M-G¼-HÛ-JÀôG-z½‰m-ŸÛG-xÛ-M¾-HÛ-JÀôG-z½‰m-»G-ÁôÅ-ˆÛ-IÅ-ÅÞ-±ßh-»ôh-q-¼ïhü


2006-09-26
Share

{}ü üM-G¼-HÛ-JÀôG-z½‰m-ºFz-Çeôm-¤fÞm-±ôGÅ-ˆÛÅ-JÀôG-z½‰m-ºFz-±m- ¼×P-lï-Ç~-Åm-‡Û- ŸïÅ-qºÛ-JÀôG-z½‰m-hï-mÛ- Íô×-ÅÛ-;¼- M¾-uÛºÛ-JÀôG-z½‰m-mP-GÛ-¯ï-wÞh-ˆÛ-ºôÅ-DôPÅ-ÅÞ-±ßh-fzÅ-‚ïh-zŸÛm-»ôh-q-¼ïhü M-G¼-HÛ-hzÞÅ-GŸÝP-GÛ-JÀôG-z½‰m-±m-DG-GÛÅü ¼×P-lï-Ç~-Åm-‡Û- ŸïÅ-qºÛ-JÀôG-z½‰m-hï-mÛ-¼ïÅ-G¸º-¹-zºÛ-ZÛm-xÛ-M¾-HÛ-JÀôG-z½‰m-»G-ÁôÅ-ˆÛ-IÅ-ÅÞ-±ßh-qºÛ-Gž-zOGÅ-Çtï¾-z-hPü JÀôG-z½‰m-hï-z¸ô-Cæm-GmP-¤Dm-hP- »Þ-=Û-¶Û- »Û-ºGm-º²Ûm-HÛÅ- ¼×P-lï-Ç~-Åm-‡Û- ŸïÅ-q-JÀôG-z½‰m-¾ïGÅ-ÁôÅ-ÅÞ-±ßh-q-È-TP-GÛ-hGº-±ô¼-‚ãP-¾ÞGÅ-hP.ü JÀôG-z½‰m-hïºÛ-¾ô-MãÅ-ˆÛ-mP-hôm-mÛ-¼P-hzP-Tm-HÛ-GŸôm-mݺÛ-¼Þ-DG-TÛG-GÛÅ-¿+ôG-¸-¼Þ¾-ÅÞPÅ-‚ïh-¤Dm-HÛ-ÆÛh-hôm-q¼-D-Gbh-GhôP-¾ïm-‚ïh-qºÛ-Ç+ô¼-»Ûm-ŸÛPü hï-»P-xÛ-¾ô-1940 Ÿï-IPÅ-mP-M-G¼-h‚Ûm-WÛºÛ-¤Pº-ºôG-bà-GmÅ-qºÛ-Ç+zÅ-M-G¼-¼P-z®m-ºfz-¯ôh-GmP-¤Dm-hqº-zô-±ôÅ-„Àô-ÇeôzÅ-ˆÛ-Ç+ݾ-¤-ŸÛG-»Ûm-qºÛ-ºIï¾-zXôh-GmP-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།