º²¤-JÀÛP-GÛ-mP-q-ÅPÅ-MÅ-ˆÛ-VôÅ-‚ïh-hGï-ºhÝm-n¤-qºÛ-¿Ëm-±ôGÅ-GmP-Mã-ü


2005-12-23
Share

{}ü üM-G¼-ºwGÅ-qºÛ-»Þ¾-¾-ÅPÅ-MÅ-ˆÛ-zÇem-q-h¼-mÅ-¾ô-2550 ºDô¼-zºÛ-hÝÅ-im-ÆâP-z¯Û-ŸÝ-z-hP-xôGÅ-¤±ßPÅ-¼ÛP-¤Ûm-uÛ-¾ô-2006 ¾ôºÛ-uÛ-¹-hP-qôºÛ-±ïÅ-5 mÅ-±ïÅ-16 z¼- &u Û-mô¼- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-GÛÅ-M-G¼-GmÅ-¤VôG-Í-§-¶-bÛ-º¤-hq¾-¿km-ºƒÅ-ÇtäPÅ-ÅÞ-hq¾-hÝÅ-ºDô¼-hzP-Vïm-HÛ-z;º-hzP-fïPÅ-30 q-hï-z=Ûm-°¾-Gbm-ºDï¾-»ôh-q-¿e¼-hï-GºÛ- Ⱥï-lï-¼º-Ç~ºl-mP-VôÅ-fïGÅ-Vïm-ÇÀôz-GZï¼-DP-GÛÅ-Gô-OÛG-GmP-Çeï-º²¤-JÀÛP-GÛ-mP-q-ÅPÅ-MÅ-ˆÛ-VôÅ-‚ïh-hGï-ºhÝm-n¤-qºÛ-¿Ëm-±ôGÅ-ÁÛG-ˆP-GmP-GÛ-»ôh-q-¼ïh- fïPÅ-hïºÛ-hÝÅ-ºDô¼-hzP-Vïm-HÛ-Vïh-hÝ-M-G¼-GŸÝP-GÛ-Ím-l-¼º-q×¼-lïÁ-¤Pº-ÇkïºÛ-hq¾-º‚ô¼-„Àôm-Vïm- ;ï-¼×ô-Å-ÍÛÁ- hP-»Þ¾-zÇ+ô¼-vô-ºV¤-¾Å-hôm-„Àôm-Vïm- Wï-GÙÛ-‡- ¼ï-^Û- hP-hï-zŸÛm-„Àôm-Vïm-¿Ëm-DP-GÛ-±ôGÅ-¤Û-±ôÅ-h¤ÛGÅ-zž-±ôGÅ-±ßP-ŸÛG-Vïh-º²âGÅ-GmP-»ôh-q-hP-hï-zŸÛm-hÝÅ-ºDô¼-hzP-Vïm-Gô-OÛG-ŸÝ-Vïh-hÝ- ¤Iôm-DP-GmÅ-¤¾-hP-ºfÞP-Vßü ¾¤-z¸ô-ÅôGÅ-ˆÛ-fh-ºIô-Iôm-GbôP-Vïh- M-G¼-ÇKô¼-¤ô-‚ï-z-52hP-ºzÞ¤-64 GmP-»ôh-q-hP-hï-zŸÛm-¤Û-h¤PÅ-ˆÛ-zhï-ºWGÅ-ÆâP-Bôz-ÅôGÅ-ˆÛ-¾Å-hôm-DG-Gô-OÛG-GmP-zŸÛm-»ôh-q-¼ïh- fïPÅ-ºhÛºÛ-hÝÅ-ºDô¼-hzP-Vïm-Gô-OÛG-GmP-¤Dm-G®ô-zô-mÛ-ZÛ-ÈôP-GÛ- Ç~ä-Áô-;ºï- ;-m-²-¶- mP-qºÛ-VôÅ-±ôGÅ-hP-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GÛ-mô¼-zÞ-JÀÛP-DºÛ-¼ÛG-GŸÝP-ÇÀôz-GZï¼-DP-GÛÅ-Gô-OÛG-GmP-GÛ-»ôh-q-hP-GmÅ-hï¼-¾ô-MãÅ-mP-M-G¼-HÛ-M¾-qô-Í-Áô-;º¤-VôÅ-M¾-¥-Pm-¤ïh-ˆÛ-Ç+zÅ-zŸïPÅ-qºÛ-¤Vôh-dïm-ŸÛG-hP-hï-zŸÛm-Å-GmÅ- Ím-l-¼º- ^ï-Å- »ô-¼ï×- ŸïÅ-q-hï-mÅ-Íï-Áï-»ºÛ-Á¼-¿Ëô-»Þ¾-Iâ-DG-GÛ-mP-mP-VôÅ-ÁÝGÅ-Vï-h¼-Ez-‚ãP-zºÛ-¾ô-MãÅ-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-ºDôh-zŸG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།