M-G¼-zôh-hôm-Mz-Bô¼-zÅ-xÛ-¾ô-2008¾ô¼-¾Å-ºGݾ-GŸÛ-M-Vïm-qô-Çtï¾-ºV¼-ü


2007.12.21

{}ü üzôh-hôm-fôG-Mz-Bô¼-HÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-zŸÛm-qºÛ-M-G¼-HÛ-¤Û-Ço-¤P-qôºÛ-ºhÝ-º²ô¤Å-ż-xÛ-¾ô-2008 ¾ô¼-zôh-hôm-fôG-¾Å-ºGݾ-GŸÛ-M-Vïm-qô-Çtï¾-MãºÛ-Vôh-Åï¤Å-zdm-qô-»ôh-q-Gž-zOGÅ-GmP-zºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG-ü hï-»P-w-»Þ¾-zôh-ˆÛ-GmÅ-±ß¾-i-MºÛ-fôG-xÛ-±ïÅ- 21 ZÛm-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-hôm-¿e¼-‚Å-q-»Ûm-m- M-G¼-HÛ- ¤-È-¼-ÅÛ-^-¼-HÛ-Å-GmÅ- Ç~P-l-¼- ¼Þ-M-G¼-zôh-hôm-Mz-Bô¼-z- 200 ®¤-¹-zºÛ-ºhÛºÛ-±ïÅ- 15 hP- 16 Çeï-ZÛm-GZÛÅ-ˆÛ-¼ÛP-hÝ-ºhÝ-º²ô¤Å-GmP-mÅ- xÛ-¾ô-Gż-qºÛ-mP-¾Å-ºGݾ-ÁÝGÅ-Vï-Çtï¾-Mã-»Ûm-qºÛ-Gž-zOGÅ-GmP-»ôh-q-hP- ¿ËG-hôm-hÝ-M-G¼-HÛ-zôh-hôm-fôG-Mz-Bô¼-ºhÝ-º²ô¤Å-hïºÛ-fôG-mÅ- M-G¼-GŸÝP-GÛÅ-M-mG-GÛ-¿Ëm-hÝ-¤Z¤-ºƒï¾-ÁÝGÅ-Vï-¼Þ-GbôP-mÅ-zôh-¤ÛºÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-fôG-z¯Û-ÆâP-‚ïh-hGôÅ-q-hP- zôh-ˆÛ-Vz-ÆÛh-ˆÛ-z®ôm-q-n¤Å-JÀôh-z=ô¾-GbôP-hGôÅ-qºÛ-Gmôm-ÁÝGÅ-vôh-hGôÅ-qºÛ-Ç+ô¼-M-G¼-hzÞÅ-GŸÝP-¾-ºzôh-zÇ+ݾ-hP-hGôÅ-ºhÝm-zbôm-GmP-ºhÝG-ü hï-¤-¸h-M-G¼-GŸÝP-GÛÅ-M-mG-GÛ-hqôm-¼ÛGÅ-n¤Å-¾- zôh-ˆÛ-ºWÛGÅ-Zïm-Tm-HÛ-Dô¼-»ÞG-fôG-zhG-GTïÅ-hP-ÆâP-Bôz-GmP-hGôÅ-qºÛ-mm-zÇ+ݾ-GmP-hGôÅ-qºÛ-Gž-zOGÅ-ˆP-GmP-ºhÝG-ü VôGÅ-q-hï-ZÛh-ˆÛ-PôÅ-mÅ-xÛ- 2008-mP-¾Å-ºGݾ-GP-hP-GP-Çtï¾-ºV¼-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-Gž-qô-z;ôh-¤ïh-ˆP- M-mG-GÛ-º²¤-JÀÛP-Íô-¾Û¤-qÛG-h‚¼-;ºÛ-¯ïh-ºIm-Gô-OÛG-hP-zÇeàm-mÅ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-Mã-»Ûm-qºÛ-¸Þ¼-zl-zbP-zºÛ-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-ºhÝG-üü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
ཨ་རིས་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་གནའ་བོའི་རིག་དངོས་ཁག་ཅིག་རྒྱ་ནག་ལ་ཕྱིར་སྤྲོད་བྱས་བར་བོད་མི་ཚོས་སེམས་ཚབས་བྱེད་བཞིན་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎