¹-z-ºhÛºÛ-±ïÅ-29ºÛ-ZÛm-Å-xôGÅ-GP-ż-zôh-ˆÛ-hqº-zôºÛ-ZÛ-¤ô¼-ÆâP-z¯Û-ŸÝÅ-ºhÝG


2007-04-29
Share

{}ü ü¹-z-ºhÛºÛ-±ïÅ- 29ºÛ-ZÛ-¤ô-mÛ- h-mÅ-w¼-z¯ÛÅ-qºÛ- 1998 ¾ôºÛ-xÛ-¹- 4 qºÛ- ±ïÅ- 29ºÛ-ZÛm- Ç+Ý-ŸzÅ-fÞz-zÇem-hPôÅ-Iâz-h¤-q-hï-ZÛh-ˆÛÅ-zôh-¼P-z®m-ºfz-¯ôh-ÇÀh-hÝ-¼P-ÆôG-¤ï¼-zÆïGÅ-zbP-Çeï- zôh-¤Û-±ôÅ-M¾-GTïÅ-hqº-zôºÛ-IÅ-ÅÞ-PôÅ-º²Ûm-ŸÝ-»Þ¾-hÝ-ºHã¼-bï- ¤Û-¾ô- 9 ÉÛ¾-qô-ºDô¼-zºÛ-hÝÅ-±ÛGÅ-ºDï¾-HÛ-»ôh-q-¼ïh- hÝÅ-±ÛGÅ-hïºÛ-fôG-zôh-¼ÛGÅ-GŸôm-mÝ-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛ-hzÞÅ-Mãm-¾Å-ˆÛÅ-Gż-ºGôh-Gž-zOGÅ-ÁÛG-ˆP-ºIï¤Å-Çtï¾-GmP-ºhÝG-TÛP- Gż-ºGôh-Gž-zOGÅ-hïºÛ-zMãh- zôh-¤Û-n¤Å-ˆÛÅ-ŸÛP-GÁïGÅ-fÞz-zÇem-hPôÅ-Iâz-¾GÅ-ˆÛ-im-dïm-¤±ôm-hôm-hÝ-h¤ÛGÅ-ÅÞ-z;¼-zºÛ- ¾Å-hôm-ºhÛ-hP-ºhÛ-¯ô¤-hGôÅ-qºÛ-Ç+ݾ-ºhïh-GmP-¤Û-ºhÝG-»P- zôh-hP-zôh-¤ÛºÛ-¯-hôm-ÇÀh-hÝ-¼Ûm-fP-ƒ¾-zºÛ-GTïÅ-qºÛ-¼P-ÆôG-„ÀôÅ-zbP-GmP-¤Dm-n¤Å-¾-zôh-¤Û-±ôÅ-XïÅ-ÅÞ-»Û-¼P-ŸÝ-hGôÅ-qºÛ-im-Ç+ݾ-HÛ-zl-ºyÛm-zbP-z-»Ûm-q-¤±ôm-HÛ-»ôh-q-¼ïh- ŸÛP-GÁïGÅ-fÞz-zÇem-hPôÅ-Iâz-hï-ZÛh-ˆÛÅ-G®ôÅ-qÅ- M-mG-GÛ-z®m-Gmôm-ºôG-bà-¥P-hP-¥ôP-zŸÛm-qºÛ-GŸÛÅ-¾ÞÅ-zôh-¤Û-n¤Å-hP- h¤ÛGÅ-ÅÞ-z;¼-mÅ- Vz-ÆÛh-z®ôm-q-n¤Å-ˆÛ-Vïh-hÝ- zôh-¼ÛGÅ-GŸôm-mÝ-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛ-hzÞÅ-hP- Å-GmÅ-Mãm-¾Å-DG-GÛ-±ôGÅ-¤Û-±ôÅ-Dï-źÛ-ZÛ-¤ô-hï-mÛ- zôh-ˆÛ-hqº-zôºÛ-ZÛ-¤ô¼-ÆâP-z¯Û-ŸÝÅ-»ôh-q-¼ïh- hqï¼-m- Dï-Å-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-IôP-Eï¼-mÛºÞ-»ô¼D-hP- mÛºÞ-W¼-ÅÛºÛ-DÞ¾-HÛ-Å-GmÅ- zôh-ˆÛ-GŸôm-mÝ-±ôÅ-ˆP- hÝÅ-im-ÆâP-z¯Û-ŸÝÅ-»ôh-q-¼ïh- hï-»P-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-IôP-Eï¼-mÛºÞ-»ô¼D-hP-mÛºÞ-W¼-ÅÛºÛ-DÞ¾-HÛ-zôh-ˆÛ-GŸôm-mݺÛ-PôÅ-mÅ-ŸÛP-GÁïGÅ-hï-ZÛh-ˆÛ-im-GÅô-WÛ-¿e¼-GmP-zºÛ-Ç+ô¼-Å-GmÅ-GŸôm-mݺÛ-±ôGÅ-G®ô-±ï-¼ÛP-hq¾-¿km-¾GÅ-ˆÛÅ-ºhÛ-G-½ÀâP-ºyÛm-DP-¾-Pô-vôh-ºhÛ-¿e¼-GmP-z-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།