h‚Ûm-»Þ¾-hÝ-Ç+ݺÛ-ºFâPÅ-Ç+¼-hÝÅ-Vïm-Ç+zÅ-M-¤ÛºÛ-¯ô¤-q-qô-W×P-=P-¤Z¤-ŸÝGÅ-GmP-ºhÝG


2007-07-10
Share

{}ü üh‚Ûm-WÛºÛ-M¾-Å-¾ôm-Im-HÛ- ¶ïÅÛ-¤Ûm-ÅÛ-=¼- D-fÛ-^-¼×¾- ŸïÅ-qºÛ-±ôGÅ-DP-Vïm-qôºÛ-mP-zôh-ˆÛ-hzÞ-FÛh-„À-m-¤ïh-q- &u Û-mô¼- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-xÛ-¾ÞGÅ-¿e¼-hGÝP-IPÅ-72¾-wïzÅ-qºÛ-Ç+ݺÛ-ºFâPÅ-Ç+¼-hÝÅ-Vïm-ÆâP-z¯Û-ŸÝ-Ç+zÅ-M-¤ÛºÛ-¯ô¤-q-qô-IGÅ-Tm- W×P-=P- ¤Z¤-zŸÝGÅ-‚Å-ºhÝG- Ç+zÅ-hï¼-M-¤ÛºÛ-¯ô¤-q-qô-W×P-=P-»ÛÅ-xÛ-¾ô-1999¾ô¼- &G &GôP-Å-¤VôG-fôG-¤¼-¤W¾-zºÛ-¼P-ZÛh-ˆÛ-¥ôP-º±ô¼-Ç+ô¼-GÅÞPÅ-q-¤-¸h- &G &GôP-Å-¤VôG-GÛ-¤Eïm-ÇeôzÅ-hP-GŸm-HÛ-»Ûh-hzP-ºGÝGÅ-mÝÅ-qºÛ-Eh-VôÅ- Vz-ÆÛh-¤Û-ÇoºÛ-Vï-fôz-¾-zdïm-mÅ-zôh-¤Û-G®ôÅ-qºÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-¼ÛGÅ-h;º-ÇkÝG-¥P-zŸÛm-q-DG-¾-M¾-uÛºÛ-GhÝP-Åï¤Å-¤Z¤-Bïh-‚ãP-z-hP- & ¤Gôm-qô-GP-ZÛh-mÅ-º²¤-JÀÛP-ºhÛ-¾-¼ï-z-Gż-q-ŸÛG-GmP-Ç+ô¼-ÅôGÅ-zÇSGÅ-zXôh-Vïm-qô-ŸÝÅ-ºhÝG- Ç+ݺÛ-ºFâPÅ-Ç+¼-hÝÅ-Vïm-ÆâP-z¯ÛºÛ-mP-h‚Ûm-WÛºÛ-M¾-ż-zTº-zŸÝGÅ-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GÛ-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-±ï-¼ÛP-z=ÛÅ-¾GÅ-hP-hïP-Ç+zÅ-M¾-Å-¾ôm-Iôm-mP-Vïh-wïzÅ-GmP-zºÛ-z®m-‚ô¾-zôh-¤Û-¤P-GÛ-uÛ-ºfÞÅ-±ôGÅ-G®ô-¸Þ¼-q-qh-¤-‚ãP-GmÅ-hzÞÅ-qºÛ-uÛ-ºfÞÅ-iâG-n¤Å-ˆP-¿Ëm-ŸÝGÅ-GmP-ºhÝG- »P-¼-ÁÛ-»ºÛ-M¾-Å-¤ôÅÛ-;ôºÛ-mP-Ç+ݺÛ-ºFâPÅ-¿Ë-»¼-GÅô¾-ÆâP-z¯ÛºÛ-Ç+zÅ-ÅÞ-mP-q-zŸÛ-ÇeôP-¿ËG-¤Z¤-ŸÝGÅ-GmP-z-¤-¸h- M¾-źÛ-mP-zTº-zŸÝGÅ-M-G¼-HÛ-GŸÝP-±z-Vïm-¤ô-hP-ÅôG-qôºÛ-GŸÝP-±z-ˆP-¿Ëm-zŸÝGÅ-GmP-ºhÝG-¾- zôh-q-hP- „Ëà-¼Û‡-»-ü ;¾-¤Û-;Û-»ü „Ë-Áï-;ô¼-=-Åmü ¼-Áï-»ü M-G¼-HÛ-¼ÛG-GŸÝP-ºFz-Çeôm-»P-GmP-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-ºhÝGü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།