Íw×-G-mÛÅÛ-bm-hP-q×-;ÛÅÛ-bm-HÛ-hzÞ-ºFÛh-n¤Å-¤W¾-ºyh-GmP-»ôh-q-¼ïhü


2007-04-30
Share

{}ü üÍw×-G-mÛÅÛ-bm-hP-q×-;ÛÅÛ-bm-HÛ-hzÞ-ºFÛh-n¤Å-¤W¾-ºyh-GmP-mÅ-xôGÅ-wm-±ßm-hz¼-HÛ-ºƒï¾-¾¤-hï-¸z-bà-GbôP-GmP-MãºÛ-ºzh-z¯ôm-GmP-»ôh-q-¼ïh- Íw×-G-mÛÅÛ-bm-HÛ-ÆÛh-º²Ûm- È-¤ÛjË-;¼-²ºï- hP-q;Û-ÅÛ-bm-HÛ-ÆÛh-º²Ûm- q×¼-¶ï²-¤Þ-Á-¼w×- n¤-GZÛÅ-=¼-;ÛºÛ-M¾-Å-ÍP-;-¼×-mP-¤W¾-ºyh-GmP-mÅ- Íw×-G-mÛÅÛ-bm-mP-GÛ-‡-¾Û-Ç~ºm-ºWÛGÅ-zÇ+ݾ-iG-uôh-ˆÛ-Gmh-hôm-Ç+ô¼-z;º-¤ô¾-GmP-»ôh-q-¼ïh- GôP-ŸÝÅ-¤W¾-¤ô¾-hï¼-=¼-;Û-»Þ¾-HÛ-ÆÛh-º²Ûm- Íï-¤ï‡-Åï-²¼-¤VôG-hP-ÆÛh-„Àôm- ¼Û×-Åïqz-ͼ-^ô-Gm- n¤-GZÛÅ-»P-¤Z¤-ŸÝGÅ-GmP-»ôh-q-¼ïh- Íw×-G-mÛÅÛ-bm-HÛ-ÆÛh-º²Ûm-;¼-²ºï-¤VôG-hP-q;ÛÅÛ-bm-HÛ-ÆÛh-º²Ûm-¤Þ-Á-¼×w-n¤-GZÛÅ-ÇS-¾ô-xÛ-¹- 9 qºÛ-mP-Í-¼ÛºÛ-M¾-Å-¶-ÁÛP-=ôm-hÝ-¤W¾-ºyh-GmP-»ôh-q-hP-Ç+zÅ-hï¼-Í-¼ÛºÛ-ÆÛh-º²Ûm- Ç~äºÞ-ÁÛ- ¤VôG-GÛÅ-ÆÛh-º²Ûm-n¤-GZÛÅ-hï-ÇS-ºV¤-¤fÞm-¤ïh-q-ºIÛG-ºWGÅ-»ôP-Mã¼-ºzh-z¯ôm-GmP-»P-¾¤-¿ËôP-‚ãP-¤ïh-q-¼ïh- h-fïPÅ-ÆÛh-º²Ûm-n¤-GZÛÅ-¤W¾-ºyh-¤-GmP-GôP-ºƒï¾-¾¤-hï-h-hÝP-»G-bà-xÛm-¤ïh-q-hP-q;ÛÅÛ-bm-HÛ-ÆÛh-º²Ûm- ¤Þ-Á-¼w×- ¤VôG-GÛÅ- Íw×-G-mÛÅÛ-bm- PôÅ-mÅ-»Þ¾-hïºÛ-mP-GÛ-‡-¾Û-Ç~ºm-ºWÛGÅ-zÇ+ݾ-iG-uôh-q¼-q;ÛÅÛ-bm-HÛ-GÅP-zºÛ-OÛG-º²âGÅ-ˆÛÅ-¼ôGÅ-wm-‚ïh-ˆÛ-»ôh-qºÛ-Bôm-zXôh-hï¼-DôP-Fô-Vïm-qôºÛ-fôG-DÅ-¾ïm-GmP-¤ïh-q-¼ïh- hï-zŸÛm-Íw×-G-mÛÅÛ-bm-PôÅ-mÅ-Íï¾-Dï-^-ºWÛGÅ-zÇ+ݾ-iG-uôh-ˆÛ-ºGô-ºFÛh- Íô-Å-¤-Ç~Ûm- ¾×-lÛm- hP- ‡-¾Û-Ç~ºm-iG-uôh-ÁôG-DG-GÛ-ºGô-ºFÛh- ¤Þ-¾×-¤ô-È-¤ôjË- GZÛÅ-q;ÛÅÛ-bm-mP-»ôh-qºÛ-Bôm-zXôh-hï¼-»P-q;ÛÅÛ-bm-HÛÅ-PôÅ-¾ïm-GmP-GÛ-¤ïh-q-¤-¸h-ºWÛGÅ-zÇ+ݾ-iG-uôh-ˆÛ-ºGô-ºFÛh-GZÛÅ-qô-hï-hG-w¾-Vï¼-Íw×-G-mÛÅÛ-bm-mP-»ôh-Ç+ô¼-JÀïP-GÛ-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།