M-mG-GŸÝP-GÛ-ÁïÅ-¼ÛG-„Àôm-Vïm-mÅ-GmÅ-ºyÛm-i-zºÛ-fôG-h¤-iG-ÁÝGÅ-Vï-®¤-‚ïh-hGôÅ-qºÛ-ºzôh-Ç+ݾ-‚Å-qü


2004-02-27
Share

{}ü üM-mG-GŸÝP-GÛ-ÁïÅ-¼ÛG-„Àôm-Vïm-HÛÅ-Gž-Çeôm-ŸÛG-‚Å-»ôh-q¼- M-mG-GÛ-mP-GmÅ-ºyÛm-i-z-h¤-iG-ÁÝGÅ-Vï-¼Þ-GbôP-hGôÅ-qºÛ-Ç+ô¼-hP- h-»ôh-ŸÛP-Vïm-hP-IôP-Eï¼-DG-GÛ-mP-»ôh-qºÛ-GmÅ-ºyÛm-i-zºÛ-fôG-h¤-iG-‚Å-hP-‚ïh-¤ÞÅ-»Ûm-»P-h-hÝP-hï-zÅ-ÁÝGÅ-Vï-®¤-‚ïh-hGôÅ-qºÛ-ºzôh-Ç+ݾ-‚Å-»ôh-q-¼ïh- hqï¼-m-M-mG-GÛ-mP-uÛ-¾ô-2002¾Å-ˆP-uÛ-¾ô-2003-GÛ-mPGmÅ-ºyÛm-i-zºÛ-mP-zïh-uôh-‚ïh-¤Dm-»Þ¾-¤Û-Å-»-59¿ËG-®¤-mÅ-Å-»-79hP-xïh-®¤-¤P-hÝ-xÛm-»ôh-q-¼ïh-TïÅ-hP- uÛ¼-ÇePÅ-ºhÅ-qºÛ-hÝÅ-¼ÛP-¾-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-GmÅ-ºyÛm-i-zºÛ-mP-h¤PÅ-G®ôºÛ-¾¤-¾ÞGÅ-ˆÛ-Ç+ô¼-¯ô¤Å-ƒÛÅ-‚ïh-¤Dm-±ô-hô-h¤-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-q-hP-GŸm-GmÅ-ºyÛm-i-zºÛ-mP-GP-‚ãP-‚ïh-¤Û-VôG-qºÛ-h¤-iG-ÁÝGÅ-Vï-‚Å-hP-‚ïh-¤ÞÅ-»Ûm-»P-ÇÀh-xÛm-i-M-hïºÛ-mP-ŸÝGÅ-¤Dm-hï-zÅ-¤P-hÝ-GP-ºIô¼-»ôh-hÝÅ-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-DÞPÅ-ºEô¾-Íï-»ôP-zŤ-qºÛ-Åï¤Å-F¾-»ôh-qÅ-hï¼-zdïm-»Þ¾-¤Û-ÅÞÅ-GmÅ-ºyÛm-i-zºÛ-mP-ÅÞ-ŸÛG-GÛÅ-FÛ¤Å-ºG¾-HÛ-¼ÛGÅ-‚ïh-¤Dm-ÁïÅ-q-¾-ÅôGÅ-‚ãP-m-GŸÝP-¾-ljm-ÅïP-ŸÝÅ-q-»Ûm-m-GŸÝP-GÛÅ-hï¼-‚-hGº-vôh-Mã-»Ûm-¾ÞGÅ-hP-hï¼-»Þ¾-¤Û-±P-¤Å-GŸôGÅ-ºhïGÅ-‚ïh-¼ôGÅ-TïÅ-ºzôh-Ç+ݾ-‚Å-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།