z¾-»Þ¾-mP-Zm-dôG-qÅ-zôh-¤Û-250-®¤-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-»ôh-qü


2008-03-24
Share

z¾-»Þ¾-GŸÝP-GÛ-Zïm-dôG-q-±ôÅ- z¾»Þ¾-mP-zôh-¤Û-Pô-Lô¾-‚ïh-¤Dm- 250 ®¤-º²Ûm-z¸ÞP-z;G-Z¼-‚Å-»ôh-ºhÝG z¾-»Þ¾-mP-GmÅ-Çkôh-z®m-‚ô¾-zôh-¤Û-±ôÅü M-mG-GŸÝP-GÛÅ-zôh-mP-zôh-¤Û¼-iG-Gmôm-‚ïh-zŸÛm-qºÛ-Gmh-hôm-¾ü º²¤-JÀÛP-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-mÅ-ŸÛz-ºWâG-GmP-hGôÅ-qºÛ-Q¤-Çeôm-Fô¤-Ç+ô¼-GmP-mÅü Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ--zÇeàh-¤¼-Çtï¾-zŸÛm-q¼ü hï-¼ÛP-ÇÀ¼-»P-zôh-¤ÛºÛ-Pô-Lô¾-¾-z¾-qôºÛ-Zïm-dôG-q-±ôÅü z;G-Çkô¤-‚Å-mÅ-Pô-Lô¾-GmP-¤Dm-HÛ-fôG zï¼-MãG-GŸÝ-q-hP-Pô-Lô¾-GmP-¤Û-zôh-¤Û-250 ®¤ü- º²Ûm-z¸ÞP-z;G-Z¼-‚Å-»ôh-Ç+ô¼--¼ºï-‡¼-Å--Gż-ºHã¼-¾Å-DP-GÛÅ-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-»ôh-q-¼ïhüü-

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།