z¾-»Þ¾-HÛ-¤Û-ºzô¼-Å-»-zŸÛ-mÅ-zM-V-zTô-¿S-¾-ljÛP-GÛ-m-±-»ôh-qü


2005-09-25
Share

{}ü üM-¤ÛºÛ-ÁÛP-ÈØ-Gż-ÁôG-fôG-z¾-»Þ¾-HÛ-¤Û-ºzô¼-Å-»-4 mÅ-zM-V-15 ljÛP-GÛ-m-±-»ôh-¤Dm-»Ûm-¾ÞGÅ-z¾-»Þ¾-ºyôh-zÇeïm-hP-¤Û-ºzô¼-¿Ëm-DP-mÅ-¼ïÅ-G¸º-ZÛ-¤ºÛ-ZÛm-GÅÞPÅ-»ôh-¾ÞGÅ-¾ÞP-ºiïm-‚Å-»ôh-q-¼ïhü ljÛP-mh-‚ãP-Aïm-Ç+ô¼-GmÅ-±ß¾-mP-Çtï¾-z¼-‚Å-mü hÝÅ-Mãm-º±ô-zºÛ-mP-ºyôh-zÇeïm-hP-¤fÞm-qºÛ-¸Å-uôh-zÇeïm-¤-ÁïÅ-¤Dm-¤P-hÝ-ºIô-z-hPü D-¾G-¸-zºÛ-Gô¤Å-GÁÛÅ-hPü ¸-ºfÞP-zTßh-¤-ljô¤Å-qü xôGÅ-GŸm-ŸÛG-mÅ-¾ÞÅ-¾-¯ô¾-z-ÅôGÅ-¤ïh-qÅ-ljÛP-mh-ˆÛ-ÇÀôP-Aïm-‚ïh-ˆÛ-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-hPü h-hÝP-¾ô-¿e¼-zŸÛm-ljÛP-mh-Aïm-‚Å-bï-¤Û-h¤PÅ-ÇeôP-yG-¤P-qô-Aïm-¾¤-hÝ-ºIô-GÛ-»ôh-qºÛ-zÇkô¤Å-¯ÛÅ-ˆP-Çeôm-GmP-»ôh-q-¼ïhü º²¤-JÀÛP-ºyôh-zÇeïm-¿Ëm-DP-mÅ-zÇkô¤Å-¯ÛÅ-GmP-z-¿e¼-‚Å-mü º²¤-JÀÛP-fôG-¾ô-¿e¼-zŸÛm-¤Û-Å-»-20 ljÛP-mh-ºôG-Aïm-¾¤-hÝ-ºIô-GÛ-»ôh-¾ÞGÅ-hPü hïºÛ-mP-mÅ-Å-»-8 hP-IPÅ-VßP-5 M-G¼-hP-M-mG-ÅôGÅ-»¼-MÅ-ºIô-zŸÛm-qºÛ-M¾-Dz-mP-mÅ-Aïm-¾¤-hÝ-ºIô-GÛ-»ôh-q-GÅÞP-»ôh-q-¼ïhü hï¼-zdïm-º²¤-JÀÛP-ºyôh-zÇeïm-¿Ëm-DP-mÅ-¾ô-¿e¼-zŸÛm-xÛ-¹-hGÝ-qºÛ-±ïÅ-25 ZÛm-º²¤-JÀÛP-ljÛP-GÛ-ZÛ-¤ô-ŸïÅ-ÆâP-z¯Û-ŸÝÅ-bï-¤Û-h¤PÅ-mP-ljÛP-mh-»ôP-Aïm- Gô-dôGÅ-Çtï¾-zºÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-HÛ-»ôh-q-¼ïhü h-¼ïÅ-z¾-»Þ¾-HÛ-ºyôh-zÇeïm-hP-¤Û-ºzô¼-¿Ëm-DP-mÅ-º²¤-JÀÛP-ljÛP-GÛ-ZÛ-¤ô¼-¤Û-h¤PÅ-mP-ljÛP-mh-ÇÀôP-Aïm-hP-ÇSôm-ºGôG-ÁïÅ-‚-hqï¼-mü D-¾G-¸-±ß¾-hPü ¾ÞÅ-ˆÛ-¿YÛh-±h-ZÝP-hÝ-GbôP-Mãü ¾ÞÅ-¯¾-ÅôGÅ-¯ô¾-zTG-‚-MãºÛ-Gô-dôGÅ-Çtï¾-zºÛ-‚ïh-ÇKô-DG-TÛG-Gô-OÛG-GmP-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།