w-¾ÞP-;ÝP-ÇKô¤-Æô¾-‚ïh-¤Dm-¤Û-Ço-ŸÛG-M-¤ÛºÛ-z®ôm-DP-mP-ZïÅ-lÝP-±h-¤ïh-zbP-qÅ-Aïm-HÛ-ºhÅ-IôPÅ-Hã¼-»ôh-ºhÝG


2003-12-30
Share

{}ü ühï-»P-qï-TÛP-mÅ-¼ÛºÞ-=¼-Gż-ºHã¼-zMãh-¾¤-mP-ÈôP-;ôP-¾-dïm-GŸÛ-‚ïh-qºÛ-M-mG-mP-GÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-hP-¤P-G®ô-Ez-Çtï¾-¿eï-GmÅ-DP-GÛ-uÛ-zOGÅ- Çtï¾-z-ÁÛG-h-¼ÛP-¾ÞPÅ-ºiïm-‚Å-q¼-¿e¼-m- ÇS-¾ôºÛ-xÛ-¹-GÅÞ¤-qºÛ-mP-º²Ûm-z¸ÞP-GÛÅ-¾ô-Pô-zTß-hGݺÛ-¼ÛP-z®ôm-zTßG-ZïÅ-Vh-wôG-qºÛ-¾ÛºÞ- VïP-Wâm-ŸïÅ-q-hï-z®ôm-DP-mP-ZïÅ-lÝP-±h-¤ïh-zbP-zºÛ-Aïm-HÛ-mh-¤m¼-hÝ-Hã¼-bï- ¤f¼-¹-z-ºhÛºÛ-±ïÅ-26-ZÛm-ºhÅ-IôPÅ-Hã¼-»ôh-ºhÝG- GôP-hÝ-ŸÝÅ-qºÛ-¤Û-Ço-hï-zŸÛm-w-¾ÞP-;ÝP-ÇKô¤-Æô¾-‚ïh-¤Dm-±ôGÅ-¤Û-ÁÛG-»Ûm-q-hP-Dô-qÅ-hï-ÇS-M-mG-GÛ-z½‰m-ºyÛm-zMãh-¾¤-mÅ-GÅP-fzÅ-ˆÛÅ-w-¾ÞP-;ÝP-ÇKô¤-Iâz-‚ïh-qºÛ-¾Å-ºGݾ-Ç+ô¼-MP-zÆÛPÅ-‚Å-q-hP-hï-mÛ-GŸÝP-GÛ-zTº-hPôÅ-¾ôG-q¼-zïh-uôh-zbP-z-hP-¿ËG-q¼-hÝ-h¤-iG-‚Å-qºÛ-w-¾ÞP-;ÝP-¾Å-ºGݾ-Ez-zOGÅ-‚Å-q-ÅôGÅ-FÛ¤Å-hP-ºG¾-»ôh-qºÛ-ZïÅ-¤ÛP-ºôG-º²Ûm-z¸ÞP-FÛ¤Å-Vh-wôG-q-ŸÛG-»Ûm-ºhÝG »P-GôP-ŸÝÅ-uÛ-zOGÅ-hïºÛ-mP-¤Þ-¤fÞh-z;ôh-»G-¾- uÛ¼-zbP-M-mG-GŸÝP-mÅ-xÛ-¾ô-1999-¾ô-mÅ-z¸ÞP-w-¾ÞP-;ÝP-ÇKô¤-Æô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-hï-z;G-ºhô¤Å-‚Å-»ôh-q-hP-hï-mÅ-z¸ÞP-±ôGÅ-¤Û-zMh-zM-¿ËG-®¤-ÇkÝG-¢ôP-ºôG-Aïm-ºhÅ-ÅÞ-xÛm-q-hP-ÇeôP-yG-¤P-qô-º²Ûm-z¸ÞP-z®ôm-zTßG-‚Å-hP-‚ïh-zŸÛm-»ôh-ºhÝG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།