Íï-Áï-»ºÛ-Å-DÞ¾-DG-TÛG-bà-hPôÅ-ÅÞ-P¾-Åï¾-HÛ-hGôÅ-¤DôºÛ-hPôÅ-µÅ-n¤Å-º‚ô¼-ºGô-º²âGÅ-»ôh-qü


2004-12-31
Share

{}ü üZï-¾¤-M-G¼-M-¤±ôºÛ-mP-Å-»ô¤-ÁÝGÅ-Vï-ŸÛG-zMz-qºÛ-Aïm-‚Å-bï- Íï-Áï-»ºÛ-»Þ¾-Iâ-¤P-qô-ŸÛG-mP-¤Û-Mã-GZÛÅ-¾-„Àô-»Þ¾-¾Å-ºhÅ-qºÛ-Gmôh-º±ï-wôG-»ôh-q¼- M¾-uÛºÛ-»Þ¾-Iâ-DG-hP-¤Z¤-£ï¾-M¾-±ôGÅ-zTÅ-mÅ-Gmôh-º±ï-wôG-źÛ-Å-DÞ¾-DG-bà-P¾-Åï¾-HÛ-¼ôGÅ-¼¤-¤Dô-vôh-‚ïh-qºÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-zŸÛm-»ôh-q-¿e¼- h-V-h;º-P¾-ºyh-źÛ-Å-DÞ¾-DG-TÛG-bà-hPôÅ-ÅÞ-P¾-Åï¾-HÛ-hGôÅ-¤DôºÛ-hPôÅ-µÅ-n¤Å-º‚ô¼-ºGô-º²âGÅ-»ôh-q-hP- »P-Å-DÞ¾-DG-TÛG-bà-M¾-uÛºÛ-¼ôGÅ-¼¤-º‚ô¼-z-n¤Å-Gm¤-fP-DG-¾-GÅôG-ºWôG-‚Å-q-¾Å- Gmôh-º±ï-wôG-źÛ-Å-GmÅ-DG-TÛG-fG-¼ÛP-Å-DÞG-»Ûm-qºÛ-fôG- Bï¾-ºiïm-HÛ-¤fÞm-Aïm-¤ïh-q-ÅôGÅ-ˆÛ-Aïm-qÅ-DÞPÅ-Åô-Åô¼-ºGô-ºIï¤-‚ïh-Mã¼-h;º-P¾-Vïm-qô-ºyh-ˆÛ-»ôh-ºhÝG GmÅ-±ß¾-mP-Gž-z¼-‚Å-m- Zï-¾¤-HÛ-º‚ãP-zºÛ-Gôh-VGÅ-hï-»ÛÅ-Íï-Áï-»ºÛ-M¾-Dz- 11 mP-Gmôh-º±ï-±zÅ-Vï-z¸ôÅ-»ôh-q¼- Gmôh-º±ï-wôG-źÛ-Å-DÞ¾-DG-bà-P¾-Åï¾-HÛ-Vïh-M¾-uÛºÛ-fôG-mÅ-¤-GmÅ-Í-¼ÛºÛ-^ô-¾¼-Å-»- 500 f¤-qºÛ-¼ôGÅ-¼¤-Gô-OÛG-GmP-GÛ-»ôh-q-hP- hï-mÅ-Í-ÇKô¼-Å-»- 250 º²¤-JÀÛP-hPÞ¾-DP-mÅ-Ÿ¾-ºhïzÅ-GmP-MãºÛ-DÅ-¾ïm-‚ãP-»ôh-ºhÝG M¾-uÛºÛ-Gż-ºHã¼-zMãh-¾¤-DG-mP-GmÅ-±ß¾-fôm-q¼-GŸÛGÅ-m- h-z¼-GôP-ŸÝÅ-Aïm-Pm-ºhÛºÛ-ºôG-Aïm-ºhÅ-ÅÞ-Hã¼-zºÛ-Eôm-zÇkô¤Å-¤ÛºÛ-IPÅ-ºzô¼-hï-h-V-VÛG-ºzÞ¤-ZÛÅ-FÛ-zŸÛ-ÇeôP-®¤-¸Ûm-»ôh-qºÛ-ºIï¾-zXôh-‚Å-ºhÝG-ü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།