zôh-¼P-z®m-HÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-¤Dm-¤Û-Ço-15Å-±ôGÅ-ºhÝ-ŸÛG-±ôGÅ-ºhÝG


2007-07-13
Share

{}ü üM-G¼-zŸÝGÅ-ÇK¼-l-¼¤-Å-¾ºÛ-¤ïG-¾ô¼-JËm-WÛ¼-uÛ-¹-6 qºÛ-±ïÅ-10 mÅ-z¸ÞP-zôh-¼P-z®m-HÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-¤Dm-¤Û-Ço-15 »ôh-q-n¤Å-ˆÛÅ- mP-¤ô¾-HÛ-±ôGÅ-ºhÝ-ŸÛG-zÇ+ôP-±ôGÅ-GmP-»ôh-q-¼ïh- zôh-¼P-z®m-HÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-¤Dm-¤Û-Ço-hï-±ôºÛ-mP-z®m-‚ô¾-zôh-¤ÛºÛ-uÛ-±ôGÅ-mP-¤fô-¼Û¤-¤Û-ÇoºÛ-IÅ-hP-¤DÅ-hzP-¯ô¤-ƒÛÅ-q-hï-zŸÛm-n¤-;Ým-mÅ-zôh-¼P-z®m-Dô-m¼-ºzh-z¯ôm-GmP-¤Dm-HÛ-¤Û-Ço-Á-ÇeG-»Ûm-q-¼ïh- DôP-n¤-qºÛ-±ôGÅ-ºhݺÛ-ż-IôÅ-GŸÛ-G®ô-zô-ŸÛG-mÛ-zôh-¼P-z®m-¾-ºzh-z¯ôm-GmP-MãºÛ-Ç+ô¼-hP-hï-zŸÛm-Zï-¾¤-M-mG-GŸÝP-GÛÅ- &M ¾-z-¼Ûm-qô-VïºÛ-Ç+Ý-±z-±ôGÅ-VßP-hP-ºIÛG-ºWGÅ-z;º-zÇkݼ-GmP-zŸÛm-q-hï-±ô¼-hôm-ºƒÅ-Åôm-q-ŸÛG-»ôP-h;º-z-hïºP-M-mG-GÛ-xôGÅ-mÅ-iP-zhïm-¤Û-‚ïh-q-ÅôGÅ-ˆÛ-GmÅ-ÇePÅ-ºôG-¤-ºôPÅ-zôh-ˆÛ-GmÅ-ÇePÅ-GP-ºi-ŸÛG-bà-ºIô-Mã¼-zôh-¤Û-n¤Å-ˆÛ-Åï¤Å-mP-±ô¼-z-ÁÝGÅ-Vï-»ôh-qq-hï¼-zdïm-zôh-¼P-z®m-ÇÀ¼-GÅôºÛ-Vïh-ºzh-z¯ôm-‚ïh-Mã¼-PïÅ-¾-hï-Oæz-MãºÛ-»Ûh-VïÅ-zdm-qô-»ôh-TïÅ-ºDôh-»ôh-q-¼ïh- zôh-¼P-z®m-HÛ-hôm-Gmh-hïºÛ-fh-ºhÛ-¾ô-uÛ-¹-12 qºÛ-mP-zŸÝGÅ-ÇK¼-l-¼¤-Å-¾¼-±ôGÅ-ºhÝ-MÅ-º²ô¤Å-ÁÛG-GmP-Mã-»Ûm-¾ÞGÅ-Gž-zOGÅ-mP-ºDôh-zŸGü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།