{}ü üfï-¶m-ÆÛh-º²Ûm-iïm-ÁݺÛ-zïm-HÛÅ-¤P-¤ôÅ-ºôÅ-zÇkݺÛ-IôÅ-Vôh-hï-»Þ¾-FÛ¤Å-ÅÞ-Hã¼-»ôh-qü


2003-12-31
Share

{}ü üM-mG-xôGÅ-mÅ-fï-¶m-ÆÛh-º²Ûm- iïm-ÁݺÛ-zïm-HÛÅ-¤P-¤ôÅ-ºôÅ-zÇkݺÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-bï-¤±ô-D-GZÛÅ-hz¼-iG-qôºÛ-h¤G-ºfz-ˆÛ-ÇÀôP-Aïm-‚ïh-ˆÛ-»ôh-¾ÞGÅ-Bôm-zXôh-‚Å-»ôh-ˆP-fï-¶m-HÛ-ÆÛh-º²Ûm-HÛÅ-¤P-¤ôÅ-ºôÅ-zÇkݺÛ-¯ôh-GŸÛ-Tm-HÛ-IôÅ-Vôh-hï-hPôÅ-ÅÞ-»Þ¾-FÛ¤Å-ÅÞ-Hã¼-»ôh-q-¼ïhü hï-»P-ÆÛh-º²Ûm- iïm-ÁݺÛ-zïm-HÛÅ-fï-¶m-¤Û-h¤PÅ-±ôºÛ-zhïm-hôm-Vïh-¤P-¤ôÅ-ºôÅ-zÇkݺÛ-¾¤-mÅ-fï-¶m-HÛ-¤-ºôPÅ-fG-GTôh-GmP-MãºÛ-¯ôh-GŸÛ-Tm-HÛ-IôÅ-Vôh-hïºÛ-fôG-ÆÛh-º²Ûm-mÅ-¤±m-dGÅ-Bôm-bï-»Þ¾-FÛ¤Å-ÅÞ-Hã¼-»ôh-q¼-zdïm-M-mG-Ç+¤-Å-Vïm-qôºÛ-fï-¶m-¾Å-hôm-DG-GÛ-hqôm-¼ÛGÅ- =P-¤ÛP-VÛP-GÛÅ-Gż-ºGôh-q¼-ÆÛh-º²Ûm- im-ÁݺÛ-zïm-HÛÅ-xÛ-¾ô-Gż-qºÛ-xÛ-¹-GÅÞ¤-qºÛ-ÆÛh-º²Ûm-HÛ-ºôÅ-zÇkݺÛ-ºfz-¯ôh-ˆÛ-Vïh-hÝ-Çtï¾-zºÛ-¤P-¤ôÅ-ºôÅ-zÇkݺÛ-¾Å-hôm-hï-»Ûh-M-mG-Ç+¤-Å-Vïm-qô-z¼-h¤G-ºfz-ˆÛ-ºG¾-Aïm-z¸ô-»Û-»ôh-¾ÞGÅ-Bôm-zXôh-‚Å-»ôh-q-¼ïh- ºôm-ˆP-ÆÛh-º²Ûm- iïm-ÁݺÛ-zïm-HÛÅ-hï-ZÛm-IôÅ-Vôh-¾-¤±m-dGÅ-Bôm-qºÛ-XïÅ-h-¼ïÅ-Gmh-hôm-hï-zŸÛm-¾ô-MãÅ-ˆÛ-G¾-VïºÛ-hÝÅ-Ç+zÅ-ŸÛG-»Ûm-¾ÞGÅ-hP-hï-»ÛÅ-»Þ¾-hïºÛ-¤-ºôPÅ-qºÛ-¼ï-ºhÝm-n¤Å-Iâz-PïÅ-»Ûm-¾ÞGÅ-GÅÞPÅ-»ôh-¾ÞGÅ-fï-¶m-HÛ-hqôm-¼ÛGÅ-ŸÛG-GÛÅ-GÅÞPÅ-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།