xÛ-¹-iâG-qºÛ-mP-M-mG-GÛ-M¾-Å-qï-TÛP-mP-½ÀâP-²ô¼-qôºÛ-GmÅ-ÇePÅ-ÇkÝG-ÁôÅ-‚ãP-ºhÝG


2007.07.01
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

{}ü üxÛ-¹-iâG-qºÛ-mP-M-mG-GÛ-M¾-Å-qï-TÛP-mP-½ÀâP-²ô¼-qô-ÇkÝG-ÁôÅ-‚ãP-Çeï-hï-mÛ-ºhÅ-qºÛ-¤Û-¾ô-zhÝm-mP-¾-qï-TÛP-mP-hÝ-½ÀâP-²ô¼-qô-‚ãP-zºÛ-¾ô-MãÅ-ÇkÝG-ÁôÅ-hP-M¾-uÛºÛ-Íô-¾Û¤-qÛ;-¯ïh-ºIm-±ßGÅ-q¼-¾ô-GTÛG-¾Å-¤ïh-qºÛ-GôP-hï¼-‚ãP-z¼-zdïm-„Àô-º±z-‚ïh-»Þ¾-ŸÛG-bà-Hã¼-»ôh-q-¼ïhü hï-¼ÛP-M-mG-GŸÝP-ºƒï¾-ÁÛP-ÈØ-Gż-ÁôG-fôG-¾ü M-mG-GÛ-M¾-Å-qï-TÛP-mP-xÛ-¹-iâG-qºÛ-mP-ZÛm-IPÅ-15 ¼ÛP-hÝG-½ÀPÅ-ˆÛÅ-Aïm-qÅ-±zÅ-VïºÛ-¤Dº-½ÀâP-²ô¼-qô¼-Hã¼-bï-hï-mÛ-xÛ-¾ô-2000 mÅ-z¸ÞP-qï-TÛP-GÛ-¾ô-MãÅ-fôG-¤Dº-½ÀâP-²ô¼-qºÛ-GmÅ-ÇePÅ-ÇkÝG-ÁôÅ-‚ãP-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-qï-TÛP-Dô¼-»ÞG-ÆâP-Bôz-¾Å-DP-GÛÅ-GÅÞPÅ-q-¾ÞP-ºiïm-‚Å-»ôh-q-¼ïhü qï-TÛP-mP-GÛ-½ÀâP-²ô¼-qôºÛ-GmÅ-ÇePÅ-hï-mÛ-º²¤-JÀÛP-mP-GÛ-hÝG-½ÀPÅ-¤P-ÁôÅ-hP-¤Dº-½ÀâP-²ô¼-ÁôÅ-ˆÛ-IôP-Eï¼-DG-mP-mÅ-GTÛG-»Ûm-ŸÛPü xÛ-¾ô-2008 ¾ôºÛ-xÛ-¹-zMh-qºÛ-±ïÅ-8 mÅ-24 z¼-M¾-uÛºÛ-Íô-¾Û¤-qÛ;-¯ïh-ºIm-M¾-Å-qï-TÛP-hÝ-±ôGÅ-ˆÛ-»ôh-q¼-zdïm-¯ïh-ºIm-Gô-OÛG-GmP-¤Dm-HÛÅ-Ç+zÅ-hï¼-¯ïh-ºIm-z-VÛG-FÛ-¿ËG-hP-»Þ¾-Ç+ô¼-vô-ºV¤-q-VïÅ-¤P-qô-ºhÝ-º²ô¤Å-‚ïh-¤Û-±ô¼-¤Dº-½ÀâP-²ô¼-qôºÛ-GmÅ-ÇePÅ-hï¼-„Àô-º±z-»ôP-GÛ-»ôh-q-¼ïhü h-hÝP-M-mG-mP-ºIÛ¤Å-ºIâ¾-HÛ-OÛG-Æô¾-»G-qô-¤ïh-qºÛ-Aïm-HÛÅ-M-¾¤-fôG-¤ô-‡-zlzÅ-Bôm-ÅôGÅ-ˆÛ-Aïm-qÅ-ºhÅ-qºÛ-¹-z-iâG-mP-¤Û-IPÅ-GÅÞ¤-FÛ-zhÝm-ÇeôP-Aïm-ºhÅ-ÅÞ-xÛm-»ôh-q-hPü M-mG-mÛ-º²¤-JÀÛP-mP-ºIÛ¤Å-ºIâ¾-zlz-Bôm-HÛ-Zïm-D-È-TP-GÛ-Vï-zºÛ-M¾-Dz-TÛG-»Ûm-q-¼ïhü »Ûm-mºP-M-mG-GÛ-uÛ-±ôGÅ-zhï-ºWGÅ-¿Ëm-DP-GÛ-Çkô¤Å-¯ÛÅ-‚Å-qºÛ-mPü xÛ-¾ô-2006 GÛ-¹-z-iâG-mP-ºIÛ¤Å-ºIâ¾-zlzÅ-Bôm-ºôG-Aïm-ºhÅ-ÅÞ-xÛm-qºÛ-IPÅ-±h-mÅ-ºhÛ-¾ôºÛ-¹-z-iâG-mP-zM-V-12 ¿ËG-®¤-HÛ-ZÝP-hÝ-xÛm-»ôh-q-hPü hï-¿e¼-ZÝP-hÝ-xÛm-qºÛ-Mã-¤±m-mÛ-h-V-¤Û-h¤PÅ-Fôh-zhï-ºWGÅ-fôG-Gô-dôGÅ-»ôh-q-hPü h¤ÛGÅ-zž-¤ô-‡ºÛ-mP-±h-¾Å-zL¾-zºÛ-hPôÅ-¸ôG-„ÀâG-q-hP-¤ô-‡-¤HôGÅ-qô-GbôP-zü D-¾ô-z¼-±h-¤ïh-ˆÛ-¾Å-;-Ç+ݾ-z-ÅôGÅ-º‚ãP-Aïm-hï-hG-Gô-dôGÅ-ºwï¾-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-ºIï¾-zXôh-‚Å-»ôh-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་རང་བཙན་རྩོད་ཀྱི་མེད་པ་ནན་བརྗོད་གནང་པ།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎