„Ëï¾-W¤-mP-zôh-hôm-Vïh-ˆÛ-¤±m-¤ôºÛ-‚-¼-ŸïÅ-qºÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-»ôh-qü


2004.10.11

{}ü üuÛ-¹-zTß-qºÛ-±ïÅ-hGݺÛ-ZÛm-GÝP-Vß-±ôh-zTß-GZÛÅ-mÅ-±ïÅ-10ZÛm-Mz-Vß-±ôh-zŸÛ-q-z¼-»ô-¼ôz-»Þ¾-Iâ-„Ëï¾-W¤-mP-»ôh-qºÛ-zôh-¤Û-hP-zôh-hôm-Mz-Bô¼-±ôGÅ-¤Û-±ôÅ-»Þ¾-hïºÛ-mP-zôh-hôm-Vïh-ˆÛ-¤±m-¤ôºÛ-‚-¼-ŸïÅ-qºÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-mÅ-ü »Þ¾-hïºÛ-mP-»ôh-qºÛ-M-mG-GŸÝP-±z-DP-GÛ-¤hÝm-zôh-z¸ôÅ-Gݼ-Mz-mÅ-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-zôh-mP-iG-qôºÛ-z®m-º²â¾-‚Å-mÅ-¾ô-Pô-¿S-zTß-P-zŸÛ-ºDô¼-zºÛ-hÝÅ-im-ZÛm-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-»ôh-q-¼ïh-ü „Ëï¾-W¤-mP-»ôh-qºÛ-zôh-¤Û-hP-zôh-hôm-Mz-Bô¼-±ôGÅ-¤Û-±ôÅ-±ßôh-28¼ÛP-M-mG-GŸÝP-±z-DP-GÛ-¤hÝm-Mz-qºÛ-zôh-z¸ôºÛ-Gݼ-hïºÛ-¤hÝm-hÝ-Gm¤-GÁÛÅ-IP-P¼-ÅôGÅ-¾-¤-¿eôÅ-q¼-¾PÅ-mÅ-M-mG-GŸÝP-GÛ-z®m-º²â¾-¾-Pô-Lô¾-‚Å-»ôh-qºÛ-D¼-ü h-¼ïÅ-ˆÛ-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-zºÛ-Gô-Ç+zÅ-hP-Çeàm-mÅ-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-ÆôG-fôG-GÛ-ZïÅ-Vh-zTh-qºÛ-væ¾-Ç+Ý-zÇem-º²Ûm-zhï-¾ïGÅ-¼Ûm-qô-Vï-JÀôh-z=ô¾-»ôP-MãºÛ-hGôÅ-ºhÝm-zbôm-»ôh-q-¼ïh-ü ¼ïÅ-G¸º-ZÛ-¤ºÛ-ZÛm-Mz-Vß-±ôh-4qºÛ-G»Å-G»ôm-hÝ-zôh-¤Û-hP-zôh-hôm-Mz-Bô¼-z-¤Û-IPÅ-150¿ËG-®¤-ºhÝ-º²ô¤Å-‚Å-mÅ-zôh-¤Û-hP-zôh-hôm-Mz-Bô¼-z-±ôÅ-¾G-bà-zôh-ˆÛ-M¾-h¼-zÇo¤Å-mÅ-Ç+h-ºzôh-Mz-q-hP-ºƒï¾-zôh-ˆÛ-M¾-JÀâ-zbP-z-ÅôGÅ-ˆÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-»ôh-q-¼ïh-ü h-¼ïÅ-„Ëï¾-W¤-»Þ¾-mP-»ôh-qºÛ-zôh-¤Û-hP-zôh-hôm-Mz-Bô¼-z-±ôÅ-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-zôh-mP-iG-qôºÛ-z®m-º²â¾-‚Å-qºÛ-hÝÅ-±ÛGÅ-ZÛm-Çtï¾-zºÛ-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-hïºÛ-mP-„Ëï¾-W¤-»Þ¾-HÛ-IôÅ-±ôGÅ-GôP-¤ºÛ-ºfÞÅ-¤Û-Ç+Ý-ŸzÅ-G¾-¾m-IÛ-»P-¤Z¤-zŸÝGÅ-GmP-»ôh-q-¼ïh-ü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་ནང་བོད་རྒྱའི་རྩོད་རྙོག་སེལ་བར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བའི་ཁྲིམས་འཆར་ལ་སྤྱི་མོས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོབ་འདུག
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་ཕོ་བྲང་དཀར་པོའི་ངོས་ནས་ས་ག་ཟླ་བའི་དུས་ཆེན་སྲུང་བརྩི་གནང་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎