7G&G&GôP-Å-¤VôG-GÛÅ-uôh-ºWâG-V-±P-z;º-ºFÛh-GmP-Mãü


2003-12-30
Share

{}ü ü;ô-¼Û-»ºÛ- W×ô-m¤- »ÛºÞ-ÅÞ-ÅÛ-=Û- i;-VßP-iôm- ÅÞ;-Vïa- mP-zÇem-hGôm-qÅ-WÛ-¿e¼-GÅô¾-zhïzÅ-ŸÝÅ-q-zŸÛm-zôh-ˆÛ-Vz-ÆÛh-GZÛÅ-ˆÛ-hzÞ-ºFÛh-uÛ-mô¼-7GôP-Å-7BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-GÛÅ-;ô-¼Û-»ºÛ-VôÅ-hh-q-G®ô-zô-‚Å-qºÛ-VôÅ-¸Þ-ŸÝ-m¤Å-¾-uôh-ºWâG-GÛ-z;º-ºFÛh-V-±P-GmP-MãºÛ-Ÿ¾-zŸïÅ-GmP-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG hï-»P-P-±ôÅ-zhÝm-ÇSôm-¤ºÛ-mP-GmÅ-±ß¾-MP-zÆÛPÅ-ŸÝÅ-q-zŸÛm-Ç+Ý-ÇKï¼-»ÛG-±P-mÅ-7G&G&GôP-Å-¤VôG-GÛ-¤²h-ºyÛm-HÛÅ-Aïm-qÅ- M¾-ÆÅ-ŸÛ-z-¿ËÅ-¤Wh-qºÛ-uôh-ºWâG-GÛ-¾ÛºÞ-iâG-q-z¸ôh-qºÛ-Ç+ô¼-hP- hï-mÅ-¾ÛºÞ-zMh-q-zŤ-Gbm-HÛ-z;º-ºFÛh-¾Å-V-±P-GmP-Mã-¤Ûm-qºÛ-GmÅ-±ß¾-‚ãP-»ôh-ˆP- h-¿e-;ô-¼Û-»ºÛ-VôÅ-ŸÝÅ-q-n¤Å-ˆÛ-¼ï-ºhÝm-¿e¼-7G&G&GôP-Å-¤VôG-GÛ-uôh-ºWâG-GÛ-¾ïºÞ-zTß-V-±P-GÛ-z;º-ºFÛh-GmP-Mã-»Ûm-q-hP-VôÅ-ŸÝ-n¤Å-ˆÛÅ-hôm-GZï¼-Vïm-qôºÛ-fôG-¤Z¤-ŸÝGÅ-GmP-z¼-GÅÞPÅ-VôÅ-ˆÛ-ÇSôm-ºIôºÛ-ZÛm-hP-qô¼-7G&G&GôP-Å-¤VôG-GÛÅ-fÞGÅ-Xï-Vï-ŸïÅ-z;º-GmP-ºhÝG h-¼ïÅ-zŸÝGÅ-ÇK¼-l-¼¤-Å-¾ºÛ-G®ßG-¾G-DP-GÛ-mP-hÝ-GmP-zŸÛm-qºÛ-GÅÞPÅ-VôÅ-mP-;ô-¼Û-»ºÛ-VôÅ-ŸÝÅ-q-ZÛÅ-zM-®¤-hP- hï-¤Ûm-GŸm-M-¼ÛGÅ-ÅôGÅ-xÛ-M¾-HÛ-¤Û-¼ÛGÅ-GP-®¤-ŸÛG-hP-¿ËG-hôm-hÝ-zôh-mÅ-ˆP-VôÅ-ŸÝÅ-q-zM-ºDô¼-D-ÁÅ-¤Z¤-ŸÝGÅ-GmP-»ôh-ºhÝG GÅÞPÅ-VôÅ-xÛ-¹-zTßÛÅ-qºÛ-±ïÅ-29-mÅ-ºGô-z®ßGÅ-ˆÛÅ-hï-¼ÛP-xÛ-±ïÅ-ÅÞ¤-zTß-Åô-GTÛG-ZÛm-Iâz-Mã-»Ûm-q-zTÅ-ˆÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།