M-mG-GÛ-ºV¼-¿km-zÞ-z®ºÛ-ÆÛh-WâÅ-¾-Pô-Lô¾-‚ïh-¤Dm-ŸÛP-q-28º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-ºhÝG


2007.05.23

{}ü üM-mG-GŸÝP-GÛÅ-ºV¼-¿km-zÞ-z®ºÛ-ÆÛh-WâÅ-ºôG-EÛ¤-±P-¼ï¼-mÅ-yâ-GÝ-ºw¼-¤-BïÅ-q¼-z®m-hzP-GÛÅ-ZïÅ-Vh-GbôP-z¼-M-mG-¿Ëô-xôGÅ-ˆÛ-ŸÛP-q-±ôÅ-Pô-Lô¾-‚Å-q¼-zdïm-Zïm-dôG-qÅ-ŸÛP-q-28 º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-»ôh-q-¼ïhü ¼ïÅ-G¸º-¹-zºÛ-ZÛm-M-mG-GŸÝP-ºƒï¾-ÁÛP-ÈØ-Gż-ÁôG-fôG-¾-h-¼ïÅ-ˆÛ-G¸º-¤WâG-bà-M-mG-GÛ-¿Ëô-xôGÅ- ;ݺP-ÁÛ- ŸÛP-Vïm-HÛ- Ç~ô-Ç~ºï- Å-GmÅ-mP-GÛ-IôP-±ô-iâG-GÛ-M-¤ÛºÛ-Å-GmÅ-GŸÝP-GÛ-¾Å-DÞPÅ-xÛ-¾ôG-bà-¤Û-h¤PÅ-GÅÞ¤-zM-mÅ-GÅÞ¤-ÇeôP-z¼-Pô-Lô¾-¾Å-ºGݾ-mP-¤Z¤-ŸÝGÅ-‚Å-bï-Pô-Lô¾-HÛ-Ç+h-ºzôh-‚Å-q-hPü GŸÝP-GÛ-¾Å-‚ïh-q-hP-Zïm-dôG-q¼-Lô¾-lÝP-zbP-zºÛ-Ç+ô¼-z;ôh-»ôh-q-¼ïhü ŸÛP-q-±ôÅ-Zïm-dôG-¾Å-DÞPÅ-ˆÛ-M¾-ÇKô-hP-MP-¿kïzÅü ¾Å-DÞPÅ-ˆÛ-T-hPôÅü »ÛG-V-DG-ÅôGÅ-Gmôh-Bôm-zbP-z-¤-¸hü ¤Û-ºGº-ÁÅ-¤ïÅ-±ÛGÅ-q-hPü ¤ô-‡-hP-zG-zG-Gbô¼-Bôm-zbP-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-hPü ŸÛP-q-28 º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-q-hï-n¤Å-ˆÛÅ-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-Ç+ô¼-ŸÛz-y-ÁïÅ-dôGÅ-»ôh-q-hPü ¿ËG-q¼-hÝ-Pô-Lô¾-¾Å-ºGݾ-mP-h=ôG-Aïm-ÇÀôP-¤Dm-hP-iG-qôºÛ-‚-uôh-mP-fï-WâÅ-»ôh-qºÛ-hôGÅ-GŸÛºÛ-ºôG-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-qºÛ-Ç+ô¼-z;ôh-»ôh-q-¼ïhü Íï-qÛ-Gż-ºGôh-qÅ-hôm-Aïm-hïºÛ-Ç+ô¼-¾-Ç~-Ç~ºï-Å-GmÅ-ˆÛ-Zïm-dôG-q¼-ºiÛ-¯h-‚ïh-Ç+zÅ-Zïm-dôG-q-¼ÞÅ-¤ÛP- =P- ¸ï¼-zÅ-hôm-Aïm-Ç+ô¼-Gž-qô-ÁïÅ-dôGÅ-¤ïh-TïÅ-¾m-ºhïzÅ-‚Å-»ôh-q-hPü GP-¿e¼-M-mG-M¾-»ôPÅ-ÅÞ-Zï-zºÛ-¾ô-ºGº-ÁÅ-mÅ-iG-qôºÛ-hôm-Aïm-¤P-hÝ-fôm-zŸÛm-»ôh-q-hPü hï-»P-M-mG-GŸÝP-GÛ-hqôm-¼ÛGÅ-ˆÛÅ-¿+ôG-¸-¼Þ¾-ÅÞPÅ-‚ïh-qºÛ-‚-uôh-hP-¤Û-Åï¼-HÛ-Å-ŸÛP-GŸÝP-zŸïÅ-GbôP-zü hzÞ¾-xãG-z¼-Eh-q¼-Vïm-qôºÛ-GmÅ-ÇePÅ-hïhG-GÛÅ-¤Û-h¤PÅ-ˆÛ-Åï¤Å-mP-DôP-FôÅ-iG-qôºÛ-hôm-Aïm-¤P-hÝ-ºIô-zŸÛm-»ôh-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
བོད་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་༧གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་གཏམ་བརྗོད་དང་གློག་བརྙན་འཁྲབ་སྟོན་པ་ཁག་ཅིག་ལ་མཇལ་ཁ་བསྩལ་འདུག
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་གཏན་འཇགས་ཐབས་ཇུས་འཆར་འགོད་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་དྲུག་པ་སུད་སིར་ཉིན་གཉིས་རིང་འཚོགས་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎