{}ü üuÛ-mô¼-7GôP-Å-7BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-¼ÛP-¤Ûm-¤-ÈØ-¼Á-c-hP-ÍÞ-¼Û-źÛ-DÞ¾-hÝ-¤²h-ºV¼-VÛzÅ-zNå¼-GmP-Mãü


2003-12-31
Share

{}ü üzôh-¤ÛºÛ-„À-m-¤ïh-qºÛ-hzÞ-ºFÛh-uÛ-mô¼-7GôP-Å-7BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-¼ÛP-¤Ûm-M-G¼-HÛ-M¾-Å-¿kÛ-¾Û-hP-GŸm-M-G¼-HÛ-Å-DÞ¾-DG-TÛG-mP-¤²h-ºV¼-VÛzÅ-zNå¼-GmP-Mã-»Ûm-qºÛ-GmÅ-±ß¾-ºhÝGü hïºP-7GôP-Å-7BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-GÛ-Ç+Ý-ÇKï¼-»ÛG-±P-mÅ-Çtï¾-zºÛ-Gż-ºGôh-Gž-zOGÅ-¾-GŸÛGÅ-m- 7GôP-Å-7BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-¼ÛP-¤Ûm-xÛ-¾ô- 2004 ¹-z- 1 ±ïÅ- 2 mÅ-±ïÅ- 21 z¼-M¾-Å-¿kÛ-¾Û-hP-IôP-Eï¼- Tm-^Û-G¼- hï-mÅ-¤-ÈØ-¼×ÁcºÛ-DÞ¾-HÛ-¶-¼ô-¼-IôP-Eï¼-hP-¤Pº-Çkï-hïºÛ-mP-»ôh-qºÛ-mô¼-MÅ-JÀÛP-zôh-¤ÛºÛ-GŸÛÅ-ÇK¼-hÝ-VÛzÅ-zNå¼-zBP-Mã-hP- hï-XïÅ-M-G¼-ÍÞ-¼Û-źÛ-mP-»ôh-qºÛ-wÞm-±ôGÅ-JÀÛP-zôh-¤ÛºÛ-GŸÛÅ-ÇK¼-hÝ-º±¤Å-G¸ÛGÅ-wïzÅ-Mã-»Ûm-ºhÝG-¾- hï-mÅ-xÛ-±ïÅ- 17 mÅ-z¸ÞP-ZÛm-GÅÞ¤-HÛ-¼ÛP-¶×-a-VïÅ-¤fôºÛ-G®ßG-¾G-ÇÀôz-GZï¼-DP-zTÅ-ÅÞ-¤²h-ºV¼-VÛzÅ-zNå¼-GmP-Mã-»Ûm-ºhÝG-q-zTÅ-ˆÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝGü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།