ÍÛ-¼m-mP-Å-»ô¤-ˆÛ-Gôh-VGÅ-±zÅ-VïºÛ-hïºÛ-ºôG-»Þ¾-¤Û-FÛ-GÅÞ¤-¿ËG-Aïm-¾¤-hÝ-xÛm-»ôh-ÆÛh-qü


2003-12-28
Share

{}ü üh-¼ïÅ-ÍÛ-¼m-mP-Å-»ô¤-ˆÛ-Gôh-VGÅ-±zÅ-VïºÛ-hïºÛ-ºôG-»Þ¾-¤Û-FÛ-GÅÞ¤-¿ËG-Aïm-¾¤-hÝ-xÛm-»ôh-ÆÛh-q-ÍÛ-¼m-GÛ-hqôm-¼ÛGÅ-±ôÅ-ÇSôm-hqGÅ-GmP-GÛ-»ôh-q-¼ïh hï-»P-¼ïÅ-G¸º-q-ÅPÅ-ZÛm-ÍÛ-¼m-¿Ëô-Á¼-IôP-Eï¼-„ˤ-¸ï¼-zºÛ-mP-Å-»ô¤-ºGݾ-±h-ÁÝGÅ-Vï-ŸÛG-Mz-bï-¤Û-Mã-GZÛÅ-¾-±zÅ-VïºÛ-Gmôh-Bôm-‚ãP-»ôh-q-¤-¸h- ÍÛ-¼m-»Û-;Ù¼-¤m-ŸÛP-Vïm-HÛ-ÆÛh-BôP-qÅ-GÅÞP-m- h-¼ïÅ-ˆÛ-±zÅ-VïºÛ-hôm-Aïm-hïºÛ-GmÅ-ÇePÅ-ˆÛ-fôG-mÅ-»Þ¾-¤Û-Aïm-¾¤-hÝ-xÛm-qºÛ-IPÅ-±h-FÛ-GÅÞ¤-¿ËG-¸Ûm-Mã-»Ûm-q-GÅÞP-»ôh-q-¼ïh hï-mÛ-DôP-GÛ-Å-»ô¤-Mz-»Þ¾-HÛ-„ˤ-IôP-Eï¼-¾Å-hïºÛ-¤fº-ºDô¼-HÛ-IôP-GÅïz-ºGº-ÁÅ-¾-È-TP-GÛ-Gmôh-Bôm-‚ãP-Çeï-M-V-zM-¯-Gbô¼-xÛm-»ôh-q-GÅÞP-»ôh-q-hP- hï-zŸÛm-ÍÛ-¼m-mP-ÆÛh-¿Ëm-DP-GÛ-¤IÛm-±z-q-ŸÛG-GÛÅ-GÅÞP-m- Å-»ô¤-HÛ-Gôh-VGÅ-‚ãP-zºÛ-XïÅ-ÅÞ-»Þ¾-¤Û-GZÛÅ-FÛ-ZÛ-ÇeôP-ºVÛ-Bôm-‚ãP-»ôh-q-¿e¼-GŸÝP-xôGÅ-mÅ-IPÅ-±h-hï-¾Å-¤P-hÝ-ºIô-MãºÛ-ÇSôm-hqGÅ-GmP-»ôh-¾ÞGÅ-GÅÞP-»ôh-q-¼ïh GP-¿e¼-M¾-uÛºÛ-ÆôG-Bôz-¼Þ-DG-ZÛ-ÁÝ-¯-GZÛÅ-ÍÛ-¼m-mP-º‚ô¼-bï-Å-ºôG-bà-¤Û-ÁÛ-Åôm-GP-»Ûm-¯h-º±ô¾-HÛ-¾Å-hôm-¤Þ-¤fÞh-‚ïh-zŸÛm-»ôh-mºP- Gôh-VGÅ-hïºÛ-mP-h-hÝP-»Þ¾-¤Û-ºzÞ¤-GTÛG-¿ËG-¾-Çkôh-EÛ¤-¤ïh-q-Hã¼-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-¾-M¾-uÛºÛ-¼ôGÅ-¼¤-GmP-¤Dm-HÛ-¾Å-‚ïh-qÅ-GÅÞP-»ôh-q-¼ïh

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།