z¾-»Þ¾-mP-¤Û-h¤PÅ-ZÛÅ-zM-®¤-ŸÛG-mÅ-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-»ôh-ºhÝG


2007.06.19

{}ü ühï-¼ÛP-z¾-»Þ¾-mP-¤Û-h¤PÅ-ZÛÅ-zM-®¤-ŸÛG-GÛÅ-ºhÅ-qºÛ-¤Û-¾ô-zTß-yG-GTÛG-¼ÛP-GÛ-M¾-mP-h¤G-ºFâGÅ-mP-¤Û-h¤PÅ-zM-yG-ºGº-ÁÅ-G¼-ÅôP-V-¤ïh-hÝ-Hã¼-z-n¤Å-G-q¼-»ôh-¤ïh-ˆÛ-GmÅ-±ß¾-Gž-zOGÅ-‚-hGôÅ-qºÛ-hGôÅ-ºhÝm-Çeôm-qºÛ-Pô-Lô¾-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-»ôh-q-¼ïhü Pô-Lô¾-‚ïh-¤Û-n¤Å-ÆÛh-„Àôm-¤VôG-GÛ-G¸Û¤-DP-¤hÝm-ºhÝ-º²ô¤Å-ˆÛÅ-Pô-Lô¾-HÛ-Ç+h-ºzôh-‚Å-q-hPü M¾-źÛ-mP-GÛ-ÆÛh-„Àôm-HÛ-G¸Û¤-ÁG-hP-¾Å-DÞPÅ-ÅÞ-wïzÅ-»Þ¾-HÛ-wïzÅ-¾¤-z;G-»ôh-q-¤-¸hü Pô-Lô¾-¾Å-ºGݾ-hïºÛ-ºGô-FÛh-zÞh-¤ïh- Á¼-¤Û-¾×- ŸïÅ-qÅü z¾-»Þ¾-GŸÝP-GÛÅ-h-z¼-GŸÝP-hP-¤ºô-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-GÛ-ºfz-ºFâGÅ-hïºÛ-¼ÛP-¤Û-¤P-qô-ŸÛG-¤fôP-Mã-Gô-Mã-¤ïh-q¼-Hã¼-z-n¤Å-G-q¼-»ôh-¤ïh-Ç+ô¼-Åô-ÅôºÛ-mP-¤Û-n¤Å-¾-GÅÞP-hGôÅ-qºÛ-hGôÅ-ºhÝm-zbôm-HÛ-»ôh-qºÛ-ºIï¾-zXôh-‚Å-»ôh-q-¼ïhü Á¼-¤×Û-¾×- DôP-GÛ-z¸º-¹-»P-Gô-Mã-fôÅ-Mã-¤ïh-q¼-Hã¼-bï-¤Û-¾ô-¿k-®¤-ºIô-GÛ-»ôh-TÛPü Dô-¤ôºÛ-z¸º-¹ºÛ-GmÅ-ÇePÅ-WÛ-¿e¼-»ôh-¤ïh-Ç+ô¼-GmÅ-±ß¾-GP-»P-ÁïÅ-dôGÅ-¤ïh-q-¼ïhü z¾-»Þ¾-HÛ-VïÅ-¤fôºÛ-FÛ¤Å-DP-GÛÅ-z¾-»Þ¾-GŸÝP-¾-xÛ-¹-iâG-qºÛ-±ïÅ-1 ZÛm-¤Û-¤P-qô-G¼-ÅôP-V-¤ïh-hÝ-Hã¼-zºÛ-Hôh-GŸÛºÛ-fh-ŸÛz-ºWâG-‚-hGôÅ-qºÛ-z;º-Ez-zbP-z-hPü G¸º-ºDô¼-ÇSôm-¤ºÛ-mP-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-IôP-Eï¼-mïºÞ-»ôG-mP-dïm-GŸÛ-‚Å-qºÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-z¿e-dôGÅ-±ôGÅ-qÅ-z¾-»Þ¾-GŸÝP-¾-VïÅ-¤fôºÛ-FÛ¤Å-DP-GÛÅ-Hôh-GŸÛ-hïºÛ-fh-ºiÛ-ŸÛz-‚ïh-¤Dm-HÛ-±ôGÅ-VßP-ŸÛG-Gż-º²âGÅ-‚-hGôÅ-qºÛ-z;ôh-Ez-zbP-z-GP-¤HôGÅ-Gż-º²âGÅ-GmP-hGôÅ-qºÛ-ºzôh-Ç+ݾ-HÛ-Gž-zOGÅ-ÁÛG-Çtï¾-»ôh-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའི་དགོངས་གཞི་དང་མཐུན་པར་ཧུར་ཐག་བྱ་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་གནང་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎