Í-¼ÛºÛ-mP-zŸïPÅ-qºÛ-hˆÛ¾-ºDô¼-ÇeïP-yâ-GÝ-ŸÛG-GÛÅ-ŸzÅ-ƒô-Mz-Çeï-wm-¤ïh-zbP-zü


2007.05.25

{}ü üºƒÅ-ÇtäPÅ-ÇKô-¤P-I-±P-GÛ-hGï-ºhÝm-q-DG-TÛG-Zï-zºÛ-V¼-Í-¼Û-hP-Dï-m-^-»Þ¾-IâºÛ-mP-lݾ-¤±ôm-HÛ-hˆÛ¾-ºDô¼-zŸïPÅ-q¼-wïzÅ-zŸÛm-q-¿e¼-ü Í-¼ÛºÛ-¤×Û-²â-¼Û×-IôP-Eï¼-HÛÅ-Ghm-ŸÝ-zŸÛm-IôP-Eï¼-hïºÛ-¼Û-¾ÛºÛ-zzÅ-±ßGÅ-Vïm-qô-ŸÛG-mP-lݾ-¤±ôm-HÛ-hˆÛ¾-ºDô¼-zŸïPÅ-GmP-mÅ-h-¼ïÅ-G¸º-¤ÛG-h¤¼-ZÛm-hˆÛ¾-ºDô¼-xïh-;-®¤-zŸïPÅ-Iâz-mÅ-hGôP-¤ô-zŸÝGÅ-DP-hÝ-xÛ¼-¾ôG-wïzÅ-qºÛ-¼ÛP-ü ¼Û-¾ÛºÛ-zzÅ-±ßGÅ-ÅÞ-yâ-GÝ-¾ô-VßP-ŸÛG-GÛÅ-hˆÛ¾-ºDô¼-hï¼-»-¤±m-HÛÅ-hˆÛ¾-ºDô¼-zŸïPÅ-źÛ-mP-º²â¾-mÅ-hˆÛ¾-ºDô¼-HÛ-ÇeïP-ŸzÅ-ƒô-Mz-q-ÅôGÅ-‚Å-mÅ-hGï-ºhÝm-q-±ôÅ-zŸïPÅ-Iâz-qºÛ-hˆÛ¾-ºDô¼-wm-¤ïh-hÝ-zbP-»ôh-q-¼ïh-ü hGï-ºhÝm-q-±ôÅ-hÝÅ-»Þm-ZÛm-ÁÅ-¼ÛP-Ç+Ý-¾Å-Bôm-mÅ-zŸïPÅ-qºÛ-hˆÛ¾-ºDô¼-»ôPÅ-ÅÞ-wm-¤ïh-zbP-z¼-hGï-ºhÝm-q-±ôÅ-¾m-ºhïzÅ-G-¼ï-GmP-¤Ûm-fôG-Å-GmÅ-¤Û-n¤Å-ˆÛÅ-hô-ÇoP-Vïm-qô-‚Å-»ôh-q-hP-ü »Ûm-mºÛ-ºƒÅ-ÇtäPÅ-ÇKô-¤P-I-±P-mÅ-»Ûm-qºÛ-hˆÛ¾-ºDô¼-zŸïPÅ-¤Dm-HÛ-hGï-ºhÝm-q-±ôºÛhzÞ-ºFÛh-hGï-zÁïÅ-„Àô-z¸P-zŤ-Oæz-¾GÅ-ˆÛÅ-lݾ-±ôm-hˆÛ¾-ºDô¼-zŸïPÅ-Oæz-mÅ-¯ÛÅ-vôh-ŸÝ-z¼-h-hÝP-ZÛm-IPÅ-GÅÞ¤-»ôh-q-hP-ü hïºÛ-¼ÛP-hGï-ºhÝm-q-±ôÅ-hÝÅ-±ôh-m¤-Mãm-¾Å-¤P-®¤-zbP-mÅ-zB¼-hÝ-zŸïPÅ-q-»Ûm-±ï-hÝÅ-z;G-¾-¯ÛÅ-vôh-fÞz-Mã-»Ûm-qÅ-ü GP-»P-‚ïh-ˆÛ-¤-¼ïh-TïÅ-¾m-ºhïzÅ-GmP-»ôh-q-¼ïh-ü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའི་དགོངས་གཞི་དང་མཐུན་པར་ཧུར་ཐག་བྱ་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་གནང་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎