{}ü üÍ-¤ï-¼Û-;ºÛ-ÆÛh-GŸÝP-mÅ-fï-¶m-HÛ-¤P-¤ôÅ-zŤ-ÁôG-ºwïm-MãºÛ-FÛ¤Å-¾-Bôm-zXôh-‚Å-qü


2004-01-01
Share

{}ü üÍ-¤ï-¼Û-;ºÛ-ÆÛh-GŸÝP-mÅ-Bôm-zXôh-GmP-¤Ûm-¾-¤-¿eôÅ-q¼- fï-¶m-HÛ-ÆÛh-º²Ûm-im-ÁݺÛ-zïm-HÛÅ- xÛ-¹-z-GÅÞ¤-qºÛ-mP-M¾-»ôPÅ-ÆÛh-º²Ûm-HÛ-ºôÅ-zÇkݺÛ-Ç+zÅ-ÇSôm-ºV¼-GŸÛ¼-z¸ÞP-M-mG-GÛÅ-fï-¶m-xôGÅ-ÅÞ-h¤ÛGÅ-qºÛ-¤ï-ÁÝGÅ-ºwÞ¼-¤hï¾-hï-hG-xÛ¼-zÇkÝ-hGôÅ-¤Ûm-HÛ-¤P-¤ôÅ-fG-GTôh-ºôÅ-zÇkݺÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-MãºÛ-fG-GTôh-GmP-ºhÝG- ¼ïÅ-G¸º-¿ËG-qºÛ-ZÛm-ÆÛh-º²Ûm-im-ÁݺÛ-zïm-HÛÅ- fï-¶m-mP-M¾-Dz-ˆÛ-Gmh-hôm-PïÅ-Tm-fôG- fï-¶m-¤Û-h¤PÅ-ˆÛÅ-¼P-¤ôÅ-zŤ-ÁôG-ºwïm-Çeï-fG-GTôh-‚ïh-VôG-qºÛ-¤P-¤ôÅ-ºôÅ-zÇkÝ-GmP-MãºÛ-FÛ¤Å-»ÛG-¾-¤±m-dGÅ-Bôm-bï- hÝÅ-»Þm-Vß-±ßh-D-ÁÅ-¾Å-¤-ÅôP-zºÛ-XïÅ-Í-¤ï-¼Û-;Å-fï-¶m-ÆÛh-º²Ûm-HÛ-fG-GTôh-hï¼-Pô-Lô¾-»ôh-¾ÞGÅ-±ÛG-Gž-ºDôh-qºÛ-Bôm-zXôh-GmP-»ôh-q-¼ïh- hï-»P-Í-¤ï-¼Û-;ºÛ-xÛ-ÆÛh-¾Å-DÞPÅ-ˆÛ-¤IÛm-±z-q- Íï-I¤-ÍÛ-¼-¾ÛÅ- P-±ôÅ-fï-¶m-¤±ô-D-wm-±ßm-HÛ-h-¿eºÛ-GmÅ-zzÅ-¾-ÁÝGÅ-Aïm-z¸ô-zºÛ- ¤P-¤ôÅ-fG-GTôG-ˆÛ-ºôÅ-zÇkݺÛ-¾Å-¼ÛGÅ-¿e-zÞ-xôGÅ-GTÛG-GÛ-‚-uôh-GP-ŸÛG-¾-Pô-Lô¾-»ôh-q-P-±ôÅ-¾m-¤P-zXôh-»ôh-TïÅ-GÅÞPÅ-»ôh-ˆP- ¼ïÅ-G¸º-wÞ¼-zÞºÛ-ZÛm-fï-¶m-ÆÛh-º²Ûm-HÛ-PôÅ-mÅ- Í-¤ï-¼Û-;ºÛ-Bôm-zXôh-ˆÛ-Aïm-qÅ- ¾Å-ºGݾ-hï-Çtï¾-MãºÛ-fG-GTôh-hï-mÅ-xÛ-zÁô¾-GmP-MãºÛ-n¤-ºHã¼-GP-»P-zÇem-GmP-¤ïh-qºÛ-D¼- h-hÝP-DôP-GÛÅ-xÛ-¹-GÅÞ¤-qºÛ-±ïÅ-ZÛ-ÁݺÛ-ZÛm-P-±ôÅ-¤P-¤ôÅ-fG-GTôh-ˆÛ-ºôÅ-zÇkÝ-I-OÛG-‚ïh-Mã-»Ûm-¾- P-±ôÅ-GŸÝP-ºƒï¾-HÛ-fôG-mÅ-¤f¼-¾Å-hôm-hï-ºIâz-q¼-Gmôm-ÁÝGÅ-vôh-Mã-hP- GŸÝP-ºƒï¾-HÛ-fôG-mÅ-¤f¼-¾Å-hôm-hï-ºIâz-q-‚ïh-Mã-»Ûm-ŸïÅ-DÅ-¾ïm-GmP-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།