7G&G&GôP-Å-¤VôG-¾-h‚Ûm-»Þ¾-HÛ-GŸÝP-ºƒï¾-Çoï-¾ïm-ŸÝ-Mã¼-M-mG-GÛÅ-Bôm-zXôh-‚ïh-zŸÛm-»ôh-qü


2004-05-27
Share

{}ü üzôh-ˆÛ-„À-m-¤ïh-qºÛ-hzÞ-ºFÛh-uÛ-mô¼-7GôP-Å-7BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-¾-h‚Ûm-»Þ¾-HÛ-GŸÝP-ºƒï¾-Çoï-¾ïm-ŸÝ-Mã¼-M-mG-GÛÅ-ºGG-qºÛ-Bôm-zXôh-‚ïh-zŸÛm-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝGü M-mG-GÛ-M¾-Å-qï-Tm-mÅ-wË-¼ïm-ÅÛ-Gż-Çtï¾-¾Å-DP-GÛ-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-Gž-¿e¼-m- ¼ïÅ-G¸º-q-ÅPÅ-ZÛm-7GôP-Å-7BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-h‚Ûm-»Þ¾-HÛ-M¾-Å-¾ôm-^ôm-¼Þ-ŸzÅ-Åô¼-ºDôh-Ç+zÅ- h‚Ûm-»Þ¾-HÛ-GŸÝP-ºƒï¾-¤Û-ÇoÅ-7G&G&GôP-Å-¤VôG-¿Ëm-¤W¾-ºyh-ŸÝ-MãºÛ-fG-GTôh-¾- hï-¼ÛP-M-GŸÝP-GÛÅ-Bôm-zXôh-ÁÝGÅ-Vï-‚Å-zŸG- hïºP-M-mG-xÛ-ºƒï¾-¿Ëm-DP-GÛ-¤IÛm-±z-q- ¾Ûa-WÛm-Vºô- »ÛÅ-bÐ-¾ºÛ-„À-¤-hP-bÐ-¾ºÛ-¼Þ-±ôGÅ-ˆÛ-M¾-uÛºÛ-fôG-¤ïÅ-M¾-D-ƒ¾-GbP-zÅ-¾Å-ºGݾ-¾-P-±ôÅ-hÝÅ-dG-bà-Pô-Lô¾-‚ïh-ˆÛ-»ôh-¾- M¾-uÛºÛ-»Þ¾-Iâ-DG-GÛÅ-bÐ-¾ºÛ-„À-¤-hP-GŸÝP-ºƒï¾-HÛ-¤W¾-ºyh-fôG-¾ºP- P-±ôÅ-Pô-Lô¾-‚ïh-ˆÛ-»ôh- hï¼-zdïm-h-¼ïÅ-h‚Ûm-»Þ¾-HÛÅ-bÐ-¾ºÛ-„À-¤-¿Ëm-GŸÝP-ºƒï¾-HÛ-¤W¾-ºyh-GmP-MãºÛ-fG-GTôh-¾- P-±ô-„Àô-ºHôh-hP-ºhôh-q-¤ïh-q-hï-h‚Ûm-»Þ¾-GŸÝP-¾-mm-Gbm-Gž-zÁh-‚Å-»ôh-TïÅ-Gž-hôm-‚Å-ºhÝG- ¼ïÅ-G¸º-q-ÅPÅ-ZÛm-7GôP-Å-7BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-h‚Ûm-»Þ¾-HÛ-M¾-Å-¾ôm-^ôm-¼Þ-ŸzÅ-Åô¼-ºDôh-Ç+zÅ- h‚Ûm-»Þ¾-HÛ-M¾-ÆÅ- T¾-ÅÛ-»ÛÅ-7G&G&GôP-Å-¤VôG-hP-¤W¾-ºyh-fÞGÅ-Gbm-ºDï¾-»ôh-q-¼ïh- uÛ¼-Ç+zÅ-ºhÛºÛ-7G&G&GôP-Å-¤VôG-GÛ-h‚Ûm-»Þ¾-HÛ-¤²h-ºyÛm-Ç+zÅ- h‚Ûm-»Þ¾-HÛ-ÆÛh-„Àôm-=ô-aÛ-„Ëï¾ï¼-»ÛÅ- 7G&G&GôP-Å-¤VôG-hP-¤W¾-ºyh-GmP-MãºÛ-¤²h-ºV¼-¤ïh-mºP- hï-mÛ-M-mG-GÛ-Gmôm-ÁÝGÅ-¾-zdïm-mÅ-¤-»Ûm-ŸÛP- ÆÛh-„Àôm-¤VôG-mÅ-7GôP-Å-bÐ-¾ºÛ-„À-¤-¿Ëm-hï-ÇS-¤W¾-ºyh-ŸÝ-¥ôP-»ôh-¾- ¤-ºôPÅ-q¼-»P-¤W¾-ºyh-ŸÝ-MãºÛ-fÞGÅ-ºhôh-»ôh-TïÅ-Gž-ºhôm-GmP-ºhÝG-q-hP- GŸÛ-¯-zôh-ˆÛ-Gmh-hôm-fôG-h‚Ûm-»Þ¾-HÛ-M-mG-GŸÝP-¾-JÀïP-ÇÀôP-»P-‚Å-»ôh-q-¤-¸h- Zï-V¼-M-mG-GÛ-ÆÛh-„Àôm-¶ïm-Wº-zºô-h‚Ûm-»Þ¾-hÝ-GŸÝP-hôm-º±¤Å-G¸ÛGÅ-Ç+zÅ-zôh-hôm-fh-ŸÛz-yºÛ-zIô-JÀïP-»P-‚ãP-»ôh-q-zTÅ-ˆÛ-ºIï¾-zXôh-GmP-ºhÝGü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།