fï-¾ïm^-mP-z¾-qôºÛ-¤Û-ŸÛG-GÛÅ-Çeôm-qºÛ-Ç+Ý-ºiºÛ-mP-Z¾-f-;Û-¾ô-ZÛ-ÁÝ-®¤-Ç~Å-bï-hzô¼-ºiïm-‚ïh-Ç+zÅ-Zïm-dôGÅ-¤Û-ÇoÅ-ÁïÅ-mÅ-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-ºhÝG


2003-12-30
Share

{}ü üfï-¾ïm^-HÛ-M¾-Å-Ç~ïP-;ôG-Gm¤-fP-hÝ-z¾-qôºÛ-¤Û-ŸÛG-GÛÅ-ÁÛP-¾Å-zŸïPÅ-qºÛ-Çeôm-qºÛ-Ç+Ý-ºiºÛ-mP-È-ÁïÁ-ŸïÅ-qºÛ-Z¾-f-;Û-¾ô-ZÛ-ÁÝ-®¤-Ç~Å-bï-hzô¼-ºiïm-‚ïh-Ç+zÅ-Zïm-dôGÅ-¤Û-ÇoÅ-ÁïÅ-mÅ-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-ºhÝG ¾ô-m-29Åôm-qºÛ-Ç~Û¼-D-JËï¾-ŸïÅ-q- ;f-¤m-iâ-mÅ-»Ûm-qºÛ-z¾-qôºÛ-¤Û-hï- ;f-¤m-iâ-mÅ-»Ûm-qºÛ-z¾-qôºÛ-¤Û-hï- ;f-¤m-iâ-mÅ-f¼-Çeï- fï-¾ïm^-HÛ-Gm¤-fP-hÝ-º‚ô¼-Ç+zÅ- Zïm-dôGÅ-¤Û-ÇoÅ-hôGÅ-q-‚ãP-Çeï- Dô-qºÛ-hô-VÅ-mP-JÀôG-hq¼-zMãh-zbP-Ç+zÅ- ÅPÅ-MÅ-ˆÛ-Ç+Ý-ºi-331-®¤-»ôh-qºÛ-hzÞ-fôh-ˆÛ-mP-Z¾-f-hï-hG-Ç~Å-»ôh-q-ÁïÅ-dôGÅ-‚ãP-z-ŸÛG-»Ûm-ºhÝG fï-¾ïm^-GŸÝP-mÅ- JËï¾-¾-FÛ¤Å-zÁï¼-‚-Mã-»Ûm-q-hP- G¾-bï-Dô-q¼-mG-ZïÅ-wôG-±ï- ¤P-ÁôÅ-¾ô-zTô-¿SºÛ-z®ôm-ºWâG-hP-Í-¼ÛºÛ-^ô-¾¼-3659ºÛ-ZïÅ-Vh-wôGÅ-ÆÛh-q-Zïm-dôGÅ-¤Û-ÇoÅ-ºIï¾-zXôh-‚Å-ºhÝG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།