zôh-ˆÛ-MãGÅ-VߺÛ-fôm-DÞPÅ-Å-V-DG-Ç+¤-mÅ-MãGÅ-VߺÛ-Vß-ZÝP-hÝ-xÛm-»ôh-qü


2007-07-16
Share

{}ü üº²¤-JÀÛP-GÛ-±-iôh-MÅ-qºÛ-Aïm-HÛÅ-zôh-ˆÛ-MãGÅ-VߺÛ-fôm-DÞPÅ-z½Àm-GÁï¼-Vï-zºÛ-Å-V-DG-Ç+¤-mÅ-MãGÅ-VߺÛ-Vß-ZÝP-hÝ-xÛm-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-»ôh-q-¼ïh- hï-»P-M-mG-GÛ-uÛ-±ôGÅ-±m-¼ÛG-±m-q-±ôÅ-Gm¤-Iâ-hP-¤Û-z¸ôÅ-ÆâP-Ç+¼-zMãh-hï-zôh-ˆÛ-fôG-¾-Mz-qºÛ-ºi-hq¼-DG-¾-ŸÛz-ºWâG-‚Å-qºÛ-ºƒÅ-zÞ¼- zôh-mÅ-MãGÅ-qºÛ-ºƒÛ-Vß-hP-©-VߺÛ-fôm-DÞPÅ-z½Àm-GÁï¼-Vï-zºÛ-Å-DÞ¾-DG-ºhÅ-qºÛ-¾ô-Pô- 40ºÛ-mP-zM-V- 10 »Û-ZÝP-hÝ-xÛm-q-ÁïÅ-dôGÅ-‚ãP-»ôh-q-¼ïh- z½Àm-GÁï¼-Vï-zºÛ-Å-DÞ¾-DG-GÛÅ-Vß-Mãm-GmÅ-fÞz-q-z¸ô-z-hP-VߺÛ-fôm-DÞPÅ-fôG-wm-fôGÅ-PïÅ-Tm-»ôh-q-hP-zôh-mP-GÛ-z½Àm-GÁï¼-Vï-zºÛ-Å-DÞ¾-DG-VßP-hÝ-ºIô-z-hï-º²¤-JÀÛP-GÛ-±-iôh-MÅ-qºÛ-Aïm-HÛÅ-»Ûm-q-¼ïh-TïÅ-M-mG-GÛ-uÛ-±ôGÅ-±m-¼ÛG-Çkï-±m-HÛ-±m-¼ÛG-q-¶P-ŸÝÅ-;ïm-HÛÅ-GÅÞP-»ôh-q-¼ïh- M-mG-mm-TÛP-GÛ-Å-GÁÛÅ-dôG-ŸÛz-¾Å-DP-GÛ-Z¤Å-ŸÛz-q-¾×Û-ÉÛ-TïÅ-zXôh-hôm-¿e¼-m-hïP-Ç+zÅ-zôh-mP-V¼-Vß-¤P-hÝ-xÛm-»ôh-mºP- º²¤-JÀÛP-GÛ-±-iôh-MÅ-qºÛ-Aïm-HÛÅ-MãGÅ-Vß-DG-GÛ-Vß-¤P-hÝ-ºIô-GÛ-¤ïh-q-¼ïh- M-mG-mÛ-º²¤-JÀÛP-GÛ-Gm¤-GÁÛÅ-±-iôh-Vï-¼Þ-GbôP-¤Dm-HÛ-hÝ-z-ºwïm-¤Dm-M¾-Dz-G®ô-zô-hï-»Ûm-®P- M-mG-GÛÅ-¤Dº-h‚ÛPÅ-mP-hÝ-z-ZÝP-hÝ-GbôP-MãºÛ-fzÅ-ÁïÅ-GmP-hGôÅ-ˆÛ-¼ïh-TïÅ-M¾-uÛºÛ-Z¤Å-ŸÛz-±m-q-DG-GÛÅ-zXôh-ˆÛ-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།