q;ÛÅÛ-bm-PôÅ-mÅ-ºWÛGÅ-Ç+ݾ-iG-uôh-qºÛ-‚ïh-Gbï-Íô-Å-¤×-„ËÛm-¾×-lÛa-ºWâ-z¸ÞP-fÞz-MãºÛ-¼ï-z-Vïm-qô-GmP-GÛ-»ôh-qü


2004-02-28
Share

{}ü ühï-»P-q;ÛÅÛ-bm-»Û-mP-ÆÛh-„Àôm-Vïm-mÅ-hï-¼ÛP- ºW¼-¤a-Gż-ÁôG-ŸÛG-¾-zT¼-ºiÛ-hP-¾ïm-GmP-Ç+zÅ- Íï¾-Dï-^-iG-uôh-qºÛ-ºGô-FÛ- Íô-Å-¤- „ËÛm- ¾×-lÛa-ºWâ-z¸ÞP-fÞz-ÆÛh-qºÛ-Ç+ô¼-GÅÞP-»ôh-TÛP- hïºÛ-Mã-¤±m-DôP-GÛÅ-GÅÞP-m- ºWâ-z¸ÞP-‚Å-qºÛ-Íï¾-Dï-^-iG-uôh-q¼-ºiÛ-¯h-‚ïh-Ç+zÅ-DôP-±ôÅ- „ËÛm-¾×-lÛa-w¾-Vï¼- q;ÛÅÛ-bm-hP-Íw-JË-mÛÅÛ-bm-HÛ-Å-¤±¤Å-Å-DÞ¾-mP-Gz-»Ûz-‚ïh-ˆÛ-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-Pô-vôh-‚Å-»ôh-¾ÞGÅ-GÅÞP-»ôh-q-¼ïh h-hÝP-DôP-GÛÅ-¤Þ-¤fÞh-ºIï¾-zXôh-GmP-hôm-¾- M¾-uÛºÛ-iG-uôh-qºÛ-‚ïh-Gbï- „ËÛm-¾×-lÛa-¾-h-hÝP-»P-Íw-JË-mÛÅÛ-bm-mP-Gz-»Ûz-‚ïh-MãºÛ-Gô-Ç+zÅ-fôz-»ôh-q-hP- hï¼-zdïm-Í-¼ÛÅ-Çoï-FÛh-qºÛ-¤fÞm-xôGÅ-h¤G-±ôÅ-¤Þ-¤fÞh- ‡-¾Û-„Ëm-hP- Íô-Å-¤×-„ËÛm-¾×-lÛa-GZÛÅ-¯h-º±ô¾-‚ïh-zŸÛm-q-¿e¼-h-hÝP-»P-º±ô¾-ŸÛz-ˆÛ-¾Å-hôm-hï-¾Å-ŸÛ-M-Vï-¼Þ-zbP-Çeï-Íw-JË-mÛÅÛ-bm-»Û-Å-V-fG-¼ÛP-®¤-z¼-h¤G-hqÞP-ºIï¤-ºWôGÅ-‚ïh-hGôÅ-qºÛ-Ç+ô¼-GÅÞP-»ôh-q-¼ïh

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།