z¾-»Þ¾-HÛ-Zïm-dôG-qÅ-zôh-¤Û-Pô-Lô¾-GmP-¤Dm-n¤Å-¾-ZïÅ-lÝP-zbP-»ôh-qü


2008-03-25
Share

zôh-mP-GÛ-zôh-¤Û-±ôºÛ-¾Å-ºGݾ-fôG-GhÝP-Åï¤Å-¤Z¤-Bïh-ˆÛ-Vïh-hÝ-z¾-»Þ¾-mP-GÛ-zôh-¤Û-±ôÅ-z¾»Þ¾-HÛ-M-¤ÛºÛ-GŸÝP-±z-DP-¤hÝm-Pô-Lô¾-¾Å-ºGݾ-¤Þ-¤fÞh-Çtï¾-zŸÛm-q-¿e¼-hï-¼ÛP-GÛ-Pô-Lô¾-¾Å-ºGݾ-hïºÛ-mP-¾-zôh-¤Û-zTß-yG-TÛG-z¾-qôºÛ-Zïm-dôG-qÅ-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-»ôh-q¼-zdïm-º²¤-JÀÛP-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-¿Ëm-¾Å-DP-mÅ-zôh-¤Û-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-q-n¤Å-¾-mG-ZïÅ-ZïÅ-º²âGÅ-GP-»P-¤-‚Å-q¼-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-q-mÛ-FÛ¤Å-ºG¾-»Ûm-qºÛ-Zïm-zl-zbP-GmP-»ôh-q-¼ïhü hï-»P-z¾-»Þ¾-mP-GÛ-zôh-¤Û-±ôÅ-xÛ-¹-GÅÞ¤-qºÛ-±ïÅ-10 zôh-¤ÛºÛ-¼P-hzP-Hïm-¾PÅ-ZÛm-¤ô-mÅ-z¸ÞP-ZÛm-¿e¼-zŸÛm-M-mG-GŸÝP-¾-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-zºÛ-mP-z¾-qôºÛ-Zïm-dôG-qÅ-zôh-¤Û-Pô-Lô¾-‚ïh-¤Dm-fôG-ZïÅ-lÝP-zbP-z-¤-¸hü zôh-¤Û--100 ¿ËG-z¾-qôºÛ-Zïm-dôG-qÅ-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-»ôh-q-hPü hï-¼ÛP-¿e-zÞ¼-Pô-Lô¾-‚ïh-¤Dm-zôh-¤Û-n¤Å-M-¤ÛºÛ-GŸÝP-±z-DP-GÛ-¤hÝm-mÅ-z¾-qôºÛ-Zïm-dôG-qÅ-ºfïm-q-hP-iâh-hï-z®m-hzP-GÛ-ÇKô-mÅ-¤ô-‡ôºÛ-mP-zÀâGÅ-bï-FÛh-xÛm-q-hP-»P-m-ZïÅ-lÝP-zbP-zºÛ-GmÅ-±ß¾-‚ãP-»ôh-TÛPü hï-»P-Ç+Ý-ŸzÅ-„Àô-z¸P-zŤ-zÇem-¾GÅ-ŸÝ-z¼-z¾-qôºÛ-Zïm-dôG-qÅ-ZïÅ-lÝP-zbP-zºÛ-Aïm-HÛÅ-Ç+zÅ-hï¼-Å-fôG-bà-ºHï¾-»h-ˆP-h-hÝP-DôP-GÛÅ-ºhÛ-mÛ-P-±ôÅ-zôh-mP-GÛ-zôh-¤Û-±ô¼-GhÝP-Åï¤Å-¤Z¤-zBïh-ŸÝ-zºÛ-n¤-q-»Ûm-¾ÞGÅ-GÅÞPÅ-»ôh-q-hP-hï-XïÅ-DôP-iâh-hï-¤ô-‡ºÛ-zÀâGÅ-bï-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-»ôh-q-¼ïhü z¾-qôºÛ-Zïm-dôG-qÅ-GÅÞPÅ-mü zôh-¤Û-71 º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-»ôh-q-hP-DôP-n¤Å-hô-h¤-‚ïh-»Þ¾-Å-GmÅ-¤Û-ºi-zºÛ-mP-zbP-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-ºIï¾-zXôh-‚Å-»ôh-q-hPü »Ûm-mºP-¼ïÅ-G¸º-¹-zºÛ-ZÛm-Pô-Lô¾-¾Å-ºGݾ-¤Û-ºi-DG-mÅ-z¾-qôºÛ-Zïm-dôG-qÅ-zôh-¤Û-400 ¿ËG-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།