ÍÛ-¼m-mP-Å-»ô¤-HÛ-¼P-º‚ãP-Gmôh-º±ï-hïºÛ-mP-h-z¼-Eôm-¤Û-IPÅ-FÛ-GÅÞ¤-®¤-HÛ-±ï-ÆôG-Áô¼-»ôh-qü


2003-12-29
Share

{}ü üÍÛ-¼m-GŸÝP-GÛ-hqôm-¼ÛGÅ-mÅ-h-¼ïÅ-ÍÛ-¼m-mP-ºGݾ-ÁÝGÅ-Vï-zºÛ-Å-»ô¤-HÛ-¼P-º‚ãP-Gmôh-º±ï-hïºÛ-mP-h-z¼-Eôm-¤Û-IPÅ-FÛ-GÅÞ¤-®¤-HÛ-±ï-ÆôG-Áô¼-»ôh-q-hP- hï-zŸÛm-mh-»¤Å-ˆÛ-ºWÛGÅ-Ç+ݾ-»ôP-MãºÛ-Zïm-º±z-Vïm-qô-»ôh-q-xÛ¼-zOGÅ-GmP-zºÛ-XïÅ- ÍÛ-¼m-mP-GÛ-ÆôG-BôzÅ-¤Û-ÇoÅ-¼ïÅ-G¸º-¹-zºÛ-ZÛm- Å-»ô¤-HÛ-Gmôh-º±ï-hïºÛ-mP-h-hÝP-GÅôm-qô¼-GmÅ-qºÛ-¤Û-Ço-BôzÅ-fÞz-qºÛ-¼ï-z-hï-®¤-¤ïh-q-GÅÞP-»ôh-q-¼ïh- ÍÛ-¼m-GÛ-hqôm-¼ÛGÅ-¤fô-ÁôÅ- Í-»-bô-¾º- Í-¾Û- ;Ù-¤ï-aÛ-¤VôG-Å-»ô¤-HÛ-Gmôh-º±ï-wôG-źÛ-IôP-Eï¼-„ˤ-mP-Å-»ô¤-HÛ-Gmôh-º±ï-wôG-¤Û-±ô¼-G¸ÛGÅ-q¼-wïzÅ-»ôh-q-hP- DôP-GÛÅ-h-¼ïÅ-ˆÛ-¼P-º‚ãP-Aïm-Pm-hïºÛ-mP-P-±ôºÛ-yâ-GÝ-hP-w-¤-Çtäm-Vïh-¤P-qô-ŸÛG-GÛ-±ï-ÆôG-Áô¼-»ôh-q-hï¼-P-±ô-±P-¤Å-¥-Pm-ŸÝ-Mã-hP-ºƒï¾- P-±ôÅ-¤-ºôPÅ-„ˤ-IôP-Eï¼-hï- hï-ÇSôm-¾Å-¿ËG-q-ŸÛG-Gż-MG-‚-Mã-»Ûm-ŸïÅ-GÅÞP-»ôh-q-¼ïh- º²¤-JÀÛP-»Þ¾-Iâ-¤P-qô-ŸÛG-mÅ-ÍÛ-¼m-mP-¼ôGÅ-¼¤-‚ïh-q¼-ÇÀïzÅ-»ôh-q-hP- »Ûm-mºÛ-ÆôG-BôzÅ-¤Û-Ço-±ôÅ-ºhÅ-qºÛ-Zï-¤-zŸÛºÛ-mP-Å-ºôG-bà-GÅôm-qô¼-GmÅ-qºÛ-¤Û-»ôh-¤ïh-º±ô¾-ŸÛz-‚Å-bï-¯-zºÛ-V-mÅ-GÅôm-qô¼-GmÅ-q-¯h-½‰ïh-fÞz-Mã-DG-qô-»Ûm-q-hP- h-V-G®ô-zô-GÅôm-qô¼-GmÅ-qºÛ-©Å-Bôm-wôG-q-±ôºÛ-ÆôG-BôzÅ-ˆÛ-¾Å-hôm-fôG-ÁÝGÅ-Çoôm-Mz-zŸÛm-»Ûm-q-hP- Å-»ô¤-HÛ-Gmôh-º±ï-wôG-»Þ¾-HÛ-Å-GmÅ-hqôm-¼ÛGÅ-mÅ-GÅÞP-z¼-GŸÛGÅ-m- h-¿e-z¼-Å-»ô¤-HÛ-Gmôh-º±ïºÛ-ºôG-Aïm-¾¤-hÝ-xÛm-qºÛ-wÞP-qô-FÛ-GZÛÅ-®¤-zbôm-»ôh-q-hP- hôm-hPôÅ-Aïm-¾¤-hÝ-xÛm-qºÛ-IPÅ-ºzô¼-hï-zÅ-¤P-z-»ôh-q¼-zdïm- uÛ¼-zbP-Eôm-¤Û-IPÅ-FÛ-GÅÞ¤-®¤-Aïm-¾¤-hÝ-xÛm-»ôh-q¼-»Ûh-VïÅ-GmP-GÛ-»ôh-q-hP- h-hÝP-Å-ºôG-bà-¾ÞÅ-qºÛ-wÞP-qô-hï-hG-GP-¤HôGÅ-fG-GTôh-¤-fÞz-±ï-Å-DÞ¾-hïºÛ-mP-mh-»¤Å-»ôP-Mã-ÅôGÅ-ˆÛ-Zïm-±zÅ-Vïm-qô-»ôh-qÅ- h;º-½‰ôG-hï-zÅ-Vï-¼Þ-ºIô-Mã-»Ûm-qºÛ-fÞzÅ-±zÅ-GmP-GÛ-»ôh-q-¼ïh

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།