{}ü üzôh-mP-zôh-¼ÛGÅ-Ǩh-±ôP-¤-Wï-¤P-hÝ-ºIô-zŸÛm-»ôh-qü


2004-01-01
Share

{}ü üzôh-mP-Ǩh-±ôP-¤ºÛ-‚-¾Å-ºwï¾-MÅ-ºIô-zŸÛm-q-hP- ¿ËG-q¼-hÝ-zôh-ˆÛ-ŸÛP-ºƒôG-Å-DÞ¾-HÛ-hq¾-º‚ô¼-GmÅ-ÇePÅ-È-TP-Bô-¼Þ-ºIô-zŸÛm-qºÛ-hzP-GÛÅ- zôh-qºÛ-zÞh-¤ïh-Ǩh-±ôP-¤ºÛ-‚-¾Å-mP-º²â¾-ŸÝGÅ-‚ïh-¤Dm-Wï-¤P-hÝ-ºIô-zŸÛm-»ôh-q-hïÅ-zôh-mP-Íñ²-m-±-Ez-Gh¾-ºIô-MãºÛ-Zïm-D-Vï-¼Þ-ºIô-zŸÛm-»ôh-q- h‚Ûm-WÛºÛ-M¾-Å-¾ôm-^ôm-hÝ-dïm-GŸÛ-‚Å-qºÛ-zôh-GmÅ-Ez-Çtï¾-DP-GÛÅ-ljm-fô-ŸÛG-Çeôm-q-hïºÛ-mP-ºDôh-ºhÝG uÛ¼-zbP-zôh-mP-GÛ-Ǩh-±ôP-¤-¤P-Vï-z-M-¤Û-»Ûm-»P- Zï-zºÛ-¾ô-ÁÅ-ˆÛ-mP- zôh-qºÛ-Ǩh-±ôP-¤ºÛ-IPÅ-ºzô¼-Wï-¤P-hÝ-ºIô-zŸÛm-»ôh-ºhÝG-q-hP- zôh-qºÛ-zÞh-¤ïh-hï-hG-¤P-Vï-z-ŸÛP-ºƒôG-DÞ¾-mÅ-»Ûm-ŸÛP- hï-mÛ-M-mG-GÛÅ-zôh-mP-mÝz-Mãh-fôm-ºwï¾-Vïm-¤ô-ŸïÅ- zôh-mP-º²âGÅ-Cæm-»¼-MÅ-Vïm-qô-‚ïh-ˆÛ-»ôh-±ß¾-zXôh-q-¾Å-ºV¼-hïÅ- zôh-ˆÛ-ŸÛP-ºƒôG-Å-DÞ¾-hP- IôP-Eï¼-Vï-DG-hz¼-HÛ-hq¾-º‚ô¼-HÛ-z¼-Eh-q¼-Vïm-qô-z¸ô-zºÛ-ZïÅ-Bôm-¾Å-‚ãP-z-ŸÛG-»Ûm-q-Gmh-hôm-h‚ï-ŸÛz-q-±ôÅ-ºIï¾-zXôh-‚ïh-zŸÛm-»ôh-q-¼ïhü »P-zôh-GmÅ-Ez-Çtï¾-DP-GÛÅ-Çeôm-qºÛ-ljm-fô-hïºÛ-mP- uÛ-±ôGÅ-mÅ-Ǩh-±ôP-¤-±ô-¸Þ¼-ºzÞh-hP- ¤fôP-VßP-Eh-GÅôÅ-‚ïh-qºÛ-„Àô-G»ïPÅ-ºôG-zôh-qºÛ-zÞh-¤ïh-Ǩh-±ôP-¤ºÛ-‚-¾Å-Çtï¾-¤Dm-VïÅ-ZÝP-ÁÅ-ŸÛG-GÛÅ-¤-GbôGÅ- ºFÛG-uôh-ºGôÅ-mh-ÇSôm-ºGôG-GÛ-fzÅ-¾¤-zïh-uôh-‚ïh-ˆÛ-¤ïh-q¼-zdïm- ºFÛG-uôh-¾Å-‚ãP-zºÛ-ºGô-mh-ºi-¤Ûm-Ez-Gh¾-ÁÝGÅ-Vï-‚ãP-zŸÛm-»ôh-ºhÝG-¾- ºyôh-zÇeïm-¾Å-‚ïh-q-±ôÅ- zôh-¼P-BôP-¿YôPÅ-mP- Íñ²-m-±-Ez-Gh¾-ºIô-MãºÛ-Zïm-D-È-TP-GÛ-Vïm-qô-»ôh-q-ºIï¾-zXôh-GmP-GÛ-»ôh-ºhÝG zôh-qºÛ-Ǩh-±ôP-¤-È-¾¤-»ôPÅ-µôGÅ-ŸÛP-ºƒôG-Å-DÞ¾-mÅ- fôP-¤¼-IôP-Eï¼-Vï-DG-mP-¾Å-;-º±ô¾-Vïh-»ôP-¤Dm-IÅ-»Ûm-q-hP- DôP-±ô¼-Åô-ÅôÅ-¼ï-z-‚ïh-qºÛ-¾Å-¼ÛGÅ-¤-fôz-ÇezÅ-Ǩh-±ôP-¤ºÛ-‚-¾Å-hP-ºƒï¾-z-»ôP-GÛ-»ôh-q-»Ûm-ºhÝG Vïh-¤PGÅ-Ǩh-±ôP-¤-‚ïh-MãºÛ-h¤ÛGÅ-»Þ¾-z¸ÞP-Çeï-IôP-Eï¼-mP-»ôP-¤Dm-HÛ-zôh-qºÛ-zÞh-¤ïh-ˆÛ-IPÅ-±h-»P-Wï-¤fô¼-ºIô-zŸÛm-»ôh-ºhÝGü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།