M-G¼-mP-zôh-¤Û-14»ÛÅ-hÝÅ-±ôh-PïÅ-¤ïh-z¼-HÛ-¸Å-zTh-Pô-Lô¾-GmP-zŸÛm-»ôh-qü


2007-07-10
Share

{}ü üzôh-ˆÛ-GŸôm-mݺÛ-¿Ëm-±ôGÅ-mÅ-¤Û-¤P-GÛ-¤hÝm-zBôh-Vïm-¤ô-ŸïÅ-qºÛ-¾Å-ºGݾ-Gô-OÛG-GmP-zºÛ-V-ÁÅ-ÅÞ-G¸º-ZÛ-¤ºÛ-ZÛm-zôh-¤Û-14»ÛÅ-M-G¼-HÛ-M¾-Å-¿kÛ-¾Û-Gż-qºÛ-mP-hÝÅ-±ôh-PïÅ-¤ïh-z¼-HÛ-¸Å-zTh-Pô-Lô¾-hzÞ-º²âGÅ-GmP-Çeï- h-¼ÛP-ZÛm-zŸÛ-q-hï-»Ûm-ºhÝG- hGï-ºhÝm-q-GZÛÅ-hP-BïÅ-q-11zÞïh-GZÛÅ-zTÅ-zÇkô¤Å-zôh-¤Û-14mÅ-G¸º-ZÛ-¤ºÛ-ZÛm- W×m-‡¼- ¤m-‡¼- ¤hÝm-hÝÅ-±ôh-PïÅ-¤ïh-z¼-HÛ-¸Å-zTh-Pô-Lô¾-hzÞ-º²âGÅ-¤-GmP-GôP- zôh-¤Û-n¤Å-ˆÛÅ-Å-GmÅ-hï-mÅ-M-G¼-HÛ-IôÅ-±ôGÅ-¾Å-DÞPÅ-z¼-ŸÛ-zºÛ-Pô-Lô¾-Q¤-Çeôm-GmP-z-hP-zôh-hP-zôh-¤ÛºÛ-hôm-hÝ-¼P-GÛ-¾ÞÅ-ÆôG-¾ôPÅ-uôh-»ôPÅ-µôGÅ-„ÀôÅ-GbôP-GmP-¤Dm-M¾-GTïÅ-hqº-zô-hqº-¤ô-n¤Å-ˆÛ-z;º-iÛm-iïm-dïm-hP-GÝÅ-zbàh-±ß¾-hÝ-PG-zTh-Ç+¼-¤-GTÛG-¼ÛP-GmP-ºhÝG- h-¼ïÅ-ˆÛ-¾Å-ºGݾ-hïÅ-hGôÅ-ºhÝm-G¾-Vï-¿S-zbôm-ºhÝG-qÅ- hP-qô-xÛ-¾ô-1995¾ô-mÅ-z¸ÞP-G¼-ÅôP-V-¤ïh-hÝ-ºHã¼-zºÛ-qa-Vïm-hGï-ºhÝm-VôÅ-ˆÛ-ZÛ-¤-¤VôG-Ç+Ý-º±ô-ŸÝGÅ-»ôh-qºÛ-M-mG-GÛÅ-DÞPÅ-Bï¾-¼-vôh-hGôÅ-q- M-¤ÛÅ-zÇem-º²Ûm-zhï-¾ïGÅ-¼Ûm-qô-¤VôG-¾-FÛ¤Å-ŸÛz-iP-qô-‚Å-¾ÞGÅ-zÁh-qºÛ-M-mG-GŸÝP-mÅ-»Ûh-VïÅ-ºwï¼-zºÛ-DÞPÅ-Bï¾-¼-vôh-hGôÅ-q- M-mG-GŸÝP-GÛÅ-zôh-mP-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-»ôh-qºÛ-DÞPÅ-Bï¾-¼-vôh-hGôÅ-q- M-mG-GÛÅ-zôh-mP-¼Û-¾ÛºÛ-¿UGÅ-¾¤-Gż-q-z¸ôÅ-q-hïÅ-hq¾-º‚ô¼-fôG-mÅ-zôh-¤Û¼-Dï-wm-»ôh-¾ÞGÅ-zÁh-ˆÛ-»ôh-qºÛ-DÞPÅ-Bï¾-hGôÅ-q- hGôÅ-ºhÝm-¤fº-º¤-¿S-q-hï-mÛ-M¾-uÛºÛ-Íô-¾¤-qÛG-¯ïh-ºIm-±ôGÅ-VßP-mÅ-zôh-hP-M-mG-mP-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-»¼-MÅ-GbôP-Mã¼-h¤ÛGÅ-bï-M-mG-mP-¯ïh-ºIm-hï-‚-MãºÛ-Gô-Ç+zÅ-vh-ÇezÅ-Íô-¾Û¤-qÛG-¯ïh-ºIm-±ôGÅ-VßP-mÅ-zôh-mP-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-»ôh-qºÛ-DÞPÅ-Bï¾-¼-vôh-hGôÅ-q-hP- ¹-z-GTÛG-¼ÛP-GôP-ŸÝÅ-DÞPÅ-Bï¾-¼-vôh-DG-¤-‚ãP-±ï- z®m-‚ô¾-zôh-¤Û-FÛ-±ô-¤P-qôÅ-Pô-Lô¾-GmP-Mã-»Ûm-Ç+ô¼-zôh-ˆÛ-GŸôm-mݺÛ-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-G®ô-Ç+¾-z¸P-wÞm-±ôGÅ-¾GÅ-ˆÛÅ-GÅÞPÅ-ºhÝG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།