzÅ-TÛG-º²¤-JÀÛP-ºyôh-zÇeïm-¿Ëm-DP-GÛ-Ǩm-hôm-¤DÅ-q-ŸÛG-ˆP-Vïh-GbôP-GmP-Çeï-¼ïÅ-G¸º-¹-zºÛ-ZÛm-M¾-Å-qï-TÛP-hÝ-wïzÅ-º‚ô¼-GmP-GÛ-»ôh-q-¿e¼-DôP-GÛÅ-zdG-hrh-ˆÛ-¾Å-hôm-zMãh-¼Û¤-hïºÛ-mP-xG-¼ôGÅ-GmP-Mã-»Ûm-q-¼ïh

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།