ºƒâG-q-BzÅ-GTô¾-z-hP-M-G¼-HÛ-Zïm-dôG-qºÛ-z¼-ºfz-¯ôh-fÞG-»ôh-qü


2005-12-17
Share

{}ü üD-ÅP-z¾-»Þ¾-mP-GÛ-ºƒâG-q-BzÅ-GTô¾-z-zM-yG-D-ÁÅ-ˆÛÅ-¼P-»Þ¾-ºƒâG-¾-xÛ¼-¾ôG-fÞz-Mã¼-M-G¼-zMãh-Gô¤-zIôÅ-ˆÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-Ç+zÅ- M-G¼-Zïm-dôG-hqÞP-h¤G-GÛÅ-z;G-ºGôG-xÛ¼-ÇÀôG-zbP-ºhÝG M-G¼-Zïm-dôG-qºÛ-¤IÛm-±z-q- ÍïÅÛ-qÛ- ¤ÛÁ-¼º- »ÛÅ-z¾-»Þ¾-hP-M-G¼-HÛ-Å-¤±¤Å-ÅÞ-Gô¤-zIôÅ-‚ïh-¤Dm-BzÅ-GTô¾-z-hP-Zïm-dôG-qºÛ-z¼-ºfz-¯ôh-ym-zÞ-fÞG-qºÛ-Ç+zÅ-ºƒâG-q-BzÅ-GTô¾-z-zŸÛ-¿S-ŸÛG-¾-©Å-Bôm-wôG-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-GÅÞPÅ-zŸG ºhÅ-qºÛ-hÝÅ-ÅÞ-¼P-»Þ¾-xÛ¼-¾ôG-‚-MãºÛ-fzÅ-ÁïÅ-fïPÅ-D-ÁÅ-‚Å-q¼-¾¤-¿ËôP-¤-‚ãP-zºÛ-z¾-»Þ¾-HÛ- W-q- hP- ¤ô-¼P-Å-GmÅ-GZÛÅ-mP-GÛ-BzÅ-GTô¾-zºÛ-ÇK¼-ż-GmÅ-Çkôh-‚ïh-¤Dm-ºƒâG-q-BzÅ-GTô¾-z-±ôÅ-ü M-G¼-HÛ-„Àôm-Vïm-hP-IôÅ-±ôGÅ-ºfÞÅ-¤Û-DG-TÛG-GÛ-Mz-Bô¼-ºôG-ÇÀ¼-»P-¼P-»Þ¾-xÛ¼-¾ôG-‚-MãºÛ-ºzh-z¯ôm-zB¼-hÝ-‚Å-»ôh-q-¼ïhü h-wm-¾ô-15GôP-ºƒâG-»Þ¾-mÅ-xÛ¼-ºzÞh-‚Å-qºÛ-ºƒâG-q-BzÅ-GTô¾-z-¤Û-IPÅ-VÛG-ºzÞ¤-¿S-ÇeôP-®¤-ŸÛG- z¾-»Þ¾-Á¼-xôGÅ-ÅÞ-BzÅ-GTô¾-zºÛ-ÇK¼-Å-DG-zhÝm-mP-GmÅ-Çkôh-‚ïh-zŸÛm-»ôh-q-¿e¼ü ±ôGÅ-G®ô- ‚¤-q- ¼-»Û-»ÛÅ- ¾ô-15¼ÛP-ºƒâG-»Þ¾-HÛ-M¾-hôm-ZÛm-¤ô-¤ÛºÛ-»Þ¾-mÅ-ÆâP-z¯Û-ŸÝÅ-»ôh-q-hP-h-V-M¾-hôm-ZÛm-¤ô-¼P-»Þ¾-HÛ-Å-fôG-bà-ÆâP-z¯Û-‚-MãºÛ-¼ï-z-»ôh-TïÅ-GÅÞPÅ-zŸG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།