M-mG-mP-IôP-ÇkïºÛ-GŸÝP-P¤-hï-¾Å-¤fô-zºÛ-hqôm-¼ÛGÅ-zMh-ÇeôP-¿ËG-xÛ-¹-zTß-GTÛG-q-mÅ-±ôP-¾Å-ˆÛ-Gô-GmÅ-mÅ-xÛ¼-zÞh-‚Å-»ôh-qü


2004-12-29
Share

{}ü üxÛ-¾ô-ZÛÅ-ÇeôP-zŸÛºÛ-¹-z-hP-qôºÛ-±ïÅ-zTß-hGÝ-ZÛm- M-mG-h¤¼-ÁôG-±ôGÅ-qºÛ-uÛ-Ez-Mãm-¾Å-±ôGÅ-VßP-hP-h¤¼-ÁôG-±ôGÅ-qºÛ-hzÞÅ-OÛG-Çkô¤-ŸÛz-ºWâG-¿Ëm-DP-GÛ-OÛG-º²âGÅ-Çkï-±m-HÛÅ-h¤¼-ÁôG-±ôGÅ-q-hP-GŸÝP-GÛ-hqôm-¼ôGÅ-±ôÅ-Dï-¾Å-z¸ô-±ôP-GÛ-¾Å-Çoï-mÅ-xÛ¼-ºfïm-‚ïh-Vïh-M¾-»ôPÅ-ÅÞ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-»ôh-¾ÞGÅ-ÁÙÛP-¶-Gż-¾Å-DP-GÛÅ-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-ºhÝG- ¾Å-ºGݾ-ºhÛºÛ-ºôG-IôP-ÇkïºÛ-GŸÝP-hP-hï-¾Å-¤fô-zºÛ-hqôm-¼ÛGÅ-zMh-ÇeôP-zŸÛ-zM-¿ËG-®¤-z¸ô-¾Å-ˆÛ-¾Å-Çoï-mÅ-hGôPÅ-q-ŸÝ-hGôÅ-q-¿e¼- h-V-zM-V-¿S-®¤-¤-GbôGÅ-±P-¤-hGôPÅ-q-ŸÝÅ-»ôh-¾ÞGÅ-ºIï¾-zXôh-‚Å-ºhÝG- bïm-WÛm-hP- Èï-z×ï- ¾Ûºô-mÛP- Fï-TP- ÉP-jËôP- VÛP-ȺÛ-hP-ÁÛm-TP-¤Pº-Çkï-ÅôGÅ-ŸÛP-Vïm-GÅÞ¤-zTß-Åô-GTÛG-mÅ-zTß-GÅÞ¤-HÛ-Dï-¾Å-z¸ô-IºÛ-hqôm-¼ÛGÅ-hGôPÅ-q-ŸÝÅ-q¾¤-xÛ¼-ºzÞh-‚Å-»ôh-ºhÝG- ¾ô-¤P-¼ÛP-GŸÝP-GÛ-hqôm-¼ÛGÅ-¤P-qôÅ-Å-GmÅ-GŸÝP-º²Ûm-HÛ-z¸ô-¾Å-DP-mP-¾Å-Ÿô¼-hÝ-¾Å-;-‚Å-q-hïÅ-¤P-±ôGÅ-mP-uÛ-hPÞ¾-¿+ôG-¸-¼Þ¾-ÆâP-GÛ-Bôm-zXôh-‚ïh-»Þ¾-VGÅ-Çeï- hï-±ô¼-¤ÛP-ºhôGÅ-¾ºP- ÈôP-jËÛP- ÉP-¼ïm- ŸïÅ- qh-¤-¼-GºÛ-Ÿ-¤ô-Hôm-qºÛ-±ôP-q-ŸïÅ-hï-ÇS-VÛP-M¾-zMãh-Ç+zÅ-hqôm-¼ÛGÅ-xãG-qô-±ô¼-ºzôh-Æô¾-h¼-Ez-‚ãP-z-hï-hqï-„ÀPÅ-»ôh-ºhÝGü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།