¿Ëô-Íï-ÁÛ-»ºÛ-¤fÞm-xôGÅ-»Þ¾-IâºÛ-¿Ëm-±ôGÅ-fôG-q;ÛÅÛ-bm-GŸÝP-mÅ-;Á-¤Û¼-HÛ-Gmh-hôm-hï-JÀïP-ÇÀôP-‚-Mã-»Ûm-qºÛ-zl-zbP-»ôh-qü


2003-12-29
Share

{}ü ü¼ÛP-¤Ûm-q-;ÛÅÛ-bm-mP-±ôGÅ-MãºÛ-¿Ëô-Íï-ÁÛ-»ºÛ-¤fÞm-xôGÅ-»Þ¾-IâºÛ-¿Ëm-±ôGÅ-fôG-q;ÛÅÛ-bm-GŸÝP-GÛÅ-¯ôh-JÀïP-»ôh-zÇkh-qºÛ-;Á-¤Û¼-HÛ-Gmh-hôm-hï-JÀïP-ÇÀôP-‚-Mã-»Ûm-qºÛ-zl-zbP-»ôh-q-¼ïh hÝÅ-ÅP-uÛ-¹-hP-qôºÛ-±ïÅ-4-mÅ-6-z¼-±ôGÅ-MãºÛ-¿Ëô-Á¼-Íï-ÁÛ-»ºÛ-¤fÞm-xôGÅ-»Þ¾-IâºÛ-¿Ëm-±ôGÅ-fôG-q;ÛÅÛ-bm-hP-M-G¼- „ËP-¾×-lïÁ- ÅÛ-¼Û-¾P-;Ù- ºƒâG- ¤ô¾-iÛ¶-ÅÛ- z¾-»Þ¾-zTÅ-±ôGÅ-zŸÝGÅ-GmP-Mã-»Ûm-q-¼ïh- q;ÛÅÛ-bm-xÛ-ÆÛh-¾Å-DP-GÛ-¤IÛm-±zÅ-qÅ-GÅÞP-m- ¿Ëô-Íï-ÁÛ-»ºÛ-¤fÞm-xôGÅ-»Þ¾-IâºÛ-¿Ëm-±ôGÅ-hïÅ-M-G¼-HÛ-ÆÛh-„Àôm- Í-‡¾-„ËÛ-È-¼Û-¶W-q»Û-¤VôG-hP-q;ÛÅÛ-bm-HÛ-hqôm-¼ÛGÅ-hz¼-fÞGÅ-ºyh-GmP-Mã¼-¾ô-MãÅ-fôG-mÅ-ÁÛm-bà-h;ôm-qºÛ-Gô-Ç+zÅ-ÁÛG-Cæm-Mã-»Ûm-qÅ- q;ÛÅÛ-bm-GŸÝP-GÛÅ-M-G¼-HÛ-hqôm-¼ÛGÅ-hP-¿Ëm-hÝ-¯ôh-JÀïP-»ôh-qºÛ-;Á-¤Û¼-Gmh-hôm-±ßh-qºÛ-Gmh-hôm-±P-¤-q;ÛÅÛ-bm-hP-¤Z¤-hÝ-IôÅ-¤ô¾-¿ËàG-qô-GmP-MãºÛ-¼ï-z-ŸÝ-ˆÛ-»ôh- »Ûm-mºÛ-q;ÛÅÛ-bm-xôGÅ-mÅ-h-¼ïÅ-ˆÛ-¿Ëô-Íï-ÁÛ-»ºÛ-¿Ëm-±ôGÅ-hïºÛ-fôG-;Á-¤Û¼-HÛ-Gmh-hôm-hï-JÀïP-ÇÀôP-‚-Mã-¤Ûm-ŸïÅ-GÅÞP-»ôh-q-¼ïh- Zï-zºÛ-V¼-M-G¼-hP-q;ÛÅÛ-bm-hz¼-HÛ-ºƒï¾-¾¤-ym-zÞºÛ-z¸P-hÝ-xÛm-mÅ- xôGÅ-GZÛÅ-hz¼-GŸÝP-ºƒï¾-ºƒï¾-¾¤-zB¼-hÝ-z®ßGÅ-q-¤-¸h- »Þ¾-Iâ-GZÛÅ-hz¼-HÛ-ºIâ¾-zBï¾-¾Å-hôm-»P-ÇÀ¼-GÅô-‚ãP-»ôh-q-hP- ¿ËG-q¼-hÝ-M-G¼-GŸÝP-GÛÅ-q;ÛÅÛ-bm-hP-¿Ëm-hÝ-ŸÛ-zºÛ-fôG-mÅ-»Þ¾-GZÛÅ-hz¼-HÛ-VïÅ-¤fôºÛ-hqôm-¼ÛGÅ-hz¼-HÛ-IôÅ-¤ô¾-ºGô-±ßGÅ-Mã-»Ûm-qºÛ-z;º-¤ô¾-»P-GmP-»ôh-q-¼ïh

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།