M-mG-GÛ-FÛ¤Å-DP-ŸÛG-GÛÅ-Ím-ÈàºÛ-ŸÛP-Vïm-GÛ-GŸÝP-GÛ-hqôm-¼ÛGÅ-¸Þ¼-q-ŸÛG-¾-ÆôG-fôG-GÛ-ZïÅ-Vh-zbP-zü


2003-12-29
Share

{}ü ühï-»P-M-mG-GŸÝP-ºƒï¾-ÁÛm-È-Gż-ºHã¼-¾Å-DP-GÛÅ-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-hôm-¿e¼-m-»Þ¾-hïºÛ-Ím-ÈàºÛ-ŸÛP-Vïm-HÛ-GŸÝP-GÛ-hqôm-¼ÛGÅ-¸Þ¼-q-¶P-ȺÛ-=ôP-ŸïÅ-q-hï¼-¿+ôG-¸-¼Þ¾-ÅÞPÅ-hP-Hôh-hôm-hï¼-ŸÛz-ºWâG-GmP-¤Dm-¾-¿+ôG-Qm-vh-qºÛ-mG-ZïÅ-fôG-ZïÅ-q-ÆôG-fôG-zbP-Ç+ô¼-GÅÞP-ºhÝG GôP-ŸÝÅ-ZïÅ-º²âGÅ-wôG-qºÛ-¶P-»ÛÅ-DôP-q-M-mG-Á¼-xôGÅ-Ím-ÈàºÛ-ŸÛP-Vïm-mP-xÛ-¾ô-1994-mÅ-2001-hz¼-GŸÝP-GÛ-¾Å-;-‚ïh-Ç+zÅ-Í-¼ÛºÛ-^ô-¾¼-620000-¿+ôG-¸Å-‚Å-qºÛ-ZïÅ-º²âGÅ-wôG-»ôh-q-hP- »P-Dô-qÅ-Í-¼ÛºÛ-^ô-¾¼-ºzÞ¤-iâG-®¤-»ôP-ÇKôºÛ-¤ÛG-Çeôm-‚ïh-Mã-¤ïh-q-¤-¸h-Dô-qÅ-Hôh-hôm-hï-ºGôG-fzÅ-hP-ŸÛz-zÁï¼-GmP-¤Dm-n¤Å-¾-¿+ôG-Qm-vh-qºÛ-mG-ZïÅ-wôG-»ôh-q-¼ïh- GôP-ŸÝÅ-ZïÅ-Tm-q-¶P-¾-ÆôG-fôG-GÛ-ZïÅ-Vh-hï-ÁP-=ôP-ŸÛP-Vïm-mP-»ôh-qºÛ-WÛ-mm-IôP-Eï¼-HÛ-ºƒÛP-¼Û¤-FÛ¤Å-DP-mÅ-zbP-GmP-»ôh-mºP-Dô-qÅ-ZïÅ-º²âGÅ-hï¼-PôÅ-¾ïm-‚ïh-ˆÛ-¤ïh-q-¼ïh- »P-GmÅ-±ß¾-mP-GôP-ŸÝÅ-ZïÅ-Tm-q-¶P-»ÛÅ-Gmh-hôm-GP-GÛ-fôG-hPÞ¾-¿+ôG-¸-‚Å-¤Ûm-D-Gž-z;ôh-GmP-¤Ûm-ºhÝG- M-mG-GÛ-FÛ¤Å-¾ÞGÅ-mP-ÆôG-fôG-GÛ-ZïÅ-Vh-DG-FÛ¤Å-DP-GŸm-ŸÛG-GÛÅ-zB¼-ŸÛz-GmP-Æô¾-»ôh-ºhÝG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།