Í-¼ÛºÛ-h¤G-¤ÛÅ-Íw-JË-mÛÅÛ-bm-mP-hôGÅ-GŸÛ-Tm-HÛ-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-¤Û-Ço-DG-TÛG-h¤¼-zÅh-zbP-»ôh-ºhÝG


2003-12-30
Share

{}ü ühï-»P-M¾-Å-;-zÞ¾-mÅ-Íï-qÛ-Gż-ºHã¼-zMãh-¾¤-mÅ-h-¼ÛP-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-z¼-GŸÛGÅ-m- Íw-JË-mÛÅÛ-bm-mP-ºhÅ-qºÛ-zhÝm-yG-zŸÛºÛ-¼ÛP-Í-¼ÛºÛ-h¤G-¤Û-ZÛÅ-ÇeôP-®¤-»ôh-qºÛ-h¤ÛGÅ-zž-¾Å-ºGݾ-ÁÛG-ºôG-Íw-JË-mÛÅÛ-bm-¿Ëô-Á¼-DÞ¾-iG-uôh-qºÛ-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-»ôh-¤ïh-ŸÛz-zÁï¼-‚Å-»ôh-q-hP-hïºÛ-Ç+zÅ-hôGÅ-GŸÛ-Tm-HÛ-¤Û-Ço-zTß-Aïm-¾¤-hÝ-xÛm-q-hP-zM-Ç+ô¼-ŸÛG-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-fÞz-»ôh-¾ÞGÅ-h¤G-ÇK¼-HÛ-¤IÛm-±z-qÅ-GÅÞPÅ-ºhÝG GôP-ŸÝÅ-hôm-Aïm-hïºÛ-¼ÛP-Íw-JË-mÛÅÛ-bm-HÛ-h¤G-¤Û-GZÛÅ-ÆôG-Áô¼-»ôh-q-hP-h-G-mP-zŸÛm-¤mº-ºƒï¾-h¤G-¤ÛºÛ-DôPÅ-mÅ-¤Û-GZÛÅ-¾-©Å-Bôm-wôG-»ôh-ºhÝG Íw-JË-mÛÅÛ-bm-‡-¾Û-„Ëm-ÆÛh-GŸÝP-¤Gô-dÛP-ÇÀôG-mÅ-¾ô-Pô-GZÛÅ-®¤-ºIô-Mãm-hïºÛ-¼ÛP-Í-¼ÛÅ-Çoï-ºFÛh-qºÛ-hqÞP-h¤G-mÅ-DÞ¾-hïºÛ-mP-º²âGÅ-zCæm-ÇÀ¼-GÅô-»ôP-fzÅ-hP-¤Û-¤P-GÛ-º±ô-zºÛ-GmÅ-ÇePÅ-hP-zhï-ºWGÅ-ÆâP-Bôz-Vïh-¤fÞm-ºHã¼-¼ôGÅ-¼¤-¤Þ-¤fÞh-GmP-zŸÛm-q-¼ïh- ¿ËG-q¼-hÝ-M¾-Dz-hïºÛ-¯-FÛ¤Å-Gż-z¸ô-hP-IôÅ-±ôGÅ-ºfÞÅ-¤Û-ºôÅ-zÇkÝ-‚ïh-Mã-ÅôGÅ-¾-»Þ¾-hïºÛ-mP-h-¿eºP-hï-ÇSºÛ-‡-¾Û-„Ëm-ÆÛG-GŸÝP-GÛ-¤Û-Ço-hP-Íï¾-;-i-iG-uôh-ÁôG-DG-GÛ-±ôGÅ-¤Û- GŸm-¼P-GÛÅ-z¸ôÅ-qºÛ-mP-DÞ¾-¸ÛP-V-ÅôGÅ-ˆÛ-ÆâP-Bôz-ˆÛ-GmÅ-ÇePÅ-²-iG-PP-GmÅ-»ôh-q-¼ïh

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།