zôh-hôm-¾Å-ºGݾ-zÅ-Íô-¾¤-qÛG-hq¾-ºz¼-¤²h-ÇKô¼-Pô-Lô¾-Çtï¾-zü


2008-03-24
Share

zôh-hôm-¾Å-ºGݾ-z-DG-TÛG-GÛÅ-hï-¼ÛP--JËÛ-¼Û-ÅÛ-»Û-IôP-Eï¼-Íô-¾¤-qÛ»-mP-ü Íô-¾¤-qÛG-GÛ-hq¾-ºz¼-Oôm-¤ï-Ÿ¾-º‚ïh-ˆÛ-¤²h-ÇKô¼-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-bïü Íô-ᄂ-qÛG-hq¾-ºz¼-Oôm-¤ï-Ÿ¾-º‚ïh-ˆÛ-¤²h-ÇKô¼-ºGôG-Aïm-z¸ôÅ-»ôh-q-¼ïhü hï-»P-JËÛ-¼Û-ÅÛ-»Û GŸÝP-GÛ-ÆâP-‚-h¤-qôºÛ-ºôG-JËÛ-¼Û-ÅÛ-»Û-¤mº-zôºÛ-IôP-Eï¼-Íô-¾¤-qÛ»-mP-ü M-mG-¾-±ßGÅ-MãºÛ-Íô-¾¤-qÛG-GÛ-¯ïh-ºIm-HÛ-Vïh-Íô-¾¤-qÛG-GÛ-hq¾-ºz¼-hï-Ÿ¾-º‚ïh-ˆÛ-¤²h-ÇKô-zBPÅ-»ôh-q-hP-ü ¤²h-ÇKôºÛ-fôG-M-mG-h¤¼-ÁôG-±ôGÅ-qºÛ-iâP-Vï-hP-ü M-mG-GÛ-Íô¾¤-qÛG-¯ïh-ºIm-Gô-OÛG-±ôGÅ-VßP-GÛ-±ôGÅ-G®ô- ¾ÛºÞ;Û- »ÛÅ-GÅÞP-zÁh-GmP-zŸÛm-qºÛ-Ç+zÅü M¾-¤±¤Å-¤ïh-qºÛ-Gż-ºGôh-¼P-hzP-ÆâP-Bôz-±ôGÅ-qºÛ-±ôGÅ-¤Û-GÅÞ¤-HÛÅü „Àô-zÞ¼-fôz-MG-¤²h-ÇKôºÛ-±ôGÅ-źÛ-fP-ÇeïP-hÝ-MãGÅ-zŸÛm-Pô-Lô¾-GmP-»ôh-q-hP-ü Pô-Lô¾-GmP-¤Û-ŸÛG-GÛÅ-Íô-ᄂ-qÛG-GÛ-¯ïh-ºIm-HÛ-¤±ôm-dGÅ-ˆÛ-ºDô¼-¾ôºÛ-¼Û-¤ô-hïü ¾G-¿UGÅ-ˆÛ-G¸ÞGÅ-h‚ÛzÅ-ÅÞ-z;ôh-qºÛ-ºx¼-h¼-ŸÛG-ºx¼-zŸÛm-Pô-Lô¾-GmP-z-hP-ü Pô-Lô¾-GmP-¤Dm-±ôÅ-Gż-ºGôh-q-±ô¼-uÛ-zOGÅ-ÁÛG-mP-ü Íô-ᄂ-qÛG-GÛ-¤ï-¿Uï-hï-¯-Vmï-ŸÛG-»Ûm-mü ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-¾-z¯Û-ÆâP-hGôÅ-q-ºhÛü hï-zÅ-Gmh-hôm-G¾-ºGPÅ-Vï-z-ŸÛG-»Ûm-ŸïÅü M-mG-GŸÝP-GÛÅ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-¾-z¯Û-¤ïh-lôG-¼ô¾-zbP-hP-GbôP-zŸÛm-qºÛ-‚-uôh-¾-Bôm-zXôh-¤-‚ïh-q¼ü Íô-¾ï¤-wÛG-GÛ-hq¾-ºz¼-hï-ºEï¼-zTßG-GÛ-¤Ûm-ŸïÅ-GÅÞPÅ-»ôh-q-¼ïhü w-¼m-ÅÛ--»Û-Gż-ºGôh-¼P-hzP-ÆâP-Bôz-±ôGÅ-qºÛ-±ôGÅ-¤Û-GÅÞ¤-º²Ûm-z¸ÞP-GÛ-XïÅ-ÅÞ-hq¾-ºz¼-HÛ-¤ï-¿Uï-ºEï¼-MãºÛ-¾Å-hôm-ºGô-z®ßGÅ-ˆÛ-Ç+zÅü zôh-ˆÛ-zÞïh-TÛG-GÛÅ-Pô-Lô¾-¤±ôm-hôm-¼P-GÛ-¾ÞÅ-qô¼-¤±ôm-h¤¼-qô-ŸÛG-Áô¾-q-hP-£GÅü hq¾-ºz¼-ºEï¼-bï-MãGÅ-¤Dm-HÛ-¤Û-hïºÛ-¤hÝm-hÝ-Z¾-bï-¾¤-z;G-q¼-hP-zôh-¤Û-hP-zôh-hôm-Mz-Bô¼-±ôGÅ-q-GŸm-DG-GÛÅü zôh-¼P-z®m-»Ûmü M-mG-Pô-±-hGôÅ-ŸïÅ-qºÛ-ºzôh-O-OôGÅ-bï-Pô-Lô¾-ÁÝGÅ-Vï-‚Å-»ôh-ºhÝG hï-zŸÛm-hq¾-ºz¼-Oôm-¤ï-Ÿ¾-º‚ïh-ˆÛ-¤²h-ÇKôºÛ-ÇSôm-®¤-¾- JËÛ-¼Û-ÅÛ- »Û-Zïm-dôG-q-±ôÅü zôh-¼P-z®m-ÇÀôz-yâG-±ôGÅ-qºÛ-ºGm-º²Ûm-GŸôm-q-zÇem-º²Ûm-lô¼-Xï-¾GÅ-hP--xG-¼ôGÅ-ÁÛG-zTÅ-DôP-¤Û-Ço-GZÛÅ-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།