Í-¼ÛºÛ-IôÅ-±ô‡-ºôG-¤ºÛ-±ô‡-G®ôÅ-&GôP-Å-¤VôG-hP-¤W¾-ºyh-ŸÝÅ-»ôh-qü


2008-03-21
Share
&G

&G

zŸÝGÅ-ÇK¼-hÝ-7G&GôP-Å-¤VôG-hP-¤W¾-ºyh-ŸÝ-z¼-wïzÅ-qºÛ-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-IôÅ-±ôGÅ-ºôG-¤ºÛ-±ôGÅ-G®ô-¿U¤- mïm-ÅÛ- qï-¾ô-ÅÛ-¤VôG-GÛÅ-M¾-uÛºÛ-»Þ¾-DG-±ô¼-zôh-fôG-M-mG-GÛ-hzP-Nå¼-hP. M-mG-GŸÝP-¾-zôh-¤Û-±ôÅ-Pô-Lô¾-‚Å-q¼-iG-Gmôm-‚ïh-ÇePÅ-¾-Bôm-zXôh-GmP-hGôÅ-q-hP-VzÅ-TÛG--zôh-mP-M-¤ÛºÛ-iG-Gmôm-‚Å-hôm-fôG-M¾-uÛºÛ-±ô‡-VßP-GÛÅ-ŸÛz-ºWâG-GmP-hGôÅ-qºÛ-ºzôh-Ç+ݾ-GmP-zŸGü ¿U¤- qï-¾ô-ÅÛ-¤VôG-h-ïÅ-zŸÝGÅ-ÇK¼-hÝ-wïzÅ-ŸÝGÅ-GmP-zºÛ-¤²h-ºV¼-G®ô-zô-hï-zŸÛm-zôh-ˆÛ-zÀ-m-¤ïh-qºÛ-hzÞ-FÛh-uÛ-mô¼-7GôP-Å7BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-hP-¤W¾-ºyh-ŸÝÅ-GmP-»ôh-q-¤-¸hü fïG-Vïm-VôÅ-JÀÛP-G®ßG-¾G-DP-GÛ-VôÅ-¼ÐºÛ-mP-ü 7GôP-Å-7BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-GÛ-hzÞ-ŸÝGÅ-fôG-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GÛ-¤²h-G®ô-n¤-q-hP.ü zôh-¼ÛGÅ-Åï¼-B-¤Û-h¤PÅ-ÇeôP-yG-ºGº-ÁÅ-ˆÛÅ-¿U¤- qï-¾ô-ÅÛ-¤VôG-GÛ-G®ôÅ-qºÛ-Í-¼ÛºÛ-IôÅ-±ôGÅ-ºfÞÅ-¤ÛºÛ-±ôGÅ-VßP-¾-hGº-zÅÞºÛ-Çoï-¾ïm-¸z-MÅ-ŸÝÅ-GmP-ºhÝGü Çoï-¾ïm-¤²h-ÇKôºÛ-fôG-¿U¤-qï-¾ô-ÅÛ-¤VôG-GÛÅ-GÅÞP-zÁh-GmP-zºÛ-mP-hôm-G®ô-zô¼

¯-zºÛ-PôÅ-¼P-hï-¼ÛP-ºhÛ¼-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-G®ô-»Ûm-qºÛ-Pô-zôºÛ-fôG-mÅ-zT¼-Mã-‚ãP-z¼-Vï-¤fôP-Vïm-qô-hï-®¤-GmP-z¼-fÞGÅ-Xï-Vï-ŸÝ-GÛ-»Ûmü »Ûm-mºP-P-¼P-ÇKï¼-PôÅ-mÅ-ŸÝÅ-q-»Ûm-mü º²¤-JÀÛP-mP-¼P-hzP-¾-hGº-¤ôÅ-‚ïh-¤Dm-¤Û-h¤PÅ-±ôÅ- M-mG-GÛÅ-zôh-hP-M-mG-mP-z®m-Gmôm-‚ïh-zŸÛm-»ôh-qºÛ-‚-uôh-¾-Bôm-zXôh-¤-GmP-z-»Ûm-mü º²¤-JÀÛP-GÛ-Å-DÞ¾-GŸm-mP-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-GÛ-Gmh-hôm-fôG-Ç+h-V-Áôh-MãºÛ-z¸P-uôh-hzP-±h-hï-z½ÀG-q-¼ïh-TïÅ-GÅÞPÅ-mÅü GP-¿e¼-zôh-mPü h-¿eºÛ-Ç+zÅ-ˆÛ-GmÅ-ÇePÅ-hï-zŸÛm-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-GÛ-Gmh-hôm-ŸÛG-»Ûm-hÝÅ-PïÅ-q¼-hÝ-M-mG-¾-Gmôm-ÁÝGÅ-vôh-hGôÅ-ˆÛ-¼ïh-TïÅ-GÅÞPÅ-zŸGü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།