z;º-„Àôm-¿SºÛ-ºôÅ-GŸÛ-zbôm-GmP-q-mÅ-zŸÛ¼-¤P-¤ôÅ-Mz-Bô¼-GmP-»ôh-qü


2006-09-30
Share

{}ü üz®m-‚ô¾-zôh-¤Û-h¤PÅ-uÛ-ºfÞÅ-Ç+zÅ-zTß-zŸÛ-qºÛ-IôÅ-±ôGÅ-±ôGÅ-hÝÅ-GZÛÅ-qºÛ-fôG-mÅ- ¤Û-h¤PÅ-ˆÛÅ-fh-;¼-ºôÅ-ºhï¤Å-ŸÝÅ-qºÛ-Ç+zÅ-GZÛÅ-qºÛ-z;º-„Àôm-FÛ-q-¤DÅ-hzP-¸¤-GhôP-¼Ûm-qô-Vï-¤VôG-GÛÅ-xG-¼ôGÅ-z;º-„Àôm-¿SºÛ-ºôÅ-GŸÛ-zbôm-GmP-q-mÅ-zŸÛ¼-¤P-¤ôÅ-Mz-Bô¼-zÇ+ô-zŸG-GmP-»ôh-q-¼ïh- hï-»P-z;º-„Àôm-FÛ-q-¤VôG-mÅ-z;º-„Àôm-xG-¼ôGÅ-ÅÞ-¤ÛP-zbôm-GmP-q-n¤Å-mÛ- h-¿eºÛ-¿kÛ-¾Û-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-z;º-¸Þ¼-zÇem-q-±ï-¼ÛP-¾GÅ-hP- h‚Ûm-¾ïm^-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-¿U¤-Ç+Ý-ÇeG-¿Ë-Ç+¾-z¸P-h‚PÅ-BÛh-¾GÅ- VôÅ-¼ÛG-hP-ºyôh-zÇeïm-z;º-„Àôm-fÞz-zÇem-¾ÞP-¼ÛGÅ-¾GÅ- xÛ-iÛ¾-hP-hq¾-º‚ô¼-z;º-„Àôm-²-»Þ¾-„Àô-z¸P-ljm-IGÅ-¾GÅ- ljÛP-¤ºÛ-uÛ-ºfÞÅ-±ï-¼ÛP-wÞm-±ôGÅ-¾GÅ-zTÅ-»Ûm-q-hP- xÛ-iÛ¾-hP-hq¾-º‚ô¼-z;º-„Àôm-„Àô-z¸P-ljm-IGÅ-¾GÅ-¾-Pô-wïzÅ-uÛ-ºfÞÅ-zTß-hGÝÅ-Mz-Bô¼-hP- zTß-hGÝÅ-Pô-Lô¾-‚ãP-z¼-zdïm-z;º-„Àôm-hÝ-zÇ+ô-zŸG-º‚ãP-Mã¼-¤P-¤ôÅ-hGôÅ-PïÅ-ˆÛ-Mz-Bô¼-fôz-¤ïh-q-¼ïh- hï-zŸÛm-IôÅ-±ôGÅ-mP-Vô¾-DºÛ-uÛ-ºfÞÅ-ŸÛG-mÅ-z;º-„Àôm-FÛ-q-¤VôG-GÛÅ- zbôm-GmP-qºÛ-z;º-„Àôm-HÛ-ºôÅ-GŸÛ-»ôPÅ-µôGÅ-¾-Pô-Lô¾-GmP-q¼- zdïm- zÇ+ô-zŸG-‚ãP-zºÛ-xG-¼ôGÅ-z;º-„Àôm-ÅÞ-ŸÛG-¾-»P-uÛ-¤ôÅ-‚ãP-¤ïh-q-¼ïh- z®m-‚ô¾-zôh-¤Û-h¤PÅ-uÛ-ºfÞÅ-Ç+zÅ-zTß-zŸÛ-qºÛ-±ôGÅ-hÝÅ-GZÛÅ-q-hï- hï-¼ÛP-xÛ-±ïÅ- 30 ZÛm-zŸÝGÅ-ÇK¼-l-¼¤-Å-¾¼-zÇ+ôP-±ôGÅ-GmP-»ôh-q-hP- z;º-„Àôm-FÛ-q-¤VôG-mÅ-xG-¼ôGÅ-z;º-„Àôm-n¤-qºÛ-ºôÅ-GŸÛ-zbôm-GmP-¤-fG- ±ôGÅ-G®ô-;©-VôÅ-ºwï¾-¾GÅ-mÅ-GÅô¾-WºÛ-z¼-ÅïP-GmP-MãºÛ-Gž-zOGÅ-GmP-ŸÛP- z;º-„Àôm-FÛ-q-¤VôG-mÅ-hï-¿e¼-¤Û-hGôÅ-qºÛ-ºzôh-Ç+ݾ-GmP-¤Ûm-¾-¤-z¿eôÅ-q¼- ±ôGÅ-ºhݺÛ-z¼-ÅïP-Vß-±ôh-GTÛG-hP-xïh-;-®¤-¼ÛP-zŸG-»ôh-q-¤ÛP-ºhôm-GmP-ºhôh-¤ïh-qºÛ-uÛ-ºfÞÅ-ŸÛG-GÛÅ-GmÅ-±ß¾-ºIï¾-zXôh-GmP-‚ãPü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།