z¾-»Þ¾-mP-ÇÀôz-yâG-ÇeôP-®¤-HÛÅ-M¾-qôºÛ-GŸÝP-¾-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-zü


2005-12-25
Share

{}ü üz¾-»Þ¾-mP-ÇÀôz-yâG-ÇeôP-®¤-HÛÅ-M¾-qôºÛ-GŸÝP-¾-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-ŸÛG-Çtï¾-»ôh-ºhÝG Q¤-Çeôm-Fô¤-Ç+ô¼-hï-zŸÛm-ÇÀôz-yâG-GÛ-¤fÞm-±ôGÅ-zMh-ˆÛÅ-Gô-OÛG-‚Å-»ôh-q-hP- Pô-Lô¾-HÛ-h¤ÛGÅ-»Þ¾-G®ô-z-mÛ- z¼-¾¤-mÙ-J˼-;ô‡Û-mP-»Þ¾-¤Û-zTß-GTÛG-h¤¼-zÅh-‚Å-qºÛ-hôm-Aïm-hP-ü M¾-qôÅ-h¤PÅ-G®ô-xÛ¼-zÇkÝ-‚Å-q¼-Pô-Lô¾-HÛ-n¤-q-zbôm-Vïh-»Ûm-¾ÞGÅ-z¾-»Þ¾-ÇÀôz-yâG-¤fÞm-±ôGÅ-ˆÛ-iâP-Vï- z×jË-¼Û-qm-jËï- »ÛÅ-ºIï¾-zXôh-‚Å-ºhÝG ¼ïÅ-G¸º-ZÛ-¤ºÛ-ZÛm-HÛ-Q¤-Çeôm-Fô¤-Ç+ô¼-hï- ¤Û×m-z×-¶m-ŸïÅ-q-mÅ-ºGô-º²âGÅ-ˆÛÅ- ¼Û¤-qÅ-M¾-Å-;f-¤m-iâºÛ-mP-ÇÀïzÅ-Ç+zÅ-GŸÛ-M-Vï-¼Þ-xÛm-»ôh-ºhÝG ÇÀôz-yâG-±ôÅ- P-±ô¼-h¤PÅ-G®ô-hGôÅ- z®m-qôºÛ-¼ÛP-¾ÞGÅ-¾-Pô-Lô¾-»ôh- h¤G-¤ÛÅ-»Þ¾-¤Û-lïz-GÅôh-‚Å-q¼-„Àô-w¤-hP-Pô-Lô¾-»ôh-TïÅ-Ç+h-ºzôh-‚Å-»ôh-ºhÝG ºhÛ-¾ô-xÛ-¹-GZÛÅ-qºÛ-mP-M¾-qôÅ-h¤PÅ-G®ôºÛ-GŸÝP-¤Gô-z-dÛP-ÇÀôG-Çeï-ÆÛh-hzP-»ôPÅ-µôGÅ-ÇKï¼-zŸïÅ-GmP-z-mÅ-z¸ÞP- xôGÅ-ºG¾-±ôGÅ-q-hP-ÇÀôz-yâG-±ôÅ-M¾-qô¼-Pô-Lô¾-¤Þ-¤fÞh-mÅ-‚ïh-¤ÞÅ-»Ûm-q-¼ïh-ü xÛ-¹-zTß-GZÛÅ-qºÛ-±ïÅ-zTß-zŸÛ-ZÛm- mÙ-J˼-;‡Û-mP-ÈÛm-lݺÛ-hÝÅ-Vïm-ÆâP-z¯ÛºÛ-Ç+zÅ-h¤G-¤Û-ŸÛG-GÛÅ-GP-‚ãP-¤ï-¤hº-Mz-mÅ-¼P-ZÛh-G®ôÅ-qºÛ-»Þ¾-¤Û-zTß-GTÛG-Aïm-¾¤-hÝ-zbP-z-¼ïh- GŸÝP-GÛÅ-Zïm-ÆâP-¤Û-Ço-z=¤Å-z-®¤-¾Å-Pô-Lô¾-z-±ôh-Lô¾-lÝP-hP-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-qºÛ-GmÅ-±ß¾-GP-»P-¤Û-ºhÝG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།