ºz¼-¤ºÛ-»Þ¾-HÛ-;-VÛm-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-GÛÅ-h¤PÅ-G®ôºÛ-¾¤-zÞºÛ-ºV¼-GŸÛ¼-Mz-Bô¼-GmP-Mãü


2003-12-29
Share

{}ü üºz¼-¤ºÛ-»Þ¾-HÛ-;-VÛm-ŸïÅ-qºÛ-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-GÛÅ-»Þ¾-hïºÛ-iG-qôºÛ-GŸÝP-GÛ-h¤PÅ-G®ôºÛ-¾¤-zÞºÛ-ºV¼-GŸÛ-ŸïÅ-q-hï¼-Mz-Bô¼-GmP-MãºÛ-fG-GTôh-GmP-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG hï-»P-ºz¼-¤ºÛ-»Þ¾-HÛ-hï-ÇS-iG-qôºÛ-fzÅ-¾¤-fôG-¼P-z®m-¯ôh-¤Dm-;-VÛm-ŸïÅ-qºÛ-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-hïÅ-»Þ¾-HÛ-iG-qôºÛ-GŸÝP-GÛ-h¤PÅ-G®ôºÛ-¾¤-zÞ-ŸïÅ-qºÛ-ºV¼-GŸÛ-hï¼-PôÅ-¾ïm-GmP-z-¤-¸h-»Þ¾-HÛ-iG-qôºÛ-GŸÝP-GÛ-¯-FÛ¤Å-Gż-q-z¸ô-Mã-hï¼-¤Z¤-ŸÝGÅ-GmP-Mã-»Ûm-Ç+ô¼-GÅÞP-ºhÝG »P-;-VÛm-¤Û-¼ÛGÅ-ˆÛ-OÛG-º²âGÅ-hïÅ-xÛ-¾ô-2004-¾ôºÛ-mP-±ôGÅ-GmP-MãºÛ-M¾-»ôPÅ-±ôGÅ-ºhÝ-hï¼-ŸÝGÅ-GmP-Mã-hP- ±ôGÅ-qºÛ-±ôGÅ-G®ô- »Þ-ÍP- »ÛÅ-iG-qôºÛ-GŸÝP-GÛ-ÆÛh-„Àôm- D×Ûm-mm- hP-„Àôm-Vïm-n¤Å-»P-¤W¾-ºyh-GmP-»ôh-q-¼ïh ºz¼-¤-mP-h-z¼-¯-FÛ¤Å-Gbm-ºDï¾-¤ïh-q-hP-xÛ-¾ô-1993-¾ô¼-iG-qôºÛ-GŸÝP-GÛÅ-GôP-ŸÝÅ-zŸÛm-M¾-»ôPÅ-±ôGÅ-ºhÝ-ŸÛG-zÇ+ôPÅ-±ôGÅ-GmP-»P-h¤PÅ-G®ô-Gmº-ºƒï¾-±ôGÅ-qºÛ-hzÞ-ºFÛh-¿U¤-Ím-Åm-ÅÞ-VÛ-¤VôG-GÛÅ-GôP-ŸÝÅ-±ôGÅ-ºhÝ-hï-M¾-Dz-mP-GÛ-¤Û-¼ÛGÅ-±P-¤-¤±ôm-fÞz-¤Ûm-GÅÞP-Çeï-±ôGÅ-ºhÝ-ºWâG-BôPÅ-GmP-fÞz-¤ïh-q-¼ïh h-fïPÅ-;-VÛm-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-hïÅ-GôP-ŸÝÅ-zÇ+ôPÅ-±ôGÅ-GmP-MãºÛ-±ôGÅ-ºhÝ-hï¼-ŸÝGÅ-GmP-MãºÛ-fG-GTôh-hï-mÛ-Zï-ÇSôm-¤Û-¼ÛGÅ-hïºÛ- ;-VÛm-¼P-z®m-±ôGÅ-qºÛ-¾PÅ-xôGÅ-hP-ºh-¤±ßPÅ-VGÅ-ˆÛ-»ôh-q-¼ïh ºz¼-¤ºÛ-»Þ¾-hï-h‚Ûm-WÛºÛ-ºhôP-mÅ-xÛ-¾ô-1948-¾ô¼-¼P-hzP-¼P-z®m-fôz-XïÅ-»Þ¾-mP-¼P-hzP-¼P-z®m-¯ôh-¾ïm-GmP-¤Dm-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-¤P-hG-»ôh-q-hP-h-z¼-»Þ¾-hïºÛ-h¿eºÛ-iG-qôºÛ-GŸÝP-GÛÅ-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-IPÅ-17-hP-¤ï-ºwïm-¤±¤Å-ºWôG-GmP-MãºÛ-IôÅ-¤fÞm-zŸG-GmP-fÞz-q-‚ãP-zºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།