z®m-‚ô¾-zôh-¤ÛºÛ-¤P-G®ôºÛ-ºwï¾-¼Û¤-Ç+ô¼-¸z-¢ôP-hzÞ-º²âGÅ-»ôh-q-¼ïh-ü


2005-12-19
Share

{}ü üzŸÝGÅ-ÇK¼-l-¼¤-Å-¾¼-hï-¼ÛP-mÅ-z¸ÞP-zhÝm-yG-GTÛG-¼ÛP-M-G¼-M¾-»ôPÅ-ˆÛ-zôh-qºÛ-ÇÀôz-I-DG-mÅ-»Ûm-qºÛ-º²Ûm-¼Û¤-11HÛ-ÇÀôz-yâG-100¿ËG-¾-z®m-‚ô¾-zôh-¤ÛºÛ-¤P-G®ôºÛ-ºwï¾-¼Û¤-Ç+ô¼-hP-hïP-Ç+zÅ-zôh-ˆÛÅ-GhôP-¾ïm-‚ïh-hGôÅ-qºÛ-Gmh-hôm-DG-GÛ-fôG-¸z-¢ôP-hzÞ-º²âGÅ-GmP-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-ºhÝG ¸z-¢ôP-hïºÛ-mP-ŸÝGÅ-qºÛ-ÇÀôz-yâG-n¤Å-¾-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GÛ-¿Ëm-DP-zhÝm-hP-zôh-GŸÝP-hzÞÅ-º²Ûm-BôP-DP-hP-¾Å-‚ïh-q-n¤Å-Pô-vôh-GmP-Mã-hP- hï-XïÅ-ÇÀôz-yâG-n¤Å-ˆÛÅ-¿Ëm-DP-DG-GÛ-z¸ô-z;ôh-hP-xG-¾Å-GmP-xôGÅ-ÅôGÅ-ˆÛ-fh-¾ïGÅ-Çtï¾-Pm-ºGôG-GÛ-zŤ-±ß¾-ºhôm-MãºÛ-Gô-Ç+zÅ-ˆP-GmP-Mã-»Ûm-q-¼ïh- ¸z-¢ôP-hï-GmP-hGôÅ-qºÛ-h¤ÛGÅ-»Þ¾-G®ô-zô-mÛ-z®m-‚ô¾-zôh-¤ÛºÛ-¤P-G®ôºÛ-¾¤-¾ÞGÅ-ˆÛ-¯-hôm-hP-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GÛÅ-zôh-M-VïºÛ-¤Û-¤P-n¤Å-¾-¿ËG-zŤ-n¤-hG-ÇKô-mÅ-ŸzÅ-ºhïGÅ-ŸÝ-zŸÛm-q-hï-hG-¾-ÇÀôz-yâG-n¤Å-ˆÛÅ-z¯Û-fôPÅ-Vï-z-»ôP-xÛ¼-»Ûm-ºhÝG h-¼ïÅ-ˆÛ-¸z-¢ôP-hï-mÛ-M-G¼-HÛ-M¾-Å-¿kÛ-¾ÛºÛ-mP-dïm-GŸÛ-‚ïh-qºÛ-zôh-ˆÛ-IôÅ-±ôGÅ-hP-ÆÛh-WâÅ-Z¤Å-ŸÛz-¿eï-GmÅ-DP-GÛÅ-Gô-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-»Ûm-q-hP-¸z-¢ôP-hï-xÛ-±ïÅ-27z¼-GmP-Mã-»Ûm-ŸÛP- zôh-ˆÛ-IôÅ-±ôGÅ-hP-ÆÛh-WâÅ-Z¤Å-ŸÛz-¿eï-GmÅ-DP-ŸïÅ-q-hï-mÛ-z®m-‚ô¾-zôh-¤ÛºÛ-uÛ-ºfÞÅ-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛ-Çkï-±m-ŸÛG-ˆP-»Ûm-Ç+ô¼-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GÛ-GŸÝP-ºƒï¾-i-GmÅ-ˆÛÅ-hï-¼ÛP-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-ºhÝG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།