¼Û-hÐGÅ-G®ôh-¯-ÇeôP-¤Û-ºIô-z¼-zhG-GTïÅ-‚ïh-fzÅ-ˆÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-zŸÛm-»ôh-qü


2007.12.26

{}ü üM-G¼-mP-GÛ-¼Û-hÐGÅ-ÆâP-BôzÅ-hôm-GZï¼-z-±ôÅ- ¼Û-hÐGÅ-G®ôh-ˆÛ-DÞ-¾ÞºÛ-Çeôh-¾ï-fG-¤Dm-±ô¼-h-xÛm-G®ôh-ˆÛ-DÞ-¾ÞºÛ-±z-¾ü ¯-ÇeôP-ºIô-MãºÛ-Zïm-D-¤ïh-qºÛ-¤ÛÅ-zhG-bà-z¸ÞP-zºÛ-ÈÛ-¤-¾-»ºÛ-¼ºÛ-DÞ-¾Þ-zïh-uôh-GbôP-hGôÅ-MãºÛ-¾Å-ºGݾ-GŸÛ-M-Vïm-qô-ŸÛG-Çtï¾-ºGô-±ßGÅ-ºhÝGü M-G¼-HÛ-M¾-Å-¿kÛ-¾ÛºÛ-mP-ºIô-MãGÅ-Vï-zºÛ-±ôP-DP-DG-GÛ-xÛ-¾ü ¼Û-hÐGÅ-G®ôh-TÛG-GÛÅ-P-¾-¼ôGÅ-q-‚ïh-¼ôGÅ-ŸïÅ-ºzôh-±ÛG-ƒÛÅ-qºÛ-MP-¢¼-q¼-ƒÛÅ-hï-ºi-¢¼-»ôh-q-hP.ü ¢¼-»ÛG-hïºÛ-fôG-G®ôh-ˆÛ-DÞ-¾ÞºÛ-Çeôh-¾ï-GTÛG-z¸ô-»G-¾-G®ôh-¿S-GÅôh-hGôÅ-ˆÛ-»ôh-qºÛ-ºIï¾-zÁh-Mz-mÅü ±P-¤Å-G®ôh-ˆÛ-DÞ-¾ÞÅ-z¸ôÅ-qºÛ-Çeôh-fÞP-zïh-uôh-GbôP-Mã-¤ïh-qºÛ-zXôh-±ÛG-z;ôh-»ôh-q-¼ïhü ¼Û-BïÅ-ÆôG-VGÅ-ÆâP-BôzÅ-hôm-GZï¼-z- Í-mÛ-¼Þ-l- ¤Þ-D¼-WÛ- »ÛÅ- Æô¾-Mãm-HÛ-¾G-ÁïÅ-q-¤P-qô-ŸÛG-GÛÅ-G®ôh-ˆÛ-DÞ-¾ÞºÛ-Çeôh-¾ï-fGÅ-»G-hï-DôP-±ôºÛ-fôz-fP-»Ûm-q¼-»Ûh-VïÅ-‚ïh-ˆÛ-»ôh-mºP.ü DôP-±ô¼-G®ôh-ˆÛ-DÞ-¾ÞºÛ-±z-¾-Mã-V-GŸm-zïh-uôh-GbôP-MãºÛ-ºhï¤Å-;-¤-vh-q-»Ûm-m-ÆÛh-GŸÝP-ÅÞ-¼ÞP-GÛÅ-G®ôh-ˆÛ-DÞ-¾Þ-zïh-uôh-¤±¤Å-ºWôG-‚-MãºÛ-FÛ¤Å-GŸÛ-z;ôh-Çkô¤-GmP-Mã-È-TP-DG-qô-¼ïh-TïÅ-ºIï¾-zXôh-GmP-zŸGü ¼ºÛ-DÞ-¾Þ-¾Å-z¸ôÅ-qºÛ-q×Áï-¤×-Çeôh-¾ï-h¼-ºwï¾-»G-qô-zbP-z-»Ûm-mü M-G¼-‚P-xôGÅ-W×-¤Þ-hP-;ÁÛ-¤×Û¼-¤Pº-ÇkïºÛ-mP-GÛ-Æô¾-Mãm-fGÅ-¾Å-q-±ôÅ-hq¾-º‚ô¼-HÛ-Dï-wm-Vïm-qô-»ôP-MãºÛ-FÛ¤Å-¤fÞm-hP-ÇtäÅ-±h-¤fô-zºÛ-Çeôh-¾ï-fGÅ-fÞz-Mã-»Ûm-q-hP.ü Çeôh-¾ï-hïºÛ-¼ÛGÅ-¾-M¾-uÛºÛ-mP-¼Û¤Å-qÅ-PôÅ-º²Ûm-»P-¤fô-¼Þ-ºIô-MãºÛ-¼ï-z-z¸P-qô-»ôh-q-¤-±hü ¤-ºôPÅ-q¼-¼Û-hÐGÅ-G®ôh-¯-ÇeôP-¤Û-ºIô-z¼-zhG-GTïÅ-‚ïh-fÞz-Mã-hP.ü Æô¾-Mãm-HÛ-fGÅ-¾Å-‚ïh-¤Dm-±ôºÛ-º±ô-zºÛ-GmÅ-ÇePÅ-ÆâP-BôzÅ-fÞz-Mã¼-wm-fôGÅ-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼- M¾-Å-¿kÛ-¾Û-Gż-qºÛ-mP-dïm-GŸÛ-GmP-zºÛ-M-G¼-HÛ-¼Û-BïÅ-ÆôG-VGÅ-fïz-¯-DP-GÛ-PïÅ-Çeôm-q- Í-mÛ-¼Þ-l- ¤Þ-D¼-WÛ- »ÛÅ-ºIï¾-zXôh-GmP-zŸGü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
དཔལ་ས་སྐྱ་༧གོང་མ་ཁྲི་ཆེན་མཆོག་དང་འབྲུག་གི་རྒྱལ་བོ་དང་། བཙུན་མོ་རྣམ་གཉིས་མཇལ་འཕྲད་གནང་འདུག
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཆུ་ཤུགས་གློག་འདོན་ས་ཚིགས་གསར་རྒྱག་ཆེད་ཨ་ཚོགས་བདེ་ཆེན་ཆོས་འཁོར་གླིང་དང་སྡེ་བ་གཉིས་བཙན་གྱིས་གཏོར་བཞིན་ཡོད་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎