&G&GôP-Å-¤VôG-mÅ-M-mG-¾-Gmôh-GŸÛºÛ-xG-¾Å-GmP-GÛ-»ôh-¾ÞGÅ-M-GŸÝP-GÛÅ-zÁh-ºhÝG


2006-11-18
Share
&G &G

{}ü üM-mG-GÛ-ÆÛh-º²Ûm-ÈàºÞ-TÛm-fºô-M-G¼-hÝ-º±¤Å-G¸ÛGÅ-ÅÞ-wïzÅ-Mã¼-ZÛm-IPÅ-D-ÁÅ-¾Å-¤ïh-qºÛ-ÇSôm-hÝ- M-mG-GŸÝP-GÛ-ºƒï¾-»ôh-¾Å-‚ïh-qÅ-M-G¼-GŸÝP-¾- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-GÛÅ- M-G¼-HÛ-Å-fôG-mÅ-M-mG-¾-Gmôh-GŸÛºÛ-xG-¾Å-GmP-zŸÛm-»ôh-Ç+ô¼-zXôh-»ôh-q-¼ïÅ-G¸º-Çtïm-qºÛ-ZÛm-M-G¼-HÛ-ZÛm-¼ïºÛ-Gż-ÁôG- l-‡ï¤-Åï-ÍôwË-ÍÛm-^Û-»-mP-GmÅ-±ß¾-z;ôh-ºhÝG- M-mG-GÛ-Ç+h-V-ºhÛ- ¼ïÅ-G¸º-¿ËG-qºÛ-ZÛm-M-mG-GŸÝP-GÛ-¤Û-h¤PÅ-zhï-ºWGÅ-ˆÛ-„Àôm-Vïm-GŸôm-q- Im-ŸÛ-¤Ûm-HÛÅ-ºGô-ºFÛh-qºÛ-M-mG-GÛ-Ç+Ý-±z-±ôGÅ-q-ŸÛG- M-G¼-HÛ-mP-ÆÛh-„Àôm-Vïm- ÁÛz-¼W-q-‡ï¾- hP-¤W¾-ºyh-Ç+zÅ-JÀïP-ÇÀôP-‚Å-ºhÝG-TÛP- hï-»P-M-mG-GÛ-Ç+Ý-±z-n¤Å-hP-M-G¼-HÛ-hqôm-¼ÛGÅ-hz¼- »Þ¾-Iâ-GZÛÅ-¤Z¤-ºƒï¾-HÛ-fôG-mÅ-ºWÛGÅ-zÇ+ݾ-iG-uôh-q¼-GhôP-¾ïm-‚ïh-xôGÅ-Ç+ô¼-z;º-¤ô¾-GmP-Ç+zÅ-M-mG-GÛ-Ç+Ý-±z-±ôÅ-Gmh-hôm-ºhÛ-JÀïP-q-ŸÛG-»Ûm-q- l-‡ï¤-Åï-ÍôwË-ÍÛm-^Û-»-Gż-ºGôh-q- ¶ÛÁ-¶- ¤ô-Èm-HÛÅ-ƒÛÅ-z;ôh-‚Å-ºhÝG- h-hÝP-Gż-ÁôG-hïºÛ-mP-GmÅ-±ß¾-z;ôh-q¼-GŸÛGÅ-m- M-G¼-HÛ-mP-ÆÛh-„Àôm-Vïm-mÅ- M-G¼-GŸÝP-GÛÅ-M-G¼-HÛ-Å-fôG-mÅ-M-mG-¾-Gmôh-GŸÛºÛ-¾Å-ºGݾ-ÅÞ-ŸÛG-¾-»P-Çtï¾-ºWâG-GÛ-¤ïh-q-ÅôGÅ-M-G¼-GŸÝP-GÛ-V¼-Tm-HÛ-¾PÅ-xôGÅ-DG-Gž-zÁh-GmP-»ôh-ºhÝG-m-»P- M-mG-GÛ-Ç+Ý-±z-±ôÅ-Gmh-hôm-ºhÛ-Ç+ô¼-hï-ÇSôm-M-G¼-HÛ-mP-ÆÛh-„Àôm-Vïm-hP-¤W¾-ºyh-Ç+zÅ-JÀïP-ÇÀôP-¤-‚Å-q¼- h-¿e-M-mG-GÛ-ÆÛh-º²Ûm-M-G¼-hÝ-º‚ô¼-Mã¼-ZÛm-IPÅ-D-ÁÅ-¾Å-¤ïh-qºÛ-ÇSôm-hÝ-JÀïP-ÇÀôP-‚Å-q-hï¼-hÐôGÅ-¸ôm-GmP-hGôÅ-q-ŸÛG-z¸ôÅ-»ôh-ºhÝG-q-hP- M-G¼-HÛ-mP-ÆÛh-¿Ëm-DP-GÛ-¾Å-‚ïh-q-±ôÅ-GmÅ-±ß¾-¤Dô-vôh-‚Å-q¼-GŸÛGÅ-m- Zï-V¼-M-G¼-mP-Gbm-Çkôh-M-mG-GÛ-GŸÝP-±z-Vïm-¤ôÅ- M-G¼-HÛ-Í-¼Þ-m-T¾-»ôPÅ-µôGÅ-M-mG-¾-zhG-hzP-»ôh-¾ÞGÅ-zXôh-q-hP- »P-h-V- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-mÅ-M-G¼-HÛ-Å-fôG-mÅ-M-mG-¾-Gmôh-GŸÛºÛ-xG-¾Å-GmP-GÛ-»ôh-¾ÞGÅ-ÅôGÅ-Gb¤-zÁh-‚Å-q-DG-mÅ- M-mG-GŸÝP-GÛ-PôÅ-mÅ- ÈàºÞ-TÛm-fºô-hPôÅ-ÅÞ-M-G¼-hÝ-º‚ô¼-bï-M-G¼-HÛ-hzÞ-ºFÛh-DG-hP-¤W¾-ºyh-Ç+zÅ-Gmh-hôm-ºhÛ-hG-Ÿô¼-hÝ-JÀïP-ÇÀôP-‚-MãºÛ-ºV¼-GŸÛ-»Ûm-q¼-PôÅ-º²Ûm-‚ïh-zŸÛm-»ôh-ºhÝGü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།