zôh-hôm-Ç+ô¼-Gô-dôGÅ-Çtï¾-Vïh-M¾-uÛºÛ-ZïÅ-»PÅ-±ôGÅ-qºÛ-»m-¾G-mÅ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-zü


2007.05.27

{}ü ümô¼-¶ï-HÛ-M¾-Å-ÍôÅô-¾×ô-mÅ- ¤º¼-=Û- Wôm-Åïm- hP- GÝl-¶ÛG ¤ô¾-¤×ïm- ŸÝ-zºÛ-zôh-hôm-Mz-Bô¼-z-GZÛÅ-ˆÛÅ-JÀôG-ºyÛm-zMãh-hï- ºhÛ-G-½ÀâP-ºyÛm-DP-¾-zbP-zºÛ-GmÅ-±ß¾-¿e¼-m- M-mG-GŸÝP-GÛÅ-zôh-mP-GÛ-zôh-¤ÛºÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-fôG-z¯Û-¤ïh-lôG-¼ô¾-zbP-hP-GbôP-zŸÛm-qºÛ-Gmh-hôm-fôG- mô¼-¶ï-mP-GÛ-m-GŸôm-wô-¤ô-±ôÅ-ÁïÅ-dôGÅ-hP-hô-ÇoP-ÇÀïzÅ-fzÅ-ÇÀh- M¾-uÛºÛ-ZïÅ-»PÅ-±ôGÅ-qºÛ-mô¼-¶ï-»m-¾G-Çkï-±m-HÛÅ- ¾Å-ºGݾ-ŸÛG-D-Å-ºGô-z®ßGÅ-‚Å-»ôh-q-¼ïh- ¾Å-ºGݾ-hïºÛ-mP- DôP-±ôÅ-D-zºÛ-fôG-bà-ºEG-ÁÝh-JÀôh-‚ïh-ˆÛ-¿Ë¤-hP- GPÅ-ÁÝh-GbôP-‚ïh-ˆÛ-qP-¾ïz- hï-zŸÛm-Çeôh-fÞP-GÛ-¤hÝm-PôÅ-ÅÞ- h‚Ûm-WÛºÛ-»Û-Gï- =Û- GÛ-z¸ô-h‚ÛzÅ-ƒÛÅ-qºÛ-VÅ-GôÅ-¼ÛGÅ-GŸôm-mÝ-±ô¼-h¤ÛGÅ-ÅÞ-z;¼-mÅ-º±ôP-ºIï¤Å-‚Å-qºÛ-¾¤-mÅ- ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-hP-ºƒï¾-zºÛ-¾Å-hôm-fh-¾-uÛ¼-zbP-Gô¤Å-GÁÛÅ-hï-®¤-¤ïh-qºÛ-m-GŸôm-wô-¤ô-n¤Å-hP-ºƒï¾-z-z¸ô-fzÅ-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-¼ïh- mô¼-¶ïºÛ-M¾-mP-GÛ-GPÅ-ÁÝh-GbôP-¤Dm-Ç+h-IGÅ-Tm- ÅÛ-=Û»m- Åïm-m-¼-^ï- ®¤-HÛÅ-¤-¸h-º²¤-JÀÛP-GÛ-Eôm-¾-ljm-IGÅ-¿km-qºÛ-GPÅ-ÁÝh-GbôP-¤Dm- =¼-Wï- Ⱥ-;ôm-Åïm- HÛÅ-ˆP-¾Å-ºGݾ-hïºÛ-mP-¤Z¤-ŸÝGÅ-‚Å-fôG- h¤ÛGÅ-ÅÞ-z;¼-mÅ- zôh-hP-zôh-¤ÛºÛ-GmÅ-ÇePÅ-fôG-¾-DôP-GÛÅ-hô-ÇoP-Vïm-qô-¾ïm-MãºÛ-zTôÅ-¤Ûm-n¤-ºHã¼-ºIï¤Å-Çeôm-‚Å-fôG- zôh-¤Û-±ôÅ-Åô-ÅôºÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-GŸÛ-¯ºÛ-fôz-fP-¯ôh-JÀïP-Mãm-zÆÛP-‚ïh-qºÛ-¾Å-ºGݾ-¾-Mz-Bô¼-ŸÝÅ-»ôh-q-¼ïh- Ç+zÅ-hï¼-zôh-hôm-Mz-Bô¼-±ôGÅ-qºÛ-mô¼-¶ï-¤fÞm-±ôGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-¤Û-n¤-q-±ôÅ-ˆP-zôh-hôm-hP-ºƒï¾-zºÛ-iÛ¾-zOGÅ-ˆÛ-»ÛG-V-DG-ºIï¤Å-Çtï¾-GmP-Çeï-M¾-uÛºÛ-ZïÅ-»PÅ-±ôGÅ-qÅ-ºGô-º‚ïh-‚Å-qºÛ-¾Å-ºGݾ-hïºÛ-‚ïh-ÇKô-DG-mP-¤Z¤-ŸÝGÅ-GmP-»ôh-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
༧རྗེ་གུང་ཐང་སྐུ་ཕྲེང་བདུན་པ་མཆོག་གིས་མདོ་ལྷོའི་མཛོད་དགེ་རྩྭ་ཐང་དུ་དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་ཐེངས་དང་པོ་གནང་བཞིན་འདུག
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
གྲོས་ཚོགས་འགོ་བཙུགས་པ་དང་བསྟུན་རྡ་རམ་ས་ལར་མི་མང་རེ་འབོད་ཚོགས་པས་མི་མང་རང་བཞིན་གྱི་ཞུ་འབོད་ལས་འགུལ་སྤེལ་བཞིན་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎